Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES vertybių stiprinimas ir apsauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES vertybių stiprinimas ir apsauga

ES yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises (Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnis).

DOKUMENTAS

ES sutarties 2 straipsnis

ES sutarties 7 straipsnis

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio „Pagrindinių Europos Sąjungos vertybių apsauga ir stiprinimas“ (COM(2003) 606 final, 2003 m. spalio 15 d.).

SANTRAUKA

ES yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises (Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnis).

Kiekviena Europos valstybė, gerbianti 2 straipsnyje nurodytas vertybes ir įsipareigojusi jas remti, gali pareikšti norą tapti ES nare (ES sutarties 49 straipsnis).

ES pagrindinių vertybių laikymosi užtikrinimas

Europos Sąjungoje teisinės valstybės svarba yra ypatinga. Teisinės valstybės principų laikymasis yra išankstinė visų ES sutarties 2 straipsnyje išvardytų pagrindinių vertybių apsaugos sąlyga. Tai taip pat būtina visų iš sutarčių ir iš tarptautinės teisės kylančių teisių bei įsipareigojimų laikymosi sąlyga.

ES TEISINĖS VALSTYBĖS PRIEMONĖS

2014 m. kovo mėn. Europos Komisija priėmė naujų teisinių priemonių, kad pašalintų sistemines grėsmes teisinei valstybei bet kurioje iš 28 ES šalių. Naujosios priemonės dėl teisinės valstybės papildo pažeidimo procedūras (kai pažeidžiama ES teisė) ir vadinamąją Lisabonos sutarties 7 straipsnio procedūrą, pagal kurią kraštutiniu atveju gali būti sustabdytos ES šalies, „rimtai ir nuolat pažeidinėjančios“ ES vertybes, balsavimo teisės.

Šių priemonių pagalba Komisija gali užmegzti dialogą su ES šalimi, kad būtų užkirstas kelias sisteminių grėsmių teisinei valstybei padidėjimui. Komisija, rengdama išvadas, gali pasiremti kitų ES institucijų ir tarptautinių organizacijų (visų pirma Europos Parlamento, Tarybos, Pagrindinių teisių agentūros, Europos Tarybos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir kt.) žiniomis.

Jei nepavyktų rasti sprendimo naujosiomis ES teisinės valstybės priemonėmis, 7 straipsnis visada liks paskutiniąja priemone krizei išspręsti ir atitikčiai ES vertybėms užtikrinti.

ES sutarties 7 straipsnis

ES sutarties 7 straipsniu siekiama užtikrinti, kad visos ES šalys gerbtų bendrąsias ES vertybes, įskaitant teisinės valstybės principus. ES sutarties 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas prevencinis mechanizmas gali būti panaudotas tik kilus „aiškiam šiurkštaus pažeidimo pavojui“, o ES sutarties 7 straipsnio 2 dalyje nustatytas sankcijų mechanizmas - tik „valstybei narei šiurkščiai ir nuolatos pažeidinėjant“ ES sutarties 2 straipsnyje nustatytas vertybes.

Prevencinis mechanizmas suteikia galimybę Tarybai įspėti susijusią ES šalį prieš iš tiesų kylant „šiurkščiam pažeidimui“.

Sankcijų mechanizmas suteikia galimybę Tarybai laikinai sustabdyti tam tikras iš sutarčių kylančias susijusios ES šalies teises, įskaitant tos šalies balsavimo teises Taryboje. Tai gali būti taikoma tuo atveju, jei kurį laiką nebuvo pašalintas „šiurkštus pažeidimas“.

TAIKYMAS

Nuo 2009 m. Europos Komisija keletą kartų susidūrė su krizėmis kai kuriose ES šalyse, ir tai atskleidė konkrečių teisinės valstybės problemų. Šiuos klausimus Komisija sprendė darydama politinį spaudimą bei, ES teisės pažeidimo atveju, inicijuodama pažeidimų nagrinėjimo procedūras.

Kol kas ES sutarties 7 straipsnyje nustatyti prevencinis ir sankcijų mechanizmai dar nebuvo panaudoti.

Kitų ES institucijų iniciatyvos

Visoms ES institucijoms tenka papildomas vaidmuo skatinant ir palaikant teisinę valstybę ES.

2014 m. gruodžio mėn. Taryba ir ES šalys įsipareigojo rengti kasmetinį dialogą tarp visų ES šalių siekdamos skatinti ir apsaugoti sutartyse numatytą teisinę valstybę.

Europos Parlamentas taip pat keletą kartų prašė, kad ES šalys būtų reguliariai vertinamos nuolatinės atitikties pagrindinėms ES vertybėms ir demokratijos bei teisinės valstybės reikalavimo požiūriu.

Taip pat žr. Pagrindinių teisių agentūros (PTA) interneto svetainę ir 2013 m. PTA metinį veiklos pranešimą.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2012 m. ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaita“ (COM(2013) 271 final, 2013 m. gegužės 8 d.).

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2013 m. ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaita“ (COM(2014) 224 final, 2014 m. balandžio 14 d.).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Naujos ES priemonės teisinei valstybei stiprinti“ (COM(2014) 158 final, 2014 m. kovo 11 d.).

2014 m. gruodžio 16 d. Tarybos ir valstybių narių susitikimo Taryboje išvados dėl pagarbos teisinei valstybei užtikrinimo.

Paskutinį kartą atnaujinta: 10.03.2015

Top