Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Perkamosios galios paritetai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Perkamosios galios paritetai

Perkamosios galios paritetai (PGP)* - tai kainų skirtumų tarp šalių skaičiavimo būdas. Europos Sąjunga (ES) susitarė dėl PGP skaičiavimo nacionalinėse statistikos institucijose ir Eurostate, ES statistikos tarnyboje, taisyklių. Jomis siekiama pagerinti surinktų ir apskaičiuotų duomenų kokybę bei palyginamumą.

DOKUMENTAS

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1445/2007 dėl bendrųjų pagrindinės informacijos apie perkamosios galios paritetus teikimo ir jų apskaičiavimo bei sklaidos taisyklių nustatymo

SANTRAUKA

Perkamosios galios paritetai (PGP)* - tai kainų skirtumų tarp šalių skaičiavimo būdas. Europos Sąjunga (ES) susitarė dėl PGP skaičiavimo nacionalinėse statistikos institucijose ir Eurostate, ES statistikos tarnyboje, taisyklių. Jomis siekiama pagerinti surinktų ir apskaičiuotų duomenų kokybę bei palyginamumą.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl PGP plėtros, pateikimo ir apskaičiavimo, taip pat įvairių susijusių šalių atsakomybė.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vaidmenys ir atsakomybės

 • Eurostatas skaičiuoja PGP kiekvieniems kalendoriniams metams. Jis atsako už:
  • pagrindinės informacijos teikimo koordinavimą;
  • informacijos rinkimą iš ES šalių PGP apskaičiavimui;
  • PGP apskaičiavimą ir paskelbimą;
  • metodikos parengimą ir supažindinimą su ja, pasikonsultavus su ES šalimis.
 • ES šalys turi:
  • vadovautis reglamentu nustatyta procedūra dėl pagrindinių duomenų rinkimo;
  • pasibaigus duomenų įteisinimo procesui patvirtinti tyrimo rezultatus, už kuriuos jos atsakingos;
  • patvirtinti duomenų rinkimo metodiką ir patikrinti Eurostato pateiktų duomenų patikimumą.

Kokybės kontrolė

 • Kiekviena šalis turi pildyti dokumentus, kaip jos įgyvendina šį reglamentą. PGP nustatymo procesas privalo būti vertinamas bent kartą per šešerius metus.

Rezultatų skelbimas

 • Eurostatas paskelbia rezultatus ne vėliau kaip per trejus metus nuo ataskaitinių metų pabaigos. Jie apima bent:
  • bendrojo vidaus produkto (BVP) lygio PGP;
  • asmeninio namų ūkių vartojimo išlaidų* ir faktinio individualaus vartojimo* PGP;
  • kainų lygio indeksus*, palyginti su ES vidurkiu;
  • BVP, asmeninio namų ūkių vartojimo išlaidas ir faktinį individualų vartojimą bei atitinkamus vieno gyventojo duomenis, išreikštus perkamosios galios standartu*.

PGP naudojimas

PGP naudojamas apskaičiuoti:

Galimos subsidijos

 • Kadangi PGP yra iš esmės tarptautinė statistika ir jos reikšmė nacionaliniu mastu yra ribota, Eurostatas teikia finansinę paramą, sudarančią iki 70 % ES šalių išlaidų, kurios gali būti kompensuotos pagal taisykles dėl subsidijų (reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, ES finansinis reglamentas).

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2008 m. sausio 9 d.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Perkamosios galios paritetai (PGP) - kainų lygių skirtumų tarp šalių rodikliai. Jie naudojami tiesiogiai palyginti, kiek piniginių vienetų reikia siekiant nusipirkti tam tikrą prekių ar paslaugų kiekį skirtingose šalyse.

*Galutinės namų ūkių vartojimo išlaidos - nuolatinių gyventojų namų ūkių vartojimo išlaidos prekėms ar paslaugoms.

*Faktinis individualus vartojimas - namų ūkių, ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, ir valdžios sektoriaus individualaus vartojimo išlaidos. Atskiros prekės ir paslaugos, kurias namų ūkiai faktiškai suvartoja, o ne tai, ką jie faktiškai perka.

*Kainų lygio indeksai - PGP santykis su valiutų kursais. Jie rodo kainų lygių skirtumus tarp šalių pateikiant bendros valiutos vienetų skaičių, kurio reikia įsigyti tam pačiam suvestinių rodiklių arba analitinių kategorijų kiekiui kiekvienoje šalyje.

*Perkamosios galios standartas - bendras dirbtinis valiutos vienetas, naudojamas išreikšti nacionalinius suvestinius rodiklius (pvz., bendras vartojimas, bendros investicijos) tokiu būdu, kad būtų pašalinti kainų lygio skirtumai. Tai leidžia palyginti rezultatus.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007

2008 1 9

-

OL L 336, 2007 12 20, p. 1-24

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 193/2011

2011 3 21

-

OL L 56, 2011 3 1, p. 1-2

Reglamentas (ES) 2015/1163

2015 8 5

-

OL L 188, 2015 7 16, p. 6-27

paskutinis atnaujinimas 13.08.2015

Top