Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir nustatantis žuvininkystės kontrolės sistemą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu įsteigiama Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA), kuri iki 2012 m. buvo vadinama Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra.

EŽKA įsteigimo tikslas:

 • organizuoti ES šalių atliekamą žuvininkystės kontrolės ir tikrinimo veiklos koordinavimą;
 • padėti joms bendradarbiauti, kad būtų laikomasi bendros žuvininkystės politikos (BŽP) taisyklų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

EŽKA paskirtis ir uždaviniai

 • Koordinuoti:
 • Padėti ES šalims:
  • teikti informaciją apie žvejybos veiklą ir kontrolę bei tikrinimą Europos Komisijai ir trečiosioms šalims;
  • vykdyti jų įsipareigojimus pagal žuvininkystės politikos taisykles.
 • Padėti ES šalims ir Komisijai:
  • derinti bendros žuvininkystės politikos taikymą visoje ES;
  • palaikyti ryšius su trečiosiomis šalimis dėl žuvininkystės susitarimų.
 • Prisidėti:
  • tyrinėjant ir vystant kontrolės bei tikrinimo metodus;
  • koordinuojant inspektorių mokymą ir keičiantis ES šalių patirtimi.

Struktūra

EŽKA būstinė yra Vigo mieste, Ispanijoje. Agentūros struktūra:

Administracinė valdyba kas penkerius metus paveda atlikti nepriklausomą išorinį EŽKA veiksmingumo vertinimą.

Veiklos koordinavimas

EŽKA koordinuoja veiklą sausumoje ir ES bei tarptautiniuose vandenyse. Tai daroma vykdant jungtinės veiklos planus, kuriuos EŽKA parengia pasikonsultavusi su ES šalimis.

Vykdomasis direktorius pateikia jungtinės veiklos plano projektą atitinkamoms ES šalims ir Komisijai. Jeigu per 15 darbo dienų nuo plano pateikimo negaunama prieštaravimų (gavus prieštaravimą, klausimas perduodamas svarstyti Komisijai), planas yra tvirtinamas.

Kiekvienas jungtinės veiklos planas:

 • įgyvendina kontrolės ir tikrinimo programose nustatytus kriterijus ir tvarką;
 • organizuoja nacionalinių priemonių panaudojimą;
 • nustato sąlygas, pagal kurias ES šalies kontrolės ir tikrinimo priemonės gali įplaukti į kitos ES šalies vandenis.

Visų jungtinės veiklos planų veiksmingumas yra vertinamas kasmet.

Stebėsenos, priežiūros ir ryšio priemonėmis aprūpina EŽKA koordinacijos centras.

Kiti pagrindiniai aspektai

 • EŽKA gali įsigyti, nuomotis arba frachtuoti jungtinės veiklos planui arba kontrolės ir tikrinimo programoms vykdyti reikiamas priemones.
 • Be žmogiškųjų išteklių, kuriuos ES šalys skiria kontrolės ir tikrinimo programoms vykdyti, EŽKA personalo nariai taip pat gali būti skiriami ES inspektoriais tarptautiniuose vandenyse.
 • EŽKA gali įsteigti skubiosios pagalbos skyrių, kuris rinktų bei vertintų informaciją ir numatytų BŽP remiančias priemones kilus rimtai grėsmei, kurios neįmanoma išvengti turimomis priemonėmis.
 • EŽKA prisideda prie ES integruotosios jūrų politikos įgyvendinimo.
 • EŽKA finansavimo šaltiniai yra trys:
  • ES biudžetas;
  • mokestis už ES šalims teikiamas paslaugas;
  • pajamos už leidinius ir mokymo bei kitas teikiamas paslaugas.
 • EŽKA dalyvauja įvairiuose bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projektuose, vykdomuose jūrų ir Žemės stebėjimo srityse.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2005 m. birželio 10 d.

KONTEKSTAS

2002 m. atlikus BŽP pertvarką, pagrindiniu jos požymiu tapo suderintos taisyklių taikymo sąlygos, būtinos šiai politikai įgyvendinti. Todėl reikėjo įsteigti nuolatinę struktūrą, galinčią garantuoti tikrinimo ir kontrolės veiksmų koordinavimą žuvininkystės sektoriuje. Taip buvo įsteigta Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (vėliau pavadinta EŽKA).

DOKUMENTAS

2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (OL L 128, 2005 5 21, p. 1–14)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 768/2005 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 14.01.2016

Top