Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kredito reitingų agentūros

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kredito reitingų agentūros

Kredito reitingų agentūros išreiškia nepriklausomą nuomonę apie subjekto, skolos, finansinio įsipareigojimo arba priemonės kreditingumą.

Jų reitingai turi tiesioginės įtakos rinkoms ir ekonomikai.

DOKUMENTAS

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (tekstas svarbus EEE).

SANTRAUKA

Šiuo reglamentu siekiama reglamentuoti kredito reitingų agentūrų veiklą, kad investuotojai ir Europos finansų rinkos būtų apsaugoti nuo blogos praktikos pavojaus. Jo tikslas - užtikrinti kredito reitingų suteikimo proceso nepriklausomumą ir vientisumą bei pagerinti suteiktų reitingų kokybę.

Registravimas, veiklos procedūros ir priežiūra. Tam, kad būtų įregistruota Europos Sąjungoje (ES), kredito reitingų agentūra turi:

 • vengti interesų konfliktų, pavyzdžiui, kredito reitingų analitikai negali vertinti subjekto, kuriame jie yra suinteresuotoji šalis;
 • užtikrinti kredito reitingų suteikimo metodų kokybę;
 • užtikrinti aukštą skaidrumo lygį, pavyzdžiui, kiekvienais metais skelbti skaidrumo ataskaitą.

Nuo 2011 m. liepos mėn. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) atsako už kredito reitingų agentūrų registravimą ir turi išskirtinius įgaliojimus vykdyti tokių agentūrų priežiūrą.

Naujosiomis taisyklėmis nustatyti pakeitimai

Mažesnis priklausomumas nuo kredito reitingų

 • Finansų institucijos ir investuotojai turi patys atlikti kredito rizikos vertinimą. Vertindami subjekto ar finansinės priemonės kreditingumą, jie neturėtų vien tik arba automatiškai remtis išorės reitingais.

Geresnės kokybės ES šalių skolos reitingai

 • Kredito reitingų agentūros turi nustatyti tvarkaraštį, kuriame būtų nurodytos datos, kada jos reitinguos ES šalis. ES šalys bus reitinguojamos ne rečiau kaip kas šešis mėnesius.
 • Siekiant išvengti rinkos sutrikimų, reitingai gali būti skelbiami tik užsidarius ES vertybinių popierių biržoms ir ne mažiau kaip vieną valandą prieš joms atsidarant.
 • Investuotojai ir ES šalys turi būti informuojami apie faktus ir prielaidas, susijusius su kiekvienu reitingu.

Išaugusi kredito reitingų agentūrų atsakomybė

 • Kredito reitingų agentūra gali būti laikoma atsakinga, jei ji tyčia ar dėl didelio aplaidumo pažeidžia reglamentą, taip sukeldama žalą investuotojui arba emitentui.

Didesnis nepriklausomumas ir mažiau interesų konfliktų

 • Remiantis rotacijos taisykle, sudėtingų struktūrizuotų finansinių priemonių (pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais) emitentai turi keisti agentūrą kas ketverius metus.
 • Kredito reitingų agentūros privalo atskleisti, jei akcininkui, kuris turi 5 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių, priklauso 5 % ar daugiau reitinguojamo subjekto. Jei abu šie akcijų paketai lygūs arba didesni nei 10 %, kredito reitingų agentūra neturi teisės nustatyti tokio subjekto reitingo.
 • Draudžiama turėti 5 % ar daugiau kapitalo ar balsavimo teisių daugiau nei vienoje kredito reitingų agentūroje, nebent šios agentūros priklausytų tai pačiai grupei.

Visi suteikti reitingai bus skelbiami Europos reitingų platformoje, kuri pradės veikti nuo 2015 m. birželio mėn.

Kontekstas

ES reglamentas dėl kredito reitingų agentūrų yra viena iš iniciatyvų, kurių Europa ėmėsi atsakydama į 2008 m. lapkričio mėn. Vašingtono viršūnių susitikime prisiimtus G-20 įsipareigojimus.

Daugiau informacijos galima rasti toliau:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas Nr. 1060/2009

2009 12 7

-

OL L 302, 2009 11 17

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 513/2011

2011 6 1

-

OL L 145, 2011 5 31

Direktyva 2011/61/ES

2011 7 21

2013 7 22

OL L 174, 2011 7 1

Reglamentas (ES) Nr. 462/2013

2013 6 20

-

OL L 146, 2013 5 31

Direktyva Nr. 2014/51/ES

2014 5 23

2015 3 31

OL L 153, 2014 5 22

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. vasario 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 272/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos taikomų mokesčių kredito reitingų agentūroms (OL L 90, 2012 3 28).

2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 446/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų reitingų duomenų, kuriuos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, turiniui ir formai (OL L 140, 2012 5 30).

2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 447/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų papildomas nustatomais techniniais reguliavimo standartais, taikomais vertinant kredito reitingų metodų atitiktį (OL L 140, 2012 5 30).

2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 448/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų teikiant informaciją, kurią kredito reitingų agentūros skelbia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įsteigtoje centrinėje duomenų saugykloje (OL L 140, 2012 5 30).

2012 m. kovo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 449/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų informacijai, teikiamai registruojant ir sertifikuojant kredito reitingų agentūras (OL L 140, 2012 5 30).

2012 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 946/2012, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl procedūrinių taisyklių, susijusių su baudomis, kurias Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija skiria kredito reitingų agentūroms, įskaitant taisykles dėl teisės į gynybą ir pereinamojo laikotarpio nuostatas (OL L 282, 2012 10 16).

2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/144/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros, Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kiek tai susiję su per dideliu kliovimusi kredito reitingais (OL L 145, 2013 5 31).

Šios direktyvos tikslas - išvengti situacijų, kai įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, KIPVPS valdymo ir investicinės bendrovės bei alternatyvaus investavimo fondų valdytojai vien tik arba automatiškai remiasi kredito reitingais arba naudoja juos kaip vienintelį rizikos vertinimo kriterijų.

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl galimybės įsteigti mažesnių kredito reitingų agentūrų tinklą (COM(2014) 248 final).

Ataskaitoje vertinama galimybė įsteigti mažesnių kredito reitingų agentūrų tinklą ES, kaip toks tinklas galėtų prisidėti prie mažesnių agentūrų stiprinimo, kad jos taptų konkurencingesnėmis rinkos dalyvėmis. Ataskaitoje siūloma įvertinti mažesnių kredito reitingų agentūrų tinklo pridėtinę vertę vidutinės arba ilgos trukmės laikotarpiu, remiantis naujo teisės akto poveikio analize.

Paskutinį kartą atnaujinta: 25.09.2014

Top