Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viešieji pirkimai gynybos ir saugumo srityse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Viešieji pirkimai gynybos ir saugumo srityse

 

SANTRAUKA

Konkrečios pirkimo taisyklės gynybos ir saugumo sektoriuose yra būtinos siekiant atverti ES gynybos rinkas, nesukeliant pavojaus teisėtiems ES šalių saugumo interesams. Šia direktyva didinama konkurencija ir skaidrumas minėtuose sektoriuose, taip suteikiant galimybę Europos įmonėms dalyvauti daugiau gynybos ir saugumo srities pirkimo konkursų visoje ES.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šioje direktyvoje nustatomos gynybos ir saugumo sektorių specifikai pritaikytos ES viešųjų pirkimų taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis. Ši direktyva iš esmės taikoma visoms karinės įrangos, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų sutartims ir visiems su įslaptinta informacija susijusiems jautraus pobūdžio saugumo srities pirkimams.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnį ES šalys išsaugo teisę netaikyti šios direktyvos kai kuriems pirkimams, jeigu tai būtina esminiams savo saugumo interesams apsaugoti.

Ši direktyva netaikoma tam tikroms konkrečioms pirkimų rūšims:

pirkimams žvalgybos tikslais arba susijusiems su karinių dalinių dislokavimu, vykdomiems pagal šiems tikslams perkančių tarptautinių organizacijų taisykles;

dviejų vyriausybių organizuojamiems pirkimams, susijusiems su karinės įrangos ar jautrios įrangos tiekimu.

Direktyvoje numatyta peržiūros procedūra (t. y. galimybė dalyviui* užginčyti su kitu dalyviu sudarytą sutartį), kuria siekiama užtikrinti teisinę dalyvių apsaugą. Minėta procedūra taip pat skatina pirkimų skaidrumą ir nediskriminavimo principo laikymąsi, nepažeidžiant ES šalių konfidencialumo poreikių.

Ši direktyva yra susijusi su Direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo ES viduje. Supaprastintas su gynyba susijusių produktų siuntimas ES viduje, kurį užtikrina Direktyvos 2009/43/EB nuostatos, būtinas tinkamam tarpvalstybinių konkursų veikimui.

2014 m. birželio mėn. Europos Komisija pristatė veiksmų planą, apimantį priemones, skirtas stiprinti ES bendrąją rinką ir skatinti konkurenciją gynybos srityje. Šiuo veiksmų planu siekiama įgyvendinti 2013 m. liepos mėn. Komisijos komunikatą dėl gynybos ir saugumo. Planuojamos priemonės apima direktyvos pakeitimus, siekiant geriau spręsti likusius rinkos iškraipymus ir pagerinti karinės bei jautrios įrangos tiekimo tarp ES šalių saugumą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva įsigaliojo 2009 m. rugpjūčio 21 d., o jos nuostatos turi būti perkeltos į ES šalių nacionalinę teisę iki 2011 m. rugpjūčio 21 d.

KONTEKSTAS

Europos gynybos pramonės politika

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Dalyvis – organizacija arba konsorciumas, kuris teikia pasiūlymą atsakydamas į kvietimą dalyvauti konkurse.

DOKUMENTAS

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies keičianti direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/81/EB

2009 8 21

2011 8 21

OL L 216, 2009 8 20, p. 76–136

Paskesni Direktyvos 2009/81/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (OL L 146, 2009 6 10, p. 1–36). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 19.10.2015

Top