Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimas

Kelių transportas yra vienas daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetančių sektorių ES, todėl šiuo reglamentu siekiama sumažinti teršalų išmetimą nustatant naujiems keleiviniams automobiliams taikytinas normas.

DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009 nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį.

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos naujų keleivinių automobilių išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekio normos. Dabartinė norma yra 130 g CO2/km. Iki 2021 m. ji bus sumažinta iki 95 g CO2/km.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • 130 g/km norma palaipsniui įvedama nuo 2012 m. iki 2015 m. Kiekvienais to laikotarpio metais gamintojo automobilių dalis, kuriai taikoma nustatyta norma, yra didinama. Nuo 2015 m. 100 % automobilių turi atitikti nustatytą normą (palyginti su 75 % 2013 m. ir 80 % 2014 m.).
  • Gamintojui, kurio automobiliai viršija vidutinę CO2 normą, skiriamos didelės baudos. Gamintojas privalo sumokėti 5 EUR už kiekvieno automobilio pirmą normą viršijantį g/km, 15 EUR už antrą, 25 EUR už trečią ir 95 EUR už kiekvieną po to normą viršijantį g/km. Nuo 2019 m. už kiekvieną normą viršijantį g/km reikės mokėti po 95 EUR.
  • Šis teisės aktas netaikomas mažiems gamintojams, ES užregistruojantiems iki 1 000 automobilių per metus. Gamintojai, užregistruojantys nuo 1 000 iki 10 000 automobilių per metus, gali siūlyti savo teršalų išmetimo mažinimo normas. Gamintojai, užregistruojantys 10 000-300 000 automobilių per metus, gali prašyti jiems taikyti fiksuotą išmetamų teršalų kiekio mažinimo normą.
  • Emisijų kreditų ir ypatingųjų kreditų* sistema numato atlygį už automobilių gamintojų vykdomas ekologines naujoves.

KONTEKSTAS

Šiuo metu automobiliai išmeta apie 12 % viso ES išmetamo CO2 kiekio.

Šio reglamento priėmimą paskatino 1995 m. ES strategija, kuria siekta sumažinti išmetamą CO2 kiekį remiantis trimis ramsčiais: savanorišku automobilių gamintojų įsipareigojimu mažinti išmetamą teršalų kiekį, taupiai degalus vartojančių automobilių populiarinimu fiskalinėmis priemonėmis ir geresniu vartotojų informavimu pasitelkiant korteles, kuriose nurodomas automobilio išmetamas CO2 kiekis, kaip nurodyta Direktyvoje 1999/94/EB.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Ypatingieji kreditai - tai gamintojams taikomos paskatos registruoti mažai aplinką teršiančius automobilius. Iki 2016 m. pagal šią programą automobilis, išmetantis iki 50 g CO2/km, yra laikomas 1,5 automobilio. Tai suteikia gamintojams lankstumo gaminant ne taip ekonomiškai degalus naudojančius automobilius.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie keleivinių automobilių išmetamo CO2kiekio mažinimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 443/2009

2009 6 8

-

OL L 140, 2009 6 5, p. 1-15

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 397/2013

2013 5 8

-

OL L 120, 2013 5 1, p. 4-8

Reglamentas (ES) Nr. 333/2014

2014 4 8

-

OL L 103, 2014 4 5, p. 15-21

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1014/2010 dėl naujų keleivinių automobilių registracijos stebėsenos ir duomenų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 293, 2010 11 11, p. 15-20).

2013 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 396/2013, kuriuo dėl tam tikrų naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio stebėsenos reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1014/2010 (OL L 120, 2013 5 1, p. 1-3).

paskutinis atnaujinimas 02.04.2015

Top