Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Banginių, delfinų ir jūros kiaulių apsauga nuo atsitiktinio sugavimo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Banginių, delfinų ir jūros kiaulių apsauga nuo atsitiktinio sugavimo

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 812/2004, nustatantis priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, skirtos žvejybos laivų atsitiktinio banginių, delfinų ir jūros kiaulių (banginių šeimos gyvūnų) sugavimo (vadinamojo šalutinio sugavimo) sumažinimui.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu nustatomos:

 • techninės priemonės žiauniniams tinklaičiams (vertikaliesiems žvejybos tinklams, kurių akutėse žuvys įstringa žiaunomis) ir tralams (žvejybos tinklams) nustatytuose rajonuose (išvardytuose reglamento I ir III prieduose);
 • monitoringo programažūklės rajonuose žvejybos laivuose, siekiant gauti informacijos apie banginių šeimos gyvūnų šalutinius sugavimus „rizikinguose“ žūklės rajonuose* (žr. III priedą).

Garso atgrasymo prietaisai

 • Yra sukurta kelių rūšių garso atgrasymo prietaisai. Šie prietaisai (dar vadinami perspėjimo prietaisais) skleidžia signalus, atgrasančius banginių šeimos gyvūnus nuo žvejybos įrankių.
 • Visi žvejybos laivai, kurių ilgis 12 m arba didesnis, privalo naudoti šiuos prietaisus nustatytuose rajonuose nustatytais žvejybos laikotarpiais.
 • Žvejybos laivų kapitonai užtikrina visišką šių prietaisų veikimą pastatant žvejybos įrankius.
 • Europos Sąjungos (ES) šalys privalo stebėti ir įvertinti prietaisųnaudojimopoveikį laikui bėgant.
 • Prietaisų techninės specifikacijos (pvz., signalų charakteristikos) ir naudojimo sąlygos (t. y. maksimalūs tarpai tarp prietaisų ant tinklų) nurodytos reglamento II priede.
 • Tačiau ES šalys gali leisti ne ilgiau kaip dvejus metus naudoti prietaisus, kurie neatitinka nurodytų specifikacijų ar naudojimo sąlygų, jei jų poveikis pakankamai pagrindžiamas dokumentais.

Atsitiktinio sugavimo monitoringo programos

 • ES šalys privalo sukurti ir įgyvendinti banginių šeimos gyvūnų atsitiktinio sugavimo monitoringo programas laivuose, plaukiojančiuose su jų valstybės vėliava. Monitoringo programų tikslas yra surinkti III priede nurodytų žūklės rajonų tipinius duomenis.
 • Laivuose, kurių ilgis mažesnis nei 15 m, duomenys renkami atliekant mokslinius tyrinėjimus ar bandomuosius projektus.
 • Laivuose, kurių ilgis 15 m ar didesnis, monitoringą atlieka laive esantys stebėtojai.
 • Reglamente išdėstomi stebėtojams keliami reikalavimai dėl:
  • kvalifikacijos (pvz., pakankama patirtis, leidžianti nustatyti banginių šeimos gyvūnų rūšis ir žvejybos praktikas);
  • gebėjimo (įvykdyti elementarias mokslines užduotis ir pan.);
  • užduočių (stebėti atsitiktinius banginių šeimos gyvūnų sugavimus ir rinkti duomenis, būtinus pastebėto atsitiktinio sugavimo ekstrapoliavimui visame susijusiame žūklės rajone);
  • ataskaitos turinio, kurią stebėtojai privalo išsiųsti, joje nurodydami surinktus duomenis, pastebėjimus ir išvadas.

Ataskaitos

 • Kiekvienais metais ES šalys siunčia Europos Komisijai ataskaitą. Šioje ataskaitoje:
  • įtraukiami bendro atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo apytikriai apskaičiavimai kiekviename susijusiame žūklės rajone;
  • įvertinamos stebėtojų ataskaitų išvados ir pateikiama bet kokia kita susijusi informacija, įskaitant bet kokius atliktus tyrimus, siekiant sumažinti atsitiktinį banginių šeimos gyvūnų sugavimą žūklės rajonuose.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2004 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

Banginiai, delfinai ir jūrų kiaulės yra saugomi pagal ES buveinių direktyvą, kuria reikalaujama, kad ES šalys vykdytų šių rūšių apsaugos būklės stebėjimą. Šiuo tikslu ES imasi konkrečių priemonių, siekdama sumažinti žvejybos poveikį.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

„Rizikingi“ žūklės rajonai: šioje santraukoje – žūklės rajonai, kuriuose banginių šeimos gyvūnų populiacijai žvejyba kelia ypatingą grėsmę.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2004, nustatantis priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 88/89 (OL L 150, 2004 4 30, p. 12–31)

Paskesni daliniai Reglamento (EB) Nr. 812/2004 pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (OL L 60, 2008 3 5, p. 1–12)

Žr. konsoliduotą versiją

paskutinis atnaujinimas 04.10.2016

Top