Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Paprastesnė verslo aplinka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Paprastesnė verslo aplinka

Europos Sąjunga, norėdama padidinti konkurencingumą ir sustiprinti ekonomiką ir darbo vietų kūrimą, siekia supaprastinti verslo aplinką mažinant biurokratiją bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas dėl supaprastintos bendrovių verslo aplinkos bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse (KOM(2007) 394 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

SANTRAUKA

Valstybės narės turi turėti galimybę lanksčiai reaguoti į verslo aplinką, gauti ES teisės aktų sistemos teikiamą naudą be jokių apribojimų inovacijoms ir didelių administracinių išlaidų, kurios riboja konkurencingumą. Komisija peržiūri ES direktyvas ir konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais dėl būdų, kaip suderinti teisės aktus su paprastesne ir efektyvesne verslo aplinka.

Bendrovių teisė

Yra dvi galimybės: visiškai arba iš dalies panaikinti direktyvas, kurios nėra susijusios su tarpvalstybinėmis problemomis. Tai susiję su:

Vienanarių uždarųjų akcinių bendrovių taisyklės (Dvyliktoji direktyva), kuriomis supaprastinami teisės aktai ir kitos priemonės, kuriomis siekiama suteikti valstybėms narėms daugiau lankstumo bendrovių susijungimų ir skaidymų atžvilgiu:

  • supaprastinant direktorių atsakomybę dėl tam tikrų finansinių duomenų pateikimo;
  • panaikinant reikalavimą dėl visuotinio susirinkimo patvirtinimo, tačiau išlaikant kreditorių apsaugą; Direktyva 2006/68/EB iš dalies keičia teisės aktą šioje srityje.

Pareigą skelbti tam tikrą informaciją nacionaliniuose oficialiuosiuose leidiniuose, kaip reikalaujama Pirmoje bendrovių teisės direktyvoje, galima pakeisti paprasta registracijos paslauga, pasinaudojant Europos verslo registru (EVR), panašiai supaprastinant ir patvirtinto vertimo taisykles. Taisyklės dėl bendrovės registruotos buveinės taip pat bus peržiūrėtos pagal Europos bendrovės statutą.

MVĮ apskaita ir auditas

Europos direktyvos dėl apskaitos buvo peržiūrėtos 2013 m. Taip buvo siekiama sumažinti nereikalingas ir neproporcingas išlaidas, susijusias su finansinės informacijos rengimu. Rezultatas - nauja Apskaitos direktyva 2013/34/ES, kuri bus įgyvendinta iki 2015 m. vidurio. Šioje direktyvoje nustatomi kriterijai mikroįmonėms, mažosioms, vidutinėms ir didžiosioms įmonėms bei mažinami informacijos, kurią turi pateikti mikroįmonės ir mažosios įmonės, kad atitiktų reikalavimus, kiekiai.

Kontekstas

Bendrovių teisė, apskaita ir auditas buvo įvardyti prioritetinėmis sritimis 2006 m. Komisijos inicijuotoje atnaujintoje supaprastinimo programoje, jos veiksmų programoje ir 2007 m. kovo 8-9 d. Europos vadovų taryboje.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2007 m. gruodžio mėn. reakcijos į Komisijos komunikatą dėl supaprastintos bendrovių verslo aplinkos bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse santrauka(KOM(2007) 394) (pdf). Taryba paprašė Komisijos išnagrinėti, kaip buvo reaguota į Komunikatą, ir, jeigu reikia, pateikti naujus pasiūlymus. Aiški pirmenybė yra teikiama sprendimui, susijusiam su galiojančių teisės aktų supaprastinimu (antrajam pasirinkimui, kuri Komisija pasiūlė savo Komunikate).

Paskutinį kartą atnaujinta: 03.06.2014

Top