Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES investicinių fondų pasaulinio konkurencingumo stiprinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES investicinių fondų pasaulinio konkurencingumo stiprinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo

KOKS YRA ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Ji nustato vienodas taisykles dėl investicinių fondų Europos Sąjungoje, tokiu būdu leisdama atlikti tarpvalstybinius ES lygiu reguliuojamų investicinių fondų pasiūlymus.
 • Ja nustatoma pagrindinė ES reguliavimo sistema, reglamentuojanti KIPVPS*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Svarbiausi direktyvos tikslai yra šie:

 • pasiūlyti investuotojams platesnį produktų už mažesnę kainą pasirinkimą, užtikrinant
  • našesnę KIPVPS rinką ES,
  • geresnį investuotojų informavimą,
  • veiksmingesnę lėšų priežiūrą; ir
 • išlaikyti ES investicijų sektoriaus konkurencingumą, pritaikant taisykles rinkos pokyčiams.

Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės dėl:

 • informacijos investuotojams, naudojant standartinį dokumentą, kuriame pateikiama apibendrinta informacija, kad vartotojui būtų lengviau suprasti produktą,
 • autentiško KIPVPS valdymo įmonių Europos paso, leidžiančio ES šalyje esančiai valdymo įmonei valdyti fondus kitose šalyse,
 • KIPVPS rinkodaros kitose šalyse, pvz., supaprastinant administracinę tvarką,
 • KIPVPS jungimo kitose šalyse,
 • didesnės KIPVPS ir juos valdančių įmonių priežiūros, pvz., užtikrinant glaudesnį priežiūros institucijų bendradarbiavimą.

Direktyva 2009/65 yra ketvirtoji KIPVPS teisės akto redakcija, keičianti KIPVPS direktyvą 85/611/EEB.

Direktyvą 2009/65 iš dalies pakeitė Direktyva 2014/91/ES (KIPVPS V), kuria buvo įvestos naujos taisyklės dėl KIPVPS depozitoriumų (turtą saugančio subjekto), pvz., nustatyta, kokie subjektai gali atlikti šį vaidmenį, kokios yra jų užduotys, delegavimo tvarka ir depozitoriumų atsakomybė.

Ją taip pat papildė Reglamentas (ES) 2016/438, kuriuo apžvelgiama ne rinkos rizika, susijusi su depozitoriumų veikla. Ji apima šiuos depozitoriumų pareigų aspektus:

 • KIPVPS turto saugojimas;
 • priežiūros pareigos (pvz., tikrinimas, ar KIPVPS investicijos atitinka jo investavimo strategijas, aprašytas KIPVPS taisyklėse ir siūlymo dokumentuose, ir užtikrinimas, kad KIPVPS nepažeistų savo investavimo apribojimų); ir
 • atsakomybė už turtą.

Reglamentu (ES) 2016/438 taip pat nustatomi specifiniai išsamaus patikrinimo reikalavimai dėl KIPVPS turto apsaugos nuo nemokumo, taip pat išsamūs nepriklausomumo reikalavimai KIPVPS valdytojams ir saugotojams.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva taikoma nuo 2009 m. gruodžio 7 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas (KIPVPS): investavimo priemonė, kuri sutelkia investuotojų kapitalą ir investuoja tą kapitalą per finansinių priemonių, kaip antai akcijų, obligaciją arba kitų vertybinių popierių, portfelį.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32–96)

Direktyvos 2009/65/EB paskesni daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Klaidų ištaisymas

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 583/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl pagrindinės informacijos investuotojams ir dėl sąlygų, kurių reikia laikytis teikiant pagrindinę informaciją investuotojams ar prospektą patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierių, arba svetainėje (OL L 176, 2010 7 10, p. 1–15)

2010 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 584/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl standartinio pranešimo ir KIPVPS pažymos formos ir turinio, dėl kompetentingų institucijų elektroninių ryšių naudojimo taikant pranešimų teikimo tvarką, dėl patikrų vietoje ir tyrimų tvarkos ir dėl kompetentingų institucijų keitimosi informacija tvarkos (OL L 176, 2010 7 10, p. 16–27)

2010 m. liepos 1 d. Komisijos direktyva 2010/43/ES, kuria įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl organizacinių reikalavimų, interesų konfliktų, veiklos vykdymo, rizikos valdymo ir dėl depozitoriumo ir valdymo įmonės susitarimo turinio (OL L 176, 2010 7 10, p. 42–61)

2010 m. liepos 1 d. Komisijos direktyva 2010/42/ES, kuria įgyvendinamos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl fondų jungimo, finansuojamųjų ir finansuojančiųjų subjektų struktūrų ir pranešimų teikimo tvarkos (OL L 176, 2010 7 10, p. 28–41)

Klaidų ištaisymas

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/438, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl depozitoriumų pareigų C/2015/9160 (OL L 78, 2016 3 24, p. 11–30)

paskutinis atnaujinimas 02.08.2016

Top