Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Baltoji knyga dėl sporto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Baltoji knyga dėl sporto

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Baltoji knyga dėl sporto (KOM(2007) 391 galutinis)

KOKS ŠIOS BALTOSIOS KNYGOS TIKSLAS?

 • Ši baltoji knyga buvo vienas pagrindinių Europos Komisijos indėlių plėtojant sporto ir jo vaidmens Europos Sąjungos (ES) piliečių kasdieniame gyvenime temą.
 • Ja pripažįstamas galimas sporto poveikis kitoms ES politikos sritims.
 • Taip pat nustatomi sporto pasaulio poreikiai ir ypatumai.
 • Ši baltoji knyga suteikė sportui ateities perspektyvų ES lygmeniu, kai gerbiama ES teisė, laikomasi subsidiarumo principo ir išlaikomas sporto organizacijų nepriklausomumas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikslai

 • Pagrindiniai baltosios knygos tikslai:

  • nustatyti strategines gaires;
  • paskatinti diskusijas apie konkrečias problemas;
  • skirti sportui daugiau dėmesio ES sprendimų priėmimo procese;
  • pabrėžti šio sektoriaus poreikius ir ypatumus;
  • nustatyti tinkamą būsimų veiksmų valdymo lygmenį.
 • Konkrečiau, šia baltąja knyga Komisija siekė:

  • užtikrinti, kad sporto aspektai būtų visapusiškai atspindimi visose ES politikos srityse;
  • padidinti teisinį aiškumą, susijusį su ES acquis taikymu sporto srityje, ir taip padėti gerinti sporto valdymą ES.

Struktūra

Baltojoje knygoje aptariamos trys temos:

Veiksmų planas

 • Kartu su baltąja knyga Taryba priėmė 2014–2017 m. darbo planą. Šiuo metu rengiamas naujasis ES sporto srities darbo planas, kuris bus įgyvendinamas nuo 2017 m. liepos mėn. iki 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2014–2017 m. darbo planas apima įvairias specialias priemones, susijusias su sporto socialiniais ir ekonominiais aspektais, kaip antai sveikata, socialine įtrauktimi, savanoriška veikla, švietimu ir tarptautiniais ryšiais. Šios priemonės yra skirtos:

Stebėsena

Komisija stebi iniciatyvų pažangą palaikydama struktūrinį dialogą su visomis į sportą įsitraukusiomis organizacijomis:

Partnerystės ir renginių rėmimas

Programa „Erasmus+“ suteikia galimybių sporto organizacijoms, valdžios institucijoms ir kitoms organizacijoms, kurios prisideda prie ES prioritetų sporto srityje. Pagal ją parama teikiama projektams, skirtiems remti bendradarbiavimo partnerystes, renginius, įrodymais grindžiamą politikos formavimą ir dialogą su sporto organizacijomis. Programoje „Erasmus+“ daugiausia dėmesio skiriama mėgėjiškam sportui. Siekiama šių tikslų:

 • įveikti tarpvalstybines grėsmes, kylančias sporto sąžiningumui, kaip antai dopingo vartojimą, susitarimus dėl varžybų baigties ir smurtą, taip pat įvairaus pobūdžio netoleranciją ir diskriminaciją;
 • skatinti ir remti gerą sporto valdymą ir dvikryptę sportininkų karjerą;
 • skatinant visuomenę sportuoti ir užtikrinant vienodas galimybes sportuoti visiems, remti savanorišką veiklą sporto srityje ir socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir informuotumą apie sveikatinamosios fizinės veiklos svarbą.

KONTEKSTAS

 • Sportas kaip socialinis ir ekonominis reiškinys padeda siekti ES strateginių solidarumo ir gerovės tikslų. Jis perteikia taikos, tolerancijos, tarpusavio supratimo ir švietimo sąvokas, atitinkančias Europos idealą.
 • Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Baltoji knyga – Baltoji knyga dėl sporto (KOM(2007) 391 final, 2007 7 11)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „ES ir sportas: aplinkybės ir kontekstas“, pridėtas prie dokumento „Baltoji knyga dėl sporto“ (SEC(2007) 935 final, 2007 7 11)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas“ (KOM(2011) 12 final, 2011 1 18)

2014 m. gegužės 21 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl Europos Sąjungos darbo plano sporto srityje (2014–2017 m.) (OL C 183, 2014 6 14, p. 12–17)

paskutinis atnaujinimas 10.07.2017

Top