Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiklos užsienyje garantinis fondas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiklos užsienyje garantinis fondas

Šiuo reglamentu nustatomos Veiklos užsienyje garantinio fondo taisyklės. Šis fondas saugo ES biudžetą nuo biudžetinės rizikos, susijusios su ne ES šalims išduotomis paskolomis jose vykdomiems projektams ir paskolų garantijomis. Reglamento tikslas - apsaugoti Europos biudžeto asignavimus ir prisidėti prie biudžetinės drausmės laikymosi.

DOKUMENTAS

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą (kodifikuota redakcija).

SANTRAUKA

Dėl trečiosioms šalims suteiktų paskolų investicinei veiklai tose šalyse finansuoti ir paskolų garantijų Europos Sąjungai (ES) kyla didelė finansinė rizika. Todėl ES, norėdama apsisaugoti nuo tokios rizikos, priėmė šį reglamentą, kuriuo įsteigiamas Veiklos užsienyje garantinis fondas.

Šiame reglamente nustatoma, kaip Fondas veikia, kaip jis sudaromas ir valdomas. Pagrindinis Fondo tikslas - apsaugoti Europos biudžeto asignavimus ir prisidėti prie biudžetinės drausmės laikymosi.

Misija

Veiklos užsienyje garantinio fondo misija - atlyginti ES kreditoriams, jei gavėjas nesilaiko finansinių įsipareigojimų, susijusių su:

  • ES suteiktomis arba garantuotomis paskolomis;
  • Europos investicijų banko (EIB), kuriam garantiją teikia ES, suteiktomis paskolų garantijomis.

Garantinis fondas padengia tik skolinimo ir garantijų suteikimo operacijas, vykdomas trečiosios šalies naudai arba projektų trečiosiose šalyse finansavimo tikslais.

Valdymas ir lėšų skyrimas

Komisija paveda valdyti Fondo finansus pagal ES įgaliojimus Europos investicijų bankui. Fondas sudaromas iš:

  • ES biudžeto vienos įmokos per metus (jeigu reikia);
  • palūkanų, gautų už investuotas Fondo lėšas;
  • sumų, atgautų iš skolininkų.

Planuojama suma ir metinis pervedimas

Planuojama suma yra lėšų suma, kurios reikia Fondui, kad jis galėtų vykdyti savo misiją. Fondo planuojamą sumą sudaro 9 % visų ES neįvykdytų skolinių kapitalinių įsipareigojimų nuo kiekvienos skolinimo ir garantijų suteikimo operacijos, pridėjus nesumokėtas palūkanas. Metinis pervedimas iš ES biudžeto į Fondą skaičiuojamas tikslinę sumą taikant negrąžintoms suteiktoms ir garantuotoms paskoloms. Planuojamos sumos ir Fondo turto tikrosios vertės skirtumas pervedamas iš ES bendrojo biudžeto į Fondą arba į biudžetą, jeigu Fondo biudžetas yra perviršinis.

Atidėjimų suma skaičiuojama „n“ finansinių metų pradžioje pagal praėjusiais finansiniais metais („n-1“) suteiktas ir garantuotas paskolas. Taip apskaičiuota suma pridedama prie „n+1“ metų biudžeto. Todėl nuo tada, kai sumos tampa negrąžintomis, iki tada, kai sudaromi Fondo atidėjimai, praeina apie dvejus metus.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009

2009 6 30

-

OL L 145, 2009 6 10

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai: Išsami Garantijų fondo veiklos ataskaita ( COM(2014) 214 final , 2014 4 8-neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Šioje ataskaitoje daroma išvada, kad atidėjinių mechanizmas ir toliau veikia taip, kaip numatyta. Paprastai iš Fondo reikalaujama kompensuoti tik konkrečią nustatytą dieną neatlikto mokėjimo (palūkanų ir (arba) pagrindinės dalies) sumą. Tai reiškia, kad visą būsimų mokėtinų mokėjimų sumą iš Fondo būtų reikalaujama sumokėti tik per tam tikrą laiką, kai sueis šių mokėjimų terminas.

Teoriškai, praleidus mokėjimą, paskolos kreditorius galėtų pareikalauti visų būsimų mokėjimų. Siekiant sumodeliuoti didžiausią spaudimą, kurį Fondas gali patirti, atliekant kiekybinę analizę taip pat imituotas scenarijus, pagal kurį dėl praleisto mokėjimo ankstinamas visų būsimų mokėtinų mokėjimų terminas.

Kiekybinė Fondo prisiimamos rizikos ir Fondo 9 % planuojamos normos analizė parodė, kad ši planuojama norma ir kiti pagrindiniai Fondo parametrai yra tinkami. Taigi Komisija nemato poreikio keisti planuojamą normą ar kitus Fondo parametrus. Vis dėlto retsykiais planuojamą normą reikėtų peržiūrėti ir įvertinti, ar ji vis dar atitinka Fondo prisiimamos rizikos profilį. Tokia peržiūra bus atlikta per vadinamąją EIB išorės įgaliojimų laikotarpio vidurio peržiūrą, t. y. 2016 m. gruodžio 31 d.

paskutinis atnaujinimas 30.06.2014

Top