Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kova su korupcija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kova su korupcija

Šiuo Europos Sąjungos komunikatu pristatomi būdai, kaip stiprinti kovą su korupcija ES ir ES šalių politinį ryžtą veiksmingai kovoti su korupcija.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Kova su korupcija ES“ (COM(2011) 308 final , 2011 m. birželio 6 d.).

SANTRAUKA

Šiuo Europos Sąjungos komunikatu pristatomi būdai, kaip stiprinti kovą su korupcija ES ir ES šalių politinį ryžtą veiksmingai kovoti su korupcija.

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

  • Pranešti, kad ES kovos su korupcija ataskaita bus skelbiama kas 2 metus. Naudojant duomenis iš įvairių šaltinių, ataskaitoje bus atskleidžiamos tendencijos ir taisytini trūkumai, siekiant geriau kovoti su korupcija.
  • Raginti ES šalis kovoti su korupcija naudojant egzistuojančius instrumentus, kaip antai Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją ir Europos Tarybos civilinės teisės konvenciją dėl korupcijos. Be to, raginti ES šalis tinkamai įtraukti ES teisės aktus dėl korupcijos į savo nacionalinius įstatymus.
  • Stiprinti bendradarbiavimą tarp ES ir tarptautinių organizacijų, kaip Europos Taryba, ES dalyvaujant Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) veikloje.
  • Pabrėžti, kad kova su korupcija turi būti svarbi visų ES politikos sričių, tiek vidaus, tiek išorės, dalis. Vidaus mastu, priemonės apima sustiprintą teismų ir policijos bendradarbiavimą bei modernizuotas taisykles dėl nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo. Išorės mastu, Komisija toliau stebi kovos su korupcija politiką narystės ES siekiančiose šalyse, taip pat pažymi, kad kovos su korupcija priemonės yra paramos vystymuisi teikimo sąlyga.

KOVOS SU KORUPCIJA ATASKAITA

  • ES pirmojoje kovos su korupcija ataskaitoje, paskelbtoje 2014 m. vasario mėn., sakoma, jog 28 ES šalyse korupcijos pobūdis ir lygis yra skirtingi. Vienas skyrius skirtas viešiesiems pirkimams, kurių ryšys su korupcija reikalauja ypatingo dėmesio.
  • Kiekvienai šaliai skirtame skyriuje akcentuojamos korupcijos tendencijos ir problemos, pripažįstama gera praktika, o pabaigoje pateikiamos konkrečios rekomendacijos.
  • Ataskaitoje taip pat yra dviejų apklausų, kuriomis įvertinama ES gyventojų ir įmonių patirtis bei supratimas apie korupciją, rezultatai. Iš viso 76 % ES gyventojų mano, jog korupcija jų šalyje yra plačiai paplitusi problema.

KONTEKSTAS

Korupcija yra visos ES problema, dėl kurios kyla daugelis finansinių ir socialinių problemų. Nepaisant turimų kovos su korupcija priemonių, ES šalys jas įgyvendina nenuosekliai.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Viešieji pirkimai - prekių ir paslaugų pirkimas, kurį organizuoja viešojo sektoriaus institucija, kaip antai nacionalinė arba vietos valdžia. Kasmet viešiesiems pirkimams išleidžiama 20 % ES bendrojo vidaus produkto.

Daugiau informacijos pateikiama Europos Komisijos migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainėje.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Tarybai dėl Europos Sąjungos dalyvavimo Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) veikloje sąlygų (COM(2011) 307final , 2011 m. birželio 6 d.).

2011 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama ekspertų grupė korupcijos klausimams nagrinėti (2011/C 286/03) (Oficialusis leidinys C 286, 2011 9 30, p. 4-11).

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui „ES kovos su korupcija ataskaita“ (COM(2014) 38 final , 2014 m. vasario 3 d.).

paskutinis atnaujinimas 02.01.2015

Top