Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos Sąjungos prekių ženklas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos Sąjungos prekių ženklas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Reglamentu nustatomos visoje ES taikomos ES prekių ženklo suteikimo taisyklės ir sąlygos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES prekių ženklas

 • ES prekių ženklą įregistruoti gali visi asmenys ir įmonės, tarp jų ir pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtos institucijos.
 • Jį gali sudaryti bet kokie žymenys, visų pirma žodžiai (įskaitant asmenų pavardes), dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia:
  • atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų;
  • pavaizduoti ženklą prekių ženklų registre taip, kad visuomenė ir institucijos tiksliai žinotų, kas yra apsaugota.

Savininko teisės

ES prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti:

 • bet kokį žymenį, tapatų ES prekių ženklui, kuriuo ženklinamos prekės ar paslaugos yra tapačios toms prekėms ar paslaugoms, kurioms ES prekių ženklas yra įregistruotas;
 • bet kokį žymenį, jei yra tikimybė suklaidinti dėl panašumo į kitą prekių ženklą;
 • bet kokį žymenį, tapatų ES prekių ženklui arba panašų į jį, kai juo žymimos prekės arba paslaugos yra nepanašios į tas, kurioms ES prekių ženklas yra įregistruotas, jei naudojant tą žymenį pasinaudojama prekių ženklo reputacija arba skiriamuoju požymiu.

Tačiau ES prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti:

 • savo vardo, pavardės ir adreso;
 • nuorodų, susijusių su prekių ar teikiamų paslaugų charakteristika, kaip antai rūšimi, kokybe ar kiekiu;
 • prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį.

Taikymas

Pareiškėjai privalo pateikti paraišką dėl ES prekių ženklo Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO).

Paraiškoje turi būti nurodyta tokia informacija:

 • prašymas įregistruoti ES prekių ženklą;
 • pareiškėją identifikuojanti informacija;
 • prekių ir paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti ženklą, sąrašas;
 • prekių ženklo vaizdas.

Pareiškėjai taip pat privalo sumokėti paraiškos padavimo mokestį. Paraiškos padavimo mokestis turi būti sumokėtas per vieną mėnesį nuo dokumentų padavimo – nuo dienos, kai dokumentai buvo pateikti tarnybai.

Įregistravimas

 • Pateikus paraišką, EUIPO išnagrinėja, ar ji atitinka visas ES prekių ženklo suteikimo sąlygas.
 • Paraiškos paskelbimas suteikia galimybę trečiosioms šalims, kurios prieštarauja prekių ženklo suteikimui, nepritarimą išreikšti protesto procedūros metu, pasinaudojant ankstesnėmis teisėmis.
 • Jei paraiška atitinka visus kriterijus ir nebuvo nei pareikštas, nei priimtas joks protestas, paskelbiama prekių ženklo registracija.

Trukmė ir pratęsimas

 • ES prekių ženklai registruojami dešimčiai metų nuo paraiškos padavimo dienos.
 • Registracijos galiojimas gali būti pratęstas kitiems dešimties metų laikotarpiams. Paraiška dėl pratęsimo turi būti pateikta likus šešiems mėnesiams iki registracijos galiojimo pabaigos.

Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas

Galima atsisakyti ES prekių ženklo apsaugos kai kurioms arba visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas. Savininko teisės gali būti panaikintos, jei:

 • penkerius metus prekių ženklas ES iš tikrųjų nebuvo naudojamas;
 • prekių ženklas tapo prekių ar paslaugų bendriniu pavadinimu;
 • prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę dėl tų prekių ar paslaugų pobūdžio, kokybės ar geografinės kilmės vietos.

Reglamentu taip pat nustatomi prekių ženklo negaliojimo pagrindai. ES prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu, jeigu, pavyzdžiui, pareiškėjas, paduodamas paraišką prekių ženklui, buvo nesąžiningas.

ES kolektyviniai ženklai

Padavus paraišką dėl įregistravimo, gali būti nurodyta, jog ES prekių ženklas yra kolektyvinis. ES kolektyvinių ženklų paraiškas gali paduoti šios asociacijos:

 • gamintojų;
 • kūrėjų;
 • paslaugų teikėjų;
 • prekybininkų;
 • taip pat kiti ir juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

ES sertifikavimo ženklai

ES prekių ženklas taip pat gali būti nurodytas kaip sertifikavimo ženklas. Tokio ženklo savininkas patvirtina sertifikuotų prekių ir paslaugų medžiagą, prekių pagaminimo arba paslaugų atlikimo būdą, kokybę, tikslumą ir kitas charakteristikas (išskyrus geografinę kilmę).

Teisiniai veiksmai

Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 taikomas procesams, susijusiems su ES prekių ženklais ir jų naudojimu, taip pat vienu metu ir paeiliui nagrinėjamoms byloms dėl ES ir nacionalinių prekių ženklų.

ES šalys privalo skirti „ES prekių ženklų teismus“. Tokie teismai turi išimtinę jurisdikciją visuose ginčuose, kurie susiję su ES prekių ženklų pažeidimu ir galiojimu.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. balandžio 13 d.

KONTEKSTAS

EUIPO pakeitė Vidaus rinkos derinimo tarnybą nuo 2016 m. kovo 23 d. pagal Reglamentą (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 207/2009.

Daugiau informacijos žr. „EUIPO – prekių ženklai“.

DOKUMENTAS

2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) (OL L 78, 2009 3 24, p. 1–42)

Paskesni Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 04.04.2016

Top