Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dujas deginantys prietaisai (iki 2018 m.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dujas deginantys prietaisai (iki 2018 m.)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/142/EB, susijusi su dujas deginančiais prietaisais

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva nustatomos dujinį kurą deginančių prietaisų ir jų armatūros pateikimo rinkai ir eksploatacijos pradžios taisyklės.
 • Ja suteikiama galimybė patekti į Europos Sąjungos (ES) rinką tiems produktams, kurie atitinka dujų saugos reikalavimus.
 • Joje nagrinėjamas šių produktų energijos vartojimo efektyvumas tais atvejais, kai netaikomi jokie kiti konkretūs ES teisės aktai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

 • Ši direktyva taikoma dujas deginantiems prietaisams ir armatūrai:
  • „prietaisai“ – dujas deginantys prietaisai, skirti maistui ruošti, patalpoms šildyti, vandeniui šildyti, produktams šaldyti, patalpoms apšviesti ar skalbti, kurių normali vandens (jeigu jis naudojamas) temperatūra neviršija 105 oC. Prietaisais laikomi ir priverstinės traukos degikliai (dujų degikliai su ventiliatoriais degimo orui tiekti) bei šildytuvai su tokiais degikliais;
  • „armatūra“ – apsauginiai įtaisai, kontroliniai ar reguliavimo įtaisai ir mazgai, išskyrus priverstinės traukos degiklius bei šildytuvus su tokiais degikliais, kurie parduodami rinkoje atskirai ir yra skirti įmontuoti į dujas deginantį prietaisą arba tokiam prietaisui sumontuoti.
 • Direktyva netaikoma prietaisams, specialiai sukurtiems naudoti gamybiniuose procesuose, vykdomuose gamybinės paskirties patalpose.

Sąlygos, kurių reikia laikytis prietaisus pateikiant rinkai

 • Prietaisai, kuriems taikoma ši direktyva, turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad jie veiktų saugiai ir kad juos normaliai naudojant nekiltų pavojus žmonėms, naminiams gyvūnams ar materialiajam turtui.
 • Kartu su prietaisais turi būti pateikiama:
  • techninės įrengimo instrukcijos, kuriose turi būti pateikti visi įrengimo, derinimo ir priežiūros nurodymai, kurie yra būtini teisingai atlikti tuos darbus ir saugiai naudoti prietaisą, įskaitant, pvz., informaciją apie naudojamų dujų rūšį ir dujų tiekimo slėgį, reikalingą oro srautą bei degimo produktų pašalinimo sąlygas;
  • vartotojui skirtos naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kuriose turi būti pateikta visa informacija, reikalinga užtikrinti saugų prietaiso naudojimą, atkreipiant vartotojo dėmesį į prietaiso naudojimo apribojimus;
  • įspėjimai, kuriuose nurodyta dujų rūšis ir dujų tiekimo slėgis bei visi prietaiso naudojimo apribojimai, visų pirma jeigu prietaisą galima statyti tik pakankamai gerai vėdinamose patalpose.

Tipo patikrinimas

 • Gamintojas turi pateikti paraišką atlikti tipo patikrinimą vienai notifikuotajai įstaigai*. Paraiškoje turi būti:
  • gamintojo pavadinimas ir adresas;
  • raštiškas patvirtinimas, kad paraiška nepateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;
  • techniniai dokumentai, kaip aprašyta šios direktyvos IV priede.
 • Jeigu tipas atitinka šios direktyvos kriterijus, notifikuotoji įstaiga paraiškos pateikėjui turi išduoti EB tipo patikrinimo sertifikatą.

EB atitikties deklaracija*

 • Notifikuotosios įstaigos vykdoma privaloma gamybos etapo priežiūra turi būti pagrįsta keturiais alternatyviais atitikties vertinimo moduliais gamintojo pasirinkimu, kaip nustatyta direktyvos II priede.
 • Sėkmingai užbaigus jo produkto atitikties vertinimą, gamintojas turi parengti EB atitikties deklaraciją, patvirtindamas, kad susijęs produktas atitinka šios direktyvos reikalavimus.
 • Prietaisas ar jo duomenų lentelė ženklinami CE ženklu kartu su šiais užrašais:
  • gamintojo pavadinimu ar skiriamuoju ženklu;
  • prietaiso prekiniu pavadinimu;
  • elektros tiekimo rūšimi, jei taikoma;
  • prietaiso kategorija;
  • paskutiniais dviem skaitmenimis metų, kuriais buvo paženklinta CE ženklu.

Panaikinimas

Direktyva 2009/142/EB panaikinama ir pakeičiama Reglamentu (ES) 2016/426, kuris įsigalios 2018 m. balandžio 21 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2010 m. sausio 5 d. Ja panaikinta ir kodifikuota Direktyva 90/396/EB kartu su pakeitimais, kuriuos ES šalys turėjo perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1991 m. birželio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIA SĄVOKA

Notifikuotoji įstaiga: vykdo atitikties vertinimą pagal direktyvose išdėstytas sąlygas. Tai paslauga, teikiama gamintojams dėl viešojo intereso.

EB atitikties tipui deklaracija: gamintojas pareiškia, kad prietaisai atitinka EB tipo patikrinimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus esminius šios direktyvos reikalavimus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/142/EB, susijusi su dujas deginančiais prietaisais (kodifikuota redakcija) (OL L 330, 2009 12 16, p. 10–27)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB (OL L 81, 2016 3 31, p. 99–147)

paskutinis atnaujinimas 30.01.2017

Top