Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES veiksmai kovoje su dopingu sporte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES veiksmai kovoje su dopingu sporte

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(99) 643 galutinis) „Paramos planas kovoje su dopingu sporte“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Šiame komunikate nustatomi planuojami ir įgyvendinami veiksmai kovoje su dopingo vartojimu sporte, įskaitant Europos Sąjungos (ES) priemones (mokslinių tyrimų, švietimo ir mokymo, jaunimo, policijos ir teisminio bendradarbiavimo, visuomenės sveikatos srityse) ir esamų teisėkūros priemonių koordinavimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Komunikate išdėstomas trigubas metodas, kaip kovoti su dopingu sporte:

 • surinkti ekspertų nuomones apie dopingo etinius, teisinius ir mokslinius aspektus;
 • prisidėti rengiant 1999 m. pasaulinę antidopingo konferenciją ir įsteigti Pasaulinę antidopingo agentūrą (WADA);
 • sutelkti ES priemones siekiant papildyti ES šalyse jau įgyvendinamus veiksmus ir suteikti jiems ES dimensiją, atsižvelgiant į didėjantį Europos sportininkų judumą ir ES įgaliojimus, susijusius su dopingu.

Europos etikos grupė

Europos Komisija įsipareigojo savo būsimuose veiksmuose ir svarstymuose atsižvelgti į Europos mokslo ir naujųjų technologijų etikos grupės (EGE) nuomonę. Ši grupė nustatė etikos principus, kuriais turi būti grindžiamos ES priemonės:

 • visų – sportininkų ir kitų asmenų – teisė būti saugiems ir sveikiems;
 • sąžiningumo ir skaidrumo principas, dėl kurio reikia užtikrinti sporto varžybų nuoseklumą ir apskritai išsaugoti sporto įvaizdį;
 • ypatingo dėmesio skyrimas pažeidžiamiausiems asmenims, visų pirma vaikams, kurie gali būti labai įsitraukę į aukšto lygio sportą.

Remiantis šiais principais EGE siūlo įvairias priemones, įskaitant:

 • sukurti veiksmingą sportininkų sveikatos stebėsenos sistemą, visų pirma specializuotas medicinines, psichologines ir informavimo paslaugas;
 • priimti direktyvą dėl jaunų sportininkų apsaugos, visų pirma tų, kurie siekia tapti profesionalais;
 • skatinti mokslinius tyrimus sportininkų sveikatos srityje;
 • didinti policijos ir teisminį bendradarbiavimą;
 • įtraukti su dopingu ir jo draudimu susijusias sąlygas į sportininkų sutartis.

Antidopingo agentūros

 • Dopingo prevencija ir sankcijos už dopingo vartojimą yra sporto organizacijų ir ES šalių atsakomybė.
 • Komisija remia kovą su dopingu ir WADA, nacionalinių antidopingo organizacijų, akredituotų laboratorijų, Europos Tarybos bei UNESCO darbą.
 • 2012 m. ES antidopingo ekspertų grupė pateikė WADA pasauliniam antidopingo kodeksui pirmąsias ES pataisas.
 • Komisija dirbo kartu su ES šalimis, siekdama užtikrinti, kad visos taisyklės ir procedūros, susijusios su naujuoju 2015 m. Pasauliniu antidopingo kodeksu atitiktų ES teisę ir ES viziją dėl sportininkams palankios antidopingo sistemos.

ES priemonės

Veiksmai, įgyvendinami pasitelkiant ES priemones, būna dviejų tipų:

 • reguliavimo priemonių geresnis koordinavimas;
 • ES programų, kurios gali remti teigiamas antidopingo priemones europiniu lygmeniu, mobilizavimas.

Šie veiksmai yra skirti:

 • padidinti pastangas nustatyti dopingo medžiagas, dopingo nustatymo metodus, dopingo pasekmes sveikatai ir dopingą kaip socialinį bei ekonominį reiškinį;
 • mobilizuoti švietimo, profesinio mokymo ir jaunimo programas, siekiant užtikrinti informavimą, mokymą, informuotumo didinimą ir prevenciją;
 • visapusiškai panaudoti policijos ir teisminio bendradarbiavimo programas;
 • stiprinti informavimą apie narkotikus;
 • rengti visuomenės sveikatos politikos priemones.
 • 2011 m. Komisijos komunikatu ES šalys skatinamos:
  • priimti nacionalinius antidopingo veiksmų planus, skirtus užtikrinti visų susijusių šalių bendradarbiavimą, ir jais dalytis;
  • tęsti esamą tendenciją visose ES šalyse ir nustatyti baudžiamosios teisės nuostatas, kuriomis draudžiama organizuotų tinklų prekyba dopingo medžiagomis, arba sugriežtinti esamas taisykles.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bendrijos paramos planas kovoje su dopingu sporte“ (KOM(99) 643 galutinis, 1999 12 1)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas“ (KOM(2011) 12 galutinis, 2011 1 18)

2013 m. birželio 10 d. Tarybos sprendimas 2013/304/ES, kuriuo Europos Komisijai suteikiami įgaliojimai ES vardu dalyvauti derybose dėl Europos Tarybos tarptautinės konvencijos, skirtos kovoti su manipuliavimu sporto rezultatais, išskyrus klausimus, susijusius su bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimu (OL L 170, 2013 6 22, p. 62–65)

2014 m. gegužės 21 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl Europos Sąjungos darbo plano sporto srityje (2014–2017 m.) (OL C 183, 2014 6 14, p. 12–17)

Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl atstovavimo ES valstybėms narėms Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) steigiamojoje valdyboje ir ES bei jos valstybių narių pozicijų derinimo prieš WADA posėdžius (OL C 372, 2011 12 20, p. 7–9)

paskutinis atnaujinimas 09.01.2017

Top