Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vandenilinės variklinės transporto priemonės: tipo patvirtinimo taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vandenilinės variklinės transporto priemonės: tipo patvirtinimo taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatomi gamybos reikalavimai vandenilinėms variklinėms transporto priemonėms, kuriomis gabenami keleiviai ir prekės, taip pat jų sudedamosioms dalims bei sistemoms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Gamintojai privalo:
  • įrodyti, kad visos naujos vandenilinės variklinės transporto priemonės, parduodamos, registruojamos arba eksploatuojamos ES, ir jų sudedamosios dalys atitinka šio teisės akto reikalavimus;
  • pateikti patvirtinimo institucijai tinkamą informaciją apie transporto priemonės specifikacijas ir bandymų sąlygas;
  • per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką teikti informaciją, reikalingą vandenilio sistemų sudedamosioms dalims ir pačioms sistemoms tikrinti.
 • Gamintojai privalo užtikrinti, kad vandenilio sistemų sudedamosios dalys ir pačios sistemos:
  • gali atlaikyti elektros, mechaninio, šiluminio ar cheminio poveikio sąlygas, neatsirandant nuotėkiui ar defektams;
  • yra apsaugotos nuo viršslėgio;
  • yra patikimai atsparios numatytiems temperatūros ir slėgio svyravimams per visą jų eksploatavimo laiką;
  • yra įrengtos taip, kad būtų apsaugotos nuo sugadinimo.
 • Teisės aktu nustatomi specialūs bandymai skirtingiems vandenilių bakų ir vandenilio sistemų sudedamųjų dalių tipams.
 • Europos Komisija turi teisę priimti įgyvendinimo priemones, kaip antai išsamias taisykles įvairiems bandymams ir informacijai, kurią gamintojai privalo pateikti.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2011 m. vasario 24 d.

DOKUMENTAS

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB (OL L 35, 2009 2 4, p. 32–46)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 406/2010, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo (OL L 122, 2010 5 18, p. 1–107). Paskesni Komisijos reglamento (ES) Nr. 406/2010 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2012 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 630/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 692/2008 nuostatos dėl vandeniliu ir vandenilio ir gamtinių dujų mišiniais varomų variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį, ir specialios informacijos apie transporto priemones, kuriose įrengta elektros pavara, pateikimo informaciniame dokumente, suteikiant EB tipo patvirtinimą (OL L 182, 2012 7 13, p. 14–26)

paskutinis atnaujinimas 21.03.2016

Top