Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES parama žmogaus teisių gynėjams

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES parama žmogaus teisių gynėjams

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnis

ES gairės dėl žmogaus teisių gynėjų

KOKS EUROPOS SĄJUNGOS SUTARTIES 2 STRAIPSNIO IR GAIRIŲ DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJŲ TIKSLAS?

 • Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nurodyta, kad ES yra grindžiama pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms.
 • Gairėse išdėstytas ES požiūris į paramą žmogaus teisių gynėjams ir jų apsaugą* ES nepriklausančiose šalyse siekiant užtikrinti, kad jie galėtų laisvai veikti.
 • Veiklos požiūriu šios gairės taikomos bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) kontekste.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Svarbiausi gairių aspektai:

 • diplomatai ES atstovybėse* reguliariai susitiks su žmogaus teisių gynėjais, lankys sulaikytus aktyvistus, stebės jų teismo procesus ir propaguos jų apsaugą;
 • Žmogaus teisių darbo grupė (COHOM), remdamasi ES atstovybių vadovų, Jungtinių Tautų, Europos Tarybos ir nevyriausybinių organizacijų ataskaitomis, nustato aplinkybes, dėl kurių reikia ES veiksmų;
 • aukšto rango ES pareigūnams (pavyzdžiui, Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai) lankantis ES nepriklausančiose šalyse, susitikimai su žmogaus teisių gynėjais bus įtraukti į tų šalių vizito programas;
 • žmogaus teisių gynėjų padėtis bus nagrinėjama politiniuose dialoguose su ES nepriklausančiomis šalimis ir regioninėmis organizacijomis;
 • atstovybių vadovai primins ES nepriklausančių šalių valdžios institucijoms jų pareigą ginti žmogaus teisių gynėjus, kuriems gresia pavojus;
 • ES glaudžiai bendradarbiaus su ES nepriklausančiomis šalimis, turinčiomis panašų požiūrį į žmogaus teisių gynėjų apsaugą, ir dirbs su kitų regioninių organizacijų, kaip antai Afrikos Sąjungos, Amerikos valstybių organizacijos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, žmogaus teisių gynimo struktūromis;
 • ES skatins esamų žmogaus teisių gynėjų apsaugos mechanizmų stiprinimą ir naujų regioninių mechanizmų steigimą;
 • ES įsipareigojimą remti žmogaus teisių gynėjus papildo Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė (EDŽTRP), pagal kurią teikiama finansinė pagalba organizacijoms, remiančioms žmogaus teisių aktyvistus.

KONTEKSTAS

Žmogaus teisių gynėjai vaidina svarbų vaidmenį:

 • teikiant pažeidimus patvirtinančius dokumentus;
 • teikiant asmenims, kurių žmogaus teisės pažeidžiamos, teisinę, psichologinę, medicininę ar kitokią pagalbą;
 • kovojant su asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus, nebaudžiamumu;
 • gerinant informuotumą apie žmogaus teises ir jų gynėjus nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Beje, patys žmogaus teisių gynėjai dažnai tampa išpuolių ir grasinimų aukomis, todėl būtina užtikrinti jų saugumą ir ginti jų teises.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Žmogaus teisių gynėjai: asmenys, grupės ir organizacijos, kurie remia ir taikiai gina visuotinai pripažintas žmogaus teises: pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines, įskaitant čiabuvių.
ES atstovybės: ES šalių ambasados bei konsulatai ir ES delegacijos.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. I antraštinė dalis – Bendrosios nuostatos. 2 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 17)

Apsaugos užtikrinimas: Europos Sąjungos gairės dėl žmogaus teisių gynėjų, ES Taryba (užsienio reikalai), 2008 m.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 235/2014, kuriuo nustatoma demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė (OL L 77, 2014 3 15, p. 85–94)

paskutinis atnaujinimas 07.08.2017

Top