Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Avių ir ožkų identifikavimas bei registravimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Avių ir ožkų identifikavimas bei registravimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šia direktyva reikalaujama, kad Europos Sąjungos (ES) šalys nustatytų vienodą identifikavimo ir registravimo sistemą ir taip užtikrintų avių bei ožkų atsekamumą*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Kiekviena ES šalis turi nustatyti avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą, kurią sudarytų šie elementai:
  • ženklinimo priemonės, skirtos nustatyti kiekvieno gyvūno tapatybę;
  • kiekviename ūkyje tvarkomi registrai, kuriuose saugoma informacija apie ūkį, už gyvūnus atsakingus asmenis, veiklą, gaminamą produkciją ir laikomus gyvūnus;
  • pervežimo dokumentai, kurie turi būti saugomi ne mažiau kaip trejus metus, bet yra neprivalomi, jei šalis turi centralizuotą kompiuterinę duomenų bazę, kurioje jau yra ši informacija;
  • visų ūkių ir gyvūnų pervežimų nacionaliniame lygmenyje centrinis registras arba kompiuterinė duomenų bazė.
 • Visos avys ir ožkos privalo turėti du identifikatorius su tuo pačiu unikaliu individualiu identifikavimo numeriu. Vienas identifikatorius turi būti elektroninis (EID).
 • Matomi identifikatoriai yra tradiciniai įsagai, tačiau gali būti ir žymė ant čiurnos (kojos raištis). Tatuiruotė gali būti naudojama, jei gyvūnas nebus parduodamas ES šalyse. Elektroniniai identifikatoriai (EID) paprastai yra elektroniniai įsagai, tačiau gali būti naudojami ir atrajotojų boliusai (EID, kurį gyvūnas praryja ir kurį po to galima nuskenuoti).
 • Skersti skirti jaunesni kaip 12 mėnesių gyvūnai, kurių nenumatyta nei parduoti ES, nei eksportuoti į ES nepriklausančias šalis, gali būti paženklinti tik vienu matomu tradiciniu įsagu.
 • Identifikavimo žymė turi nurodyti gimimo šalį ir individualų gyvūno kodą.
 • Gyvūnai turi būti paženklintiper šešis mėnesius nuo gimimo ir prieš gyvūną išvežant iš kilmės ūkio. Šis laikotarpis gali būti pratęstas iki devynių mėnesių, jei gyvūnai yra laikomi ekstensyvios arba ganyklinės gyvulininkystės sąlygomis. Gyvūnai, importuoti iš ES nepriklausančių šalių, turi būti paženklinti per 14 dienų.
 • ES šalys, kuriose iš viso yra 600 000 ar mažiau avių ir ožkų arba kuriose iš viso yra 160 000 ar mažiau ožkų, privalomo elektroninio identifikavimo gali netaikyti gyvūnams, kuriais ES šalyse neprekiaujama.
 • ES šalys turi taikyti nuobaudas už šio reglamento pažeidimus.
 • Reglamentas bus panaikintas Reglamentu (ES) 2016/429, kuris įsigalios 2021 m. balandžio 20 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2004 m. sausio 29 d., išskyrus 14, 15 ir 16 straipsnius, kurie taikomi nuo 2005 m. liepos 9 d. Tam tikros neprivalomos taisyklės tampa privalomomis nuo 2010 m. sausio 1 d.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Atsekamumas: galimybė atsekti maisto produktą, pašarą, maistui skirtą gyvūną ar medžiagą, iš kurios gaminamas maisto produktas, visuose gamybos, apdorojimo ir platinimo etapuose.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5, 2004 1 9, p. 8–17)

Reglamento (EB) Nr. 21/2004 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas 2006/968/EB, įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 21/2004 nuostatas dėl avių ir ožkų elektroninio identifikavimo gairių ir procedūrų (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6522) (OL L 401, 2006 12 30, p. 41–45)

Žr. konsoliduotą versiją

2006 m. spalio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1505/2006, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 21/2004 dėl mažiausio patikrinimų, kuriuos reikia atlikti avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo atžvilgiu, skaičiaus (OL L 280, 2006 10 12, p. 3–6)

Žr. konsoliduotą versiją

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1–208)

paskutinis atnaujinimas 04.10.2016

Top