Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Su gynyba susiję produktai: siuntimo ES taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Su gynyba susiję produktai: siuntimo ES taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo ES supaprastinimo

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyvos tikslas – panaikinti ES šalių įstatymų ir taisyklių, reglamentuojančių su gynyba susijusių produktų (nuo šautuvų, bombų ir torpedų iki kariniam naudojimui skirtų povandeninių laivų ir orlaivių) siuntimą, skirtumus.

Ja nustatoma leidimų išdavimo sistema, paremta siuntimo licencijų išdavimu tiekėjams.

Direktyva sudaromos sąlygos skaidriam ir saugiam su gynyba susijusių produktų judėjimui ES ir tuo pačiu didinamas ES gynybos sektoriaus konkurencingumas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Trijų rūšių licencijos:

1.

bendrosios licencijos, kurias ES šalis išduoda jos teritorijoje įsisteigusiems tiekėjams (su sąlyga, kad jie atitinka licencijos sąlygas), kad šie galėtų siųsti su gynyba susijusius produktus gavėjams kitoje ES šalyje;

2.

visuotinės licencijos, kurias ES šalis (nustatanti licencijos pobūdį ir galiojimo trukmę) išduoda tiekėjams, norintiems siųsti į vieną ar daugiau ES šalių;

3.

individualios licencijos, kurias ES šalis išduoda tiekėjams, norintiems išsiųsti produktus vieną kartą vienam tiekėjui.

Tiekėjų prievolės

ES šalys privalo užtikrinti, kad jų teritorijoje įsisteigę su gynyba susijusių produktų tiekėjai:

išsamiai registruotų visus siuntimo atvejus;

praneštų gavėjams apie licencijos sąlygas (t. y. apribojimus, taikomus su gynyba susijusių produktų galutiniam panaudojimui ar eksportui) ir

praneštų ES šalies, iš kurios teritorijos jie nori siųsti produktus, kompetentingoms valdžios institucijoms apie savo ketinimą pasinaudoti bendrąja licencija pirmą kartą.

ES šalys, kuriose gyvena su gynyba susijusių produktų gavėjai, pagal siuntimo licencijas turi patvirtinti, kad gavėjai yra atsakingi už produktų, kuriuos jie gauna, apribojimų laikymąsi.

Su gynyba susiję produktai, kuriems taikoma ši direktyva, yra išvardyti direktyvos priede. Europos Komisija reguliariai atnaujina šį sąrašą, kad jis atitiktų Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2009 m. birželio 30 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d.

KONTEKSTAS

Kol dar nebuvo priimta ši direktyva, su gynyba susijusių produktų siuntimui ES buvo taikomi nacionaliniai licencijavimo įstatymai. Juose gerokai skyrėsi nustatytos procedūros, licencijų taikymo sritis ir licencijos išdavimo trukmė. Tai kenkė Europos gynybos sektoriaus konkurencingumui ir tikros Europos gynybos produktų rinkos kūrimui.

DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo (OL L 146, 2009 6 10, p. 1–36)

Paskesni Direktyvos 2009/43/EB ir jos priedų daliniai pakeitimai bei pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 02.12.2015

Top