Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro apsauga nuo padirbinėjimo – Europos techninis ir mokslinis centras

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro apsauga nuo padirbinėjimo – Europos techninis ir mokslinis centras

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2005/37/EB, įsteigiantis Europos techninį ir mokslinį centrą (ETMC) ir užtikrinantis veiklos koordinavimą siekiant apsaugoti euro monetas nuo padirbinėjimo

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

 • Šiuo sprendimu Europos Komisijoje, Briuselyje, įsteigiamas ETMC.
 • ETMC tikslas yra apsaugoti euro monetas nuo padirbinėjimo. Šiuo tikslu jis analizuoja ir klasifikuoja padirbtas euro monetas ir padeda Europos Sąjungos šalių nacionalinėms institucijoms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Centro užduotys

ETMC:

 • analizuoja ir klasifikuoja kiekvieną naują padirbtos euro monetos rūšį vadovaudamasis reglamentu dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo;
 • prisideda prie programos „Pericles“ tikslų įgyvendinimo;
 • padeda nacionaliniams monetų analizės centrams ir teisėsaugos institucijoms;
 • bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis padirbtų euro monetų tyrimo ir apsaugos stiprinimo srityse.

Veikla Paryžiaus monetų kalykloje

ETMC, atlikdamas techninę ir mokslinę padirbtų euro monetų analizę, naudojasi Prancūzijos monetų kalyklos personalu ir patalpomis, visų pirma laboratorija. Šiuo tikslu Komisija skiria specialius savo personalo narius. Kitos išlaidos, susijusios su ETMC darbu, yra apmokamos iš ES bendrojo biudžeto.

Koordinavimas ir informacijos teikimas

Komisija koordinuoja kompetentingų techninių institucijų veiksmus, reikalingus apsaugoti euro monetas, visų pirma reguliariai rengdama padirbtų monetų tyrimo ekspertų grupės susitikimus. Ši grupė, kuriai vadovauja Komisija, padeda sutelkti įvairią ES šalių patirtį ir kompetenciją, susijusią su euro monetų padirbinėjimu ir techninių veiksmų, reikalingų apsaugoti eurą, koordinavimu.

Ekonomikos ir finansų komitetas, Europos Centrinis Bankas, Europolas ir kompetentingos nacionalinės institucijos yra reguliariai informuojami apie centro veiklą ir monetų padirbinėjimą.

Monetų autentiškumo tikrinimas

Reglamentu (ES) Nr. 1210/2010 nustatomos bendros taisyklės ir procedūros euro zonoje dėl apyvartoje esančių euro monetų autentiškumo tikrinimo ir netinkamų euro monetų tvarkymo bei kompensavimo.

Jame pareiškiama, kad ETMC, be kita ko, turi nustatyti:

 • technines specifikacijas, skirtas monetų apdorojimo prietaisams, naudojamiems monetų autentiškumo tikrinimui;
 • mokymo praktiką personalui, kurio užduotis yra tikrinti euro monetas;
 • bandymo ataskaitos galiojimo laikotarpį;
 • Komisijos interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie monetų apdorojimo įrangą, kuri sėkmingai išlaikė atpažinimo bandymą;
 • gaires, skirtas grynųjų pinigų tvarkytojų gebėjimo nustatyti euro monetų autentiškumą metinei kontrolei vietoje;
 • taisykles, skirtas pašalinti tvarkytojo reglamento pažeidimą.

Sprendimais 2003/861/EB ir 2003/862/EB numatoma, kad Komisija įsteigia ETMC ir nustato jo veiklą euro zonoje ir euro zonai nepriklausančiose ES šalyse.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2005 m. vasario 10 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas 2005/37/EB, įsteigiantis Europos techninį ir mokslinį centrą (ETMC) ir užtikrinantis jo funkcionavimą bei techninių institucijų veiklos koordinavimą siekiant apsaugoti euro monetas nuo padirbinėjimo (OL L 19, 2005 1 21, p. 73–74)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1210/2010 dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo (OL L 339, 2010 12 22, p. 1–5)

2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas 2003/861/EB dėl analizės ir bendradarbiavimo dėl padirbtų euro monetų (OL L 325, 2003 12 12, p. 44)

2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas 2003/862/EB, išplečiantis Sprendimo 2003/861/EB dėl analizės ir bendradarbiavimo dėl padirbtų euro monetų galiojimą toms valstybėms narėms, kurios neįvedė euro kaip bendros valiutos (OL L 325, 2003 12 12, p. 45)

Paskesni Sprendimo 2003/862/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 04.04.2017

Top