Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklas (EACN)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklas (EACN)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2008/852/TVR dėl kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu sukuriamas kovos su korupcija kontaktinių punktų iš visos Europos Sąjungos (ES) tinklas, pagrįstas Europos partnerių prieš korupciją (EPAC) bendradarbiavimu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Šiuo sprendimu įsteigiamas ES šalių kontaktinių punktų tinklas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kovą su ja. Jo tikslas – stiprinti šių valdžios institucijų bendradarbiavimą, kad būtų geriau kovojama su korupcija ES lygmeniu.
  • Tinklą sudaro atitinkamos ES šalių valdžios institucijos ir agentūros. Kiekviena šalis skiria bent vieną, tačiau ne daugiau kaip tris organizacijas, kurios tampa tinklo narėmis. Europos kovos su sukčiavimo tarnyba (OLAF) taip pat yra tinklo narė. Europos Komisija dalyvauja tinklo veikloje ir skiria savo atstovus. Panašiai tinklo veikloje gali dalyvauti Europolas ir Eurojustas. Kontaktinių punktų sąrašas yra skelbiamas EPAC-EACN svetainėje.
  • Tinklo užduotys yra šios:
    • sukurti forumą keistis geriausia praktika ir patirtimi korupcijos prevencijos ir kovos su ja srityje;
    • sudaryti sąlygas užmegzti jo narių tarpusavio ryšius ir juos palaikyti.
  • Tinklo nariai, siekdami įvykdyti savo užduotis, susirenka ne rečiau kaip kartą per metus.
  • Tinklo įkūrimas neturi poveikio taisyklėms, kuriomis reglamentuojamas ES šalių policijos ir teisminis bendradarbiavimas, ar Europos policijos koledžo vaidmeniui.
  • Tinklo veikla organizuojama remiantis Europos partnerių prieš korupciją (EPAC) neoficialiu bendradarbiavimu. ES šalys, Komisija, Europolas ir Eurojustas padengia visas savo išlaidas, susijusias su tinklu.

KONTEKSTAS

2004 m. lapkričio mėn. vykusioje Pagrindų programos dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (AGIS) konferencijoje operatyvinio bendradarbiavimo kovojant su korupcija ES stiprinimo klausimu EPAC parėmė ES masto kovos su korupcija tinklo kūrimą. Ši iniciatyva buvo toliau patvirtinta jų metiniame susitikime 2006 m. lapkričio mėn.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas 2008/852/TVR dėl kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo (OL L 301, 2008 11 12, 38–39)

paskutinis atnaujinimas 01.12.2016

Top