Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Krovinių ir keleivių vežimo kelių transportu įmonės: veiklos taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Krovinių ir keleivių vežimo kelių transportu įmonės: veiklos taisyklės

ES šalys nepakankamai nuosekliai taikė taisykles dėl leidimo verstis vežimo kelių transportu veikla (t. y. vežti prekes arba keleivius), kaip nustatyta Direktyvoje 96/26/EB. Direktyvą 96/26/EB panaikinančiu reglamentu Nr. 1071/2009 siekiama šį trūkumą pašalinti.

DOKUMENTAS

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB.

SANTRAUKA

ES šalys nepakankamai nuosekliai taikė taisykles dėl leidimo verstis vežimo kelių transportu veikla (t. y. vežti prekes arba keleivius), kaip nustatyta Direktyvoje 96/26/EB. Direktyvą 96/26/EB panaikinančiu reglamentu Nr. 1071/2009 siekiama šį trūkumą pašalinti.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos taisyklės, taikomos įmonėms, kurios nori verstis krovinių vežimo kelių transportu (t. y. prekių vežimo kelių transportu) ir keleivių vežimo veikla.

Jis taikomas visoms ES įsisteigusioms įmonėms, kurios verčiasi (arba ketina verstis) prekių arba žmonių vežimo kelių transportu už mokestį veikla.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Įmonės, kurios verčiasi vežimo kelių transportu veikla, turi:

turėti faktinę ir nuolatinę buveinę ES šalyje;

būti nepriekaištingos reputacijos;

būti tinkamos finansinės būklės;

turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.

Transporto vadybininkas

Kiekviena įmonė, kuri verčiasi vežimo kelių transportu veikla, turi paskirti transporto vadybininką, kuris atsako už nepertraukiamą vadovavimą įmonės transporto veiklai. Transporto vadybininkas turi būti ES gyventojas ir būti realiai susijęs su įmone, kaip antai, yra jos darbuotojas, administratorius ar akcininkas.

Kaip pradėti verstis vežimo kelių transportu veikla

Įmonė, norinti verstis vežimo kelių transportu veikla, turi ES šalyje turėti savo buveinę ir patalpas, kuriose ji gali laikyti visus savo veiklai reikalingus dokumentus (pvz., apskaitos, personalo valdymo dokumentus, dokumentus, kuriuose yra duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką). Gavusi leidimą ji taip pat turi turėti bent vieną ES šalyje registruotą transporto priemonę ir toje šalyje veikiantį veiklos centrą su tinkama technine įranga bei priemonėmis, reikalingomis transporto priemonių eksploatavimui.

Be to:

įmonė ir transporto vadybininkas negali būti teisti už tam tikrų nacionalinių ir ES taisyklių, susijusių su kelių transportu, pažeidimą;

įmonė turi galėti įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus;

transporto vadybininkas turi būti išlaikęs privalomą egzaminą raštu, kuris gali būti papildytas egzaminu žodžiu.

Leidimų išdavimas ir stebėsena

ES šalys turi paskirti vieną ar daugiau kompetentingų valdžios institucijų, atsakingų už:

įmonių pateiktų prašymų nagrinėjimą;

leidimų verstis vežimo kelių transportu veikla išdavimą;

fizinio asmens pripažinimą tinkamu / netinkamu vadovauti įmonės transporto veiklai;

įmonės atitikties visiems atitinkamiems reikalavimams tikrinimą.

Kompetentingos valdžios institucijos taip pat atsako už įmonių prašymų įregistruoti išnagrinėjimą per tris mėnesius. Jos gali paskelbti, kad įmonė yra netinkama vykdyti transporto veiklą.

Supaprastinimas ir administracinis bendradarbiavimas

Kiekviena ES šalis turi vesti nacionalinį elektroninį įmonių, kurioms išduotas leidimas verstis vežimo kelių transportu veikla, registrą. Šio registro duomenų tvarkymą prižiūri kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos. Nacionaliniai registrai bus sujungti, kad bet kurios ES šalies kompetentinga valdžios institucija galėtų susipažinti su bet kurios kitos ES šalies nacionaliniu elektroniniu registru.

Įgyvendinimo ataskaita

Savo pirmoje įgyvendinimo ataskaitoje, kuri apima laikotarpį iki 2012 m. pabaigos Komisija pažymėjo negalinti pateikti visapusiškos reglamento įgyvendinimo analizės dėl duomenų trūkumo. Joje siūloma ateityje nustatyti standartinę ataskaitos formą. Taip pat ES šalys raginamos parengti glaustą savo nacionalinės leidimų išdavimo sistemos aprašymą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2011 m. gruodžio 4 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos mobilumo ir transporto generalinio direktorato interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009

2009 12 4

-

OL L 300, 2009 11 14, p. 51-71.

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 613/2012

2012 7 11

-

OL L 178, 2012 7 10, p. 6-6.

Reglamentas (ES) Nr. 517/2013

2013 7 1

-

OL L 158, 2013 6 10, p. 1-71.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles, nuostatų įgyvendinimo nuo 2011 m. gruodžio 4 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. (pirmoji Komisijos ataskaita dėl tam tikrų nuostatų, susijusių su galimybe verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, įgyvendinimo valstybėse narėse) (COM(2014) 592 final, 2014 9 25).

Paskutinį kartą atnaujinta: 07.01.2015

Top