Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis (Euro VI): sertifikavimo taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis („Euro VI“): sertifikavimo taisyklės

Šiuo reglamentu prisidedama prie Europos tikslų - kovos su išmetamaisiais teršalais ir oro kokybės užtikrinimo. Jame nustatomos sunkiųjų transporto priemonių ir jų variklių tipo patvirtinimo techniniams reikalavimams taikomos taisyklės išmetamųjų teršalų atžvilgiu bei papildomos esamos Bendrijos motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo nuostatos.

DOKUMENTAS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI), ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir direktyvą 2007/46/EB bei panaikinantis direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB (tekstas svarbus EEE).

SANTRAUKA

Šiuo reglamentu nustatomi sunkiųjų motorinių transporto priemonių, variklių ir atsarginių dalių tipo patvirtinimo teisiniai pagrindai, atsižvelgiant į išmetamus teršalus. Šiame reglamente taip pat nustatomos taisyklės, taikomos:

transporto priemonių ir variklių eksploataciniam tinkamumui;

taršos kontrolės įtaisų patvarumui;

transporto priemonės diagnostikos (toliau - TPD) sistemoms;

galimybei naudotis TPD sistema ir remonto bei priežiūros informacija;

degalų suvartojimo ir išmetamų CO2 teršalų matavimui.

Šis reglamentas taikomas direktyvos 2007/46/EB II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijų motorinėms transporto priemonėms, kurių standartinė masė neviršija 2 610 kg, bei visoms M3 ir N3 kategorijų motorinėms transporto priemonėms.

Gamintojų įsipareigojimai

Gamintojai turi įrodyti, kad visų Bendrijoje parduodamų, registruojamų arba pradedamų naudoti naujų transporto priemonių, variklių ir atsarginių dalių EB tipas yra patvirtintas pagal šį reglamentą.

Gamintojai taip pat turi imtis tokių techninių priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad visą normalų transporto priemonės veikimo laikotarpį įprastomis eksploatavimo sąlygomis pro išmetamąjį vamzdį būtų išmetamas iš tiesų ribotas teršalų kiekis.

Reikalavimai ir bandymai

Gamintojai transporto priemonėse ir varikliuose turi įtaisyti tokias dalis, kad būtų laikomasi šio reglamento I priede nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių tomis sąlygomis, kurias Europos Komisija nustatė šiame reglamente ir jo įgyvendinimo teisės aktuose.

Galimybė naudotis informacija

Transporto priemonių gamintojai turi suteikti nepriklausomiems operatoriams galimybę naudotis TPD informacija, diagnostikos ir kita įranga bei įrankiais, įskaitant atitinkamą programinę įrangą. Be to, gamintojai turi teikti standartines, saugias ir nuotolines paslaugas bei užtikrinti galimybę nepriklausomoms remonto įmonėms vykdyti veiksmus, susijusius su prieiga prie transporto priemonės saugumo sistemos.

Minėta informacija turi būti pateikiama gamintojų tinklalapiuose, o jei to padaryti negalima - kita atitinkama forma.

Galiojimo laikas

Nuo 2012 m. gruodžio 31 d. nacionalinės valdžios institucijos nebegali suteikti EB tipo patvirtinimo arba nacionalinio tipo patvirtinimo transporto priemonėms, neatitinkančioms šio reglamento nuostatų. Nuo 2013 m. gruodžio 31 d. šios institucijos taip pat draudžia registruoti naujas transporto priemones, neatitinkančias šio reglamento nuostatų.

Finansinės lengvatos

Valstybės narės gali suteikti finansines lengvatas serijiniu būdu gaminamų motorinių transporto priemonių, atitinkančių šio reglamento reikalavimus, įsigijimui. Šios lengvatos gali būti taikomos iki 2013 m. gruodžio 31 d. Taip pat galima atsižvelgti į pertvarkymo priemones, kuriomis gali būti laikomas transporto priemonių modifikavimas arba pašalinimas iš apyvartos.

Finansinių lengvatų suma turi būti lygi papildomoms techninių priemonių išlaidoms, jei šios priemonės buvo įgyvendintos siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi transporto priemonei nustatytų išmetamų teršalų ribų.

Šis reglamentas įsigaliojo nuo 2013 m. gruodžio 31 d., ir juo panaikinamos direktyvos 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB.

Kontekstas

Šeštojoje Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programoje pabrėžiama, kad būtina mažinti oro taršą. Šiuo reglamentu prisidedama prie Europos Sąjungos tikslų, kuriais siekiama gerinti oro kokybę, sukuriant sistemą, raginančią automobilių pramonės subjektus riboti jų gaminamų transporto priemonių išmetamus teršalus.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 595/2009

2009-08-07

-

OL L 188, 2009-07-18

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 582/2011

2011-07-15

-

Oficialusis leidinys L 167, 2011-06-25

Reglamentas (ES) Nr. 133/2014

2014-03-10

-

Oficialusis leidinys L 47, 2014-02-18

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 136/2014, kuriuo dėl lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio (Euro 5 ir Euro 6) iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, o dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio (Euro VI) iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 582/2011 [Oficialusis leidinys L 43, 2014-02-13].

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo [KOM/2014/28 galutinis, 2014-01-31, neskelbta Oficialiajame leidinyje].

Atsižvelgiant į ES oro kokybės nuostatas ir geresnio reglamentavimo darbotvarkę, šiame pasiūlyme pateikiama keletas pakeitimų, kuriais, be kita ko, siekiama gamintojams supaprastinti tipo patvirtinimo sistemą bei įvesti naujas NO2 išmetamų teršalų ribas.

Paskutinį kartą atnaujinta: 29.04.2014

Top