Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) tiria korupciją bei sunkius nusižengimus Europos Sąjungos (ES) institucijose ir ES biudžetui kenkiantį sukčiavimą. Ji taip pat padeda formuoti ES kovos su sukčiavimu politiką.

DOKUMENTAI

1999 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas 1999/352/EB, EAPB, Euratomas dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) įsteigimo.

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

1999 m. pradiniu sprendimu (1999/352/EB, EAPB, Euratomas) buvo įsteigta OLAF. Jame buvo apibrėžti OLAF uždaviniai, atsakomybės, struktūra ir darbas. Po 2013 m. atliktos peržiūros buvo sudarytos galimybės tarnybai veikti veiksmingiau ir efektyviau, visų pirma su išorės organizacijomis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Sukčiavimas yra sąmoninga apgavystė, kuria siekiama gauti asmeninės naudos arba pakenkti kitai šaliai. ES lygmenyje ši žala gali atsirasti neteisėtai išmokėjus ES biudžeto lėšas arba nepervedus įplaukų, mokėtinų į ES biudžetą, kaip antai muitų, žemės ūkio ar cukraus mokesčių.

OLAF pradeda tyrimus:

  • ES institucijose ir organizacijose, siekdama nustatyti ES finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą, korupciją ir kitą neteisėtą veiklą, taip pat svarbius su profesine veikla susijusius faktus, kurie nekenkia ES finansiniams interesams;
  • už ES institucijų ir organizacijų ribų, siekdama nustatyti sukčiavimą arba kitą neteisėtą asmenų ar organizacijų veiklą. Šiuose tyrimuose gali dalyvauti ES šalių (retkarčiais ir ne ES šalių) institucijos.

OLAF generalinis direktorius yra skiriamas septyneriems metams (be galimybės pratęsti kadenciją).

OLAF priežiūros komitetas prižiūri tarnybos darbą, siekia sustiprinti jos nepriklausomumą ir stebi procesinių garantijų taikymą.

OLAF vadovaujasi ES teisės aktu dėl asmens duomenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir organizacijoms tvarkant asmens duomenis.

OLAF yra administracinė ir tyrimų tarnyba. Ji gali tik rekomenduoti, kokių veiksmų po jos atliktų tyrimų turėtų imtis ES arba nacionalinės institucijos.

Programa „Hercule III“ prisideda prie daugelio ES šalių projektų finansavimo, taip padėdama joms kovoti su nusikalstama veikla, nukreipta prieš ES biudžetą. Tarp finansuojamų projektų yra skenerių ir kitos techninės įrangos įsigijimas oro uostose ir uostose, taip pat mokymo veikla.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 1999 m. balandžio 28 d.

KONTEKSTAS

Sprendimas 1999/352/EB, EAPB, Euratomas (ir vėlesni jo pakeitimai) yra susijęs su OLAF įsteigimu. Jį papildo reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, kuriame apibrėžiamas OLAF vaidmuo ir kompetencija, ir specialiai tyrimams ES institucijose skirtas Tarpinstitucinis susitarimas.

Daugiau informacijos žr. OLAF svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 1999/352/EB, EAPB, Euratomas

1999 4 28

-

OL L 136, 1999 5 31, p. 20-22

Iš dalies keičiantys aktai

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Sprendimas 2013/478/ES

2013 10 1

-

OL L 257, 2013 9 28, p. 19-20

Sprendimas (ES) 2015/512

2015 3 27

-

OL L 81, 2015 3 26, p. 4-4

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1-22).

1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinis susitarimas tarp Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų (OL L 136, 1999 5 31, p. 15-19).

paskutinis atnaujinimas 23.04.2015

Top