Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nuosavų išteklių sistema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nuosavų išteklių sistema

Sprendime dėl nuosavų išteklių nustatytos pagrindinės nuostatos dėl Europos Sąjungos (ES) biudžeto finansavimo.

DOKUMENTAS

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos

SANTRAUKA

Europos Sąjungos (ES) veikimas priklauso nuo subalansuoto biudžeto, kuris finansuojamas tik iš nuosavų išteklių. Nuosavų išteklių viršutinė riba yra 1,23 % valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP).

Yra trijų kategorijų nuosavi ištekliai: tradiciniai nuosavi ištekliai, nuosavi ištekliai, kaupiami iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM), ir nuosavi ištekliai, kaupiami iš bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Kiti pajamų šaltiniai yra pareigūnų sumokėti mokesčiai, Sąjungos skirtos baudos įmonėms ir palūkanos už pavėluotus mokėjimus.

Tradiciniai nuosavi ištekliai

Tradicinius nuosavus išteklius sudaro muitai ir mokesčiai cukraus gamybai Sąjungoje. Valstybės narės surinkimo išlaidoms padengti gali pasilikti 25 % surinktų sumų.

PVM ištekliai

0,30 % vienodas tarifas taikomas kiekvienos valstybės narės suderintai PVM apmokestinimo bazei. PVM apmokestinimo bazė neturi viršyti 50 % kiekvienos valstybės narės bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Šia taisykle siekiama užtikrinti, kad skurdesnėms valstybėms narėms nereikėtų mokėti neproporcingos sumos.

Ištekliai, pagrįsti BNP

Iš kiekvienos ES valstybės narės imama vienoda bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis. Ji skiriama ES biudžeto daliai, kurios nepadengia kiti nuosavi ištekliai ir kiti pajamų šaltiniai, finansuoti. Taip siekiama subalansuoti pajamas ir išlaidas.

Korekcijos tam tikrų valstybių narių naudai

Korekcijos yra pagrįstos principu, pagal kurį kiekviena valstybė narė, patirianti biudžetinę naštą, per didelę, lyginant su jos santykine gerove, gali atėjus laikui pasinaudoti korekcija.

Šiuo metu šia priemone naudojasi Vokietija, Nyderlandai, Austrija, Švedija ir Jungtinė Karalystė.

Nuosavų išteklių surinkimas

Nuosavų išteklių surinkimo būdas nustatomas nacionalinėmis nuostatomis, kurias Komisija reguliariai tikrina. Valstybės narės informuoja Komisiją apie bet kokius nustatytus nukrypimus, turinčius finansinį poveikį surinkimui.

ES nuosavų išteklių sistemos keitimas

2011 m. birželio mėn. Komisija pateikė Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos išteklių sistemos 2014-2020 m. projektą. 2014 m. gegužės mėn. Tarybos priimtas sprendimas įsigalios tik tada, kai jį ratifikuos visos valstybės narės. Tačiau įsigaliojęs jis bus taikomas atgaline data nuo 2014 m. sausio 1 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data - Galiojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas Nr. 2007/436/EB, Euratomas

2007 1 1

-

OL L 163, 2007 6 23

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo (BNP Reglamentas) (OL L 181, 2003 7 19).

1997 m. kovo 20 d. Komisijos sprendimas 97/245/EB; Euratomas, nustatantis valstybių narių Komisijai perduodamos informacijos pagal Bendrijų nuosavų išteklių sistemą perdavimo tvarką (OL L 97, 1997 4 12).

Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių (OL L 155, 1989 6 7).

Pasiūlymas dėl Tarybos Reglamento dėl nuosavų išteklių, pagrįstų pridėtinės vertės mokesčiu, teikimo metodų ir tvarkos (KOM(2011) 737 galutinis, nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

Šiame pasiūlyme, kuris turėtų panaikinti ir pakeisti Reglamentą (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89, nustatomas metodas, pagal kurį valstybės narės apskaičiuos naujus PVM pagrįstus nuosavus išteklius, ir jų prieinamumo ES biudžetui tvarka.

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui: Septintoji pridėtinės vertės mokesčio (PVM) surinkimo ir kontrolės ataskaita, parengta pagal Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 12 straipsnį (COM(2014) 69 final, nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (OL L 168, 2014 6 7).

2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 608/2014, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L 168, 2014 6 7).

2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (nauja redakcija) (OL L 168, 2014 6 7).

Paskutinį kartą atnaujinta: 11.06.2014

Top