Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medicinos produktų ir augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medicinos produktų ir augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimai

 

Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo

Reglamentas (EB) Nr. 1610/96 dėl augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimo

KOKS ŠIŲ REGLAMENTŲ TIKSLAS?

 • Jais užtikrinama papildoma nacionaliniu patentu apsaugotų medicinos produktų ir augalų apsaugos priemonių, leidžiamų teikti į rinką, apsauga.
 • Šia Europos Sąjungos apsauga siekiama pašalinti medicinos produktų ir augalų apsaugos priemonių nacionalinių patentavimo sistemų prieštaravimus ir trūkumus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Bet kuriam produktui, apsaugotam nacionaliniu patentu, kuriam išduotas leidimas pateikti jį į rinką ir kuriam iki šiol nebuvo gautas liudijimas, gali būti išduodamas papildomos apsaugos liudijimas (liudijimas)*.
 • Liudijimas suteikia tokias pačias teises kaip ir pagrindinis patentas.
 • Paraiška liudijimui gauti yra paduodama atitinkamai šalies pramoninės nuosavybės institucijai per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai buvo išduotas leidimas pateikti produktą į rinką.
 • Liudijimas įsigalioja pasibaigus pagrindinio patento galiojimo laikui ir galioja ne ilgiau kaip penkerius metus. Medicinos produktams išduoto liudijimo galiojimas gali būti vieną kartą pratęstas šešiems mėnesiams, jei yra parengtas pediatrinių tyrimų planas.
 • Bendra patentu ir liudijimu suteikiamos apsaugos trukmė negali viršyti 15 metų nuo tos dienos, kai buvo išduotas pirmasis leidimas pateikti produktą į rinką.

NUO KADA TAIKOMI ŠIE REGLAMENTAI?

 • Reglamentu (EB) Nr. 469/2009 kodifikuojamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1768/92. Jis taikomas nuo 2009 m. liepos 6 d.
 • Reglamentas (EB) Nr. 1610/96 taikomas nuo 1997 m. vasario 8 d. Šalyse, kurių nacionalinės teisės aktuose nebuvo nuostatos, numatančios galimybę patentuoti augalų apsaugos priemones, šis reglamentas taikomas nuo 1998 m. sausio 2 d.

KONTEKSTAS

 • Laikotarpis, kuris praeina nuo paraiškos dėl naujo medicinos produkto ar augalų apsaugos priemonės patento pateikimo dienos iki leidimo pateikti tą produktą ar priemonę į rinką dienos, sutrumpina veiksmingą patentinės apsaugos laikotarpį. Šiuo liudijimu siekiama užtikrinti veiksmingą pirma paminėtų produktų ir priemonių patentinę apsaugą.
 • Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Papildomos apsaugos liudijimas: aiški (sui generis) intelektinės nuosavybės teisė, pratęsianti patento galiojimą.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (kodifikuota redakcija) (OL L 152, 2009 6 16, p. 1–10)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 469/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1610/96 dėl augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo (OL L 198, 1996 8 8, p. 30–35)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 14.03.2017

Top