Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Draudimas ir perdraudimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Draudimas ir perdraudimas

Europos Sąjunga (ES) priėmė bendrąsias taisykles, kuriomis siekiama palengvinti draudimo įmonių veiklą visose ES šalyse, užtikrinti, kad šios įmonės galėtų išgyventi sunkius laikotarpius, ir apsaugoti draudėjus.

DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II).

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (ES) priėmė bendrąsias taisykles, kuriomis siekiama palengvinti draudimo įmonių veiklą visose ES šalyse, užtikrinti, kad šios įmonės galėtų išgyventi sunkius laikotarpius, ir apsaugoti draudėjus.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva, kuri dar vadinama direktyva „Mokumas II“, reikalaujama, kad draudimo įmonės turėtų pakankamai finansinių išteklių. Ja taip pat nustatomos valdymo ir priežiūros taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva taikoma gyvybės ir ne gyvybės draudimo bei perdraudimo įmonėms.

Leidimų išdavimas

Draudimo įmonė gali vykdyti savo veiklą po to, kai gauna savo šalies priežiūros institucijos išduotą leidimą. Leidimas galioja visoje ES.

Kapitalo reikalavimai

Draudimo įmonių turimas kapitalas turi atitikti jų rizikos pobūdį ir garantuoti, kad jos turi pakankamai finansinių išteklių įveikti finansinius sunkumus. Jos turi laikytis kapitalo reikalavimų:

  • minimalaus kapitalo reikalavimo, kuris yra žemiausia kapitalo riba, kurios nesiekiant draudėjai patirtų didelę riziką;
  • mokumo kapitalo reikalavimo, pagal kurį reikalaujama, kad draudimo įmonė turėtų kapitalą, leidžiantį padengti didelius nuostolius. Kapitalo suma yra apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairią riziką:
    • rinkos riziką, t. y. nuostolių arba nepalankių finansinės padėties pokyčių riziką, atsirandančią dėl rinkų svyravimo;
    • operacinę riziką, t. y. nuostolio, atsirandančio dėl netinkamų arba nepavykusių vidaus procesų, darbuotojų ar sistemų arba išorės įvykių, riziką.

Jei įmonė nesilaiko reikalavimų dėl abiejų kapitalo sumų, priežiūros institucija turi imtis veiksmų.

Rizikos valdymo sistema

Tinkama valdymo sistema

Draudimo įmonės turi nustatyti tinkamą ir skaidrią valdymo sistemą, kurioje būtų aiškiai apibrėžtas atsakomybės pasiskirstymas. Jos privalo turėti administracinį gebėjimą spręsti įvairias problemas, įskaitant rizikos valdymo, teisės aktų vykdymo ir vidaus audito.

Savo rizikos ir mokumo įvertinimas

Draudimo įmonės turi reguliariai įvertinti savo riziką ir mokumą, įskaitant mokumo poreikius pagal savo rizikos pobūdį ir atitiktį reikalavimams dėl finansinių išteklių.

Priežiūra

Priežiūros procesas

Teisės aktu yra nustatomas priežiūros procesas, kurio metu priežiūros institucija patikrina ir įvertina draudimo įmonių atitiktį taisyklėms. Pagrindinis jo tikslas - padėti priežiūros institucijoms nustatyti įmones, kurios gali patirti sunkumų. Draudimo įmonės taip pat turi viešai skelbti informaciją.

Grupės priežiūros institucija

Kiekviena draudimo grupė, t. y. įmonė ir jos subjektai, teikiantys paslaugas vienoje ar keliose Europos šalyse, privalo turėti grupės priežiūros instituciją, kuri turi konkrečias pareigas ir glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamomis nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie direktyvą„Mokumas II“ .

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/138/EB

2010 1 6

2012 10 31

OL L 335, 2009 12 17, p. 1-155

Klaidų ištaisymas

-

-

OL L 219, 2014 7 25, p. 66-66

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva Nr. 2011/89/ES

2011 12 9

2013 6 10

OL L 326, 2011 12 8, p. 113-141

Direktyva Nr. 2012/23/ES

2012 9 15

2013 6 30

OL L 249, 2012 9 14, p. 1-2

Direktyva Nr. 2013/58/ES

2013 12 19

2015 3 31

OL L 341, 2013 12 18, p. 1-3

Direktyva Nr. 2014/51/ES

2014 5 23

2015 3 31

OL L 153, 2014 5 22, p. 1-61.

Paskesni Direktyvos 2009/138/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1-797).

paskutinis atnaujinimas 15.05.2015

Top