Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veterinarinių vaistų liekanos gyvūninės kilmės maisto produktuose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veterinarinių vaistų liekanos gyvūninės kilmės maisto produktuose

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 470/2009 dėl ES farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarkos

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Siekiant užtikrinti maisto saugą, šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl didžiausios farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų, kaip antai veterinariniuose vaistuose naudojamų antibiotikų, koncentracijos įvairiuose gyvūninės kilmės maisto produktuose, įskaitant mėsą, žuvį, pieną, kiaušinius ir medų.

Direktyva nustato:

didžiausią leistiną liekanų kiekį*;

kontrolės atskaitos taškus* tais atvejais, kai didžiausias leistinas liekanų kiekis nenustatytas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Asmuo, pateikęs paraišką dėl leidimo prekiauti veterinariniu vaistu, kuriame naudojama farmakologiškai aktyvi medžiaga, privalo pateikti paraišką Europos vaistų agentūrai. Agentūros nuomonę sudaro mokslinis rizikos vertinimas ir rizikos valdymo rekomendacijos.

Agentūra nusprendžia, ar konkrečiam maisto produktui arba rūšiai taikyti nustatytus didžiausius leistinus liekanų kiekius. Europos Komisija nustato šių liekanų kiekių apskaičiavimo sąlygų taisykles.

Rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti, ar liekanų tipas ir kiekis nekelia susirūpinimo dėl pavojaus žmonių sveikatai.

Rizikos valdymo rekomendacijose turi būti įvertinti įvairūs aspektai, įskaitant galimybę gauti alternatyvių medžiagų atitinkamų rūšių gyvūnams gydyti.

Komisija klasifikuoja farmakologiškai aktyvias medžiagas remdamasi Agentūros nuomone. Ji gali nustatyti neklasifikuotų farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų kontrolės atskaitos taškus.

Tam tikrais atvejais Komisija arba ES šalis gali prašyti Agentūros pateikti nuomonę dėl didžiausių leistinų liekanų kiekių. Tai daroma tokiu atveju, kai atitinkamą medžiagą leidžiama naudoti trečiojoje šalyje.

Šis reglamentas netaikomas tam tikroms medžiagoms, įskaitant medžiagas, kurioms taikomas ES reglamentas dėl maisto teršalų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2009 m. liepos 6 d.

KONTEKSTAS

Ankstesnės ES taisyklės šiuo klausimu buvo pernelyg sudėtingos, todėl sumažėjo veterinarinių vaistų maistiniams gyvūnams prieinamumas ES. Šis reglamentas buvo priimtas siekiant užtikrinti vartotojų saugumą ir veterinarinių vaistų specifinėms ligoms gydyti prieinamumą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Didžiausias leistinas liekanų kiekis – didžiausia farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų koncentracija, leidžiama gyvūninės kilmės maisto produktuose.

*Kontrolės atskaitos taškas – nustatyta farmakologiškai aktyvios medžiagos liekanų kiekio riba siekiant kontroliuoti tam tikrų medžiagų, kurių didžiausias leistinas liekanų kiekis nenustatytas, liekanas. Kontrolės atskaitos taškai yra nustatomi konsultuojantis su oficialiomis kontroliuojančiomis laboratorijomis.

DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 470/2009 nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL L 152, 2009 6 16, p. 11–22)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (OL L 15, 2010 1 20, p. 1–72)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 37/2010 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 02.12.2015

Top