Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugios motorinės transporto priemonės ir priekabos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugios motorinės transporto priemonės ir priekabos

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių ir priekabų tipo patvirtinimo

SANTRAUKA

Naujos motorinės transporto priemonės privalo atitikti tuos pačius techninius reikalavimus visoje Europos Sąjungoje. Tai padeda užtikrinti aukšto lygio kelių saugumą bei aplinkosaugą ir didesnį ES automobilių pramonės konkurencingumą.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamente išdėstomi techniniai reikalavimai ir procedūros, skirti užtikrinti, kad naujos motorinės transporto priemonės atitinka ES saugos ir energijos vartojimo efektyvumo standartus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šiuo reglamentu nustatomi tipo patvirtinimo reikalavimai dėl:

motorinių transporto priemonių ir jų priekabų saugos;

motorinių transporto priemonių energijos vartojimo efektyvumo (nustatant reikalavimą privalomai įdiegti padangų oro slėgio stebėjimo sistemas ir pavarų perjungimo indikatorius);

padangų saugos bei energijos vartojimo efektyvumo ir jų keliamo triukšmo lygio.

Jis taikomas:

ne mažiau kaip keturis ratus turinčioms motorinėms transporto priemonėms, skirtoms vežti keleivius (M kategorija);

ne mažiau kaip keturis ratus turinčioms motorinėms transporto priemonėms, skirtoms vežti krovinius (N kategorija);

priekaboms (O kategorija).

Tipo patvirtinimas*

Šiuo reglamentu ES įgyvendina įvairias Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisykles dėl techninių reikalavimų motorinėms transporto priemonėms. Pagal šias JTEEK taisykles patvirtintas transporto priemonių tipas yra laikomas atitinkančiu Komisijos tipo patvirtinimo standartus.

Reglamente 2015/166, kuriuo papildytas ir iš dalies pakeistas pradinis reglamentas, išdėstomos išsamios taisyklės dėl tipo patvirtinimo specialių procedūrų, techninių reikalavimų ir bandymų. Jis taip pat taikomas motorinių transporto priemonių sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams.

Gamintojų pareigos

Gamintojai privalo garantuoti, kad naujų transporto priemonių, parduodamų, registruojamų arba eksploatuojamų ES, tipas būtų patvirtintas pagal šį reglamentą.

Siekiant gerinti saugumą keliuose, visose transporto priemonėse turi būti įrengta elektroninė stabilumo kontrolės sistema. M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse turi būti pažangioji staigaus stabdymo ir įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemos. Šis reikalavimas nuo 2015 m. lapkričio 1 d. taikomas visiems naujiems sunkvežimiams ir autobusams.

Padangos privalo atitikti reikalavimus, susijusius su:

sukibimu važiuojant šlapia danga;

pasipriešinimu riedėjimui;

riedėjimo triukšmu.

Be visų kitų visoms transporto priemonių kategorijoms taikomų išsamių reikalavimų M1 kategorijos transporto priemonėse taip pat turi būti padangų oro slėgio stebėjimo sistema ir priminimo prisisegti saugos diržą bei pavarų perjungimo indikatoriai.

ES šalių pareigos

Komisijos arba nacionalinis tipo patvirtinimas yra suteikiamas tik toms transporto priemonėms, kurios atitinka šiame reglamente išdėstytus reikalavimus.

KONTEKSTAS

Sauga automobilių sektoriuje.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Tipo patvirtinimas – patvirtinimas, įrodantis, kad transporto priemonė buvo išbandyta ir atitinka susijusius norminius, techninius bei saugos reikalavimus.

DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

2009 8 20

OL L 200, 2009 7 31, p. 1–24

Klaidų ištaisymas

OL L 337, 2011 12 20, p. 27

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 407/2011

2011 5 1

OL L 108, 2011 4 28, p. 13–20

Reglamentas (ES) Nr. 523/2012

2012 7 11

OL L 160, 2012 6 21, p. 8–12

Reglamentas (ES) 2015/166

2015 2 24

OL L 28, 2015 2 4, p. 3–39

Reglamento (EB) Nr. 661/2009 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę ir transporto priemonės identifikavimo numerį reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 8, 2011 1 12, p. 1–13)

paskutinis atnaujinimas 24.09.2015

Top