Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akcininkų teisės bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Akcininkų teisės bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2007/36/EB dėl akcininkų teisių bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva nustatomos taisyklės, padedančios naudotis akcininkų teisėmis visuotiniuose tų bendrovių susirinkimuose, kurios:

turi registruotą buveinę ES šalyje;

yra įtrauktos į oficialią biržą.

Joje taip pat siūloma atsižvelgti į šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Bendrovės privalo teikti savo akcininkams tam tikrą informaciją apie visuotinius susirinkimus. Pranešimas apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti išplatintas ne vėliau kaip likus dvidešimt vienai dienai iki susirinkimo dienos, o visa svarbiausia informacija (susirinkimo data, vieta, darbotvarkė ir aiškus balsavimo bei dalyvavimo procedūrų apibūdinimas) turi būti skelbiama bendrovės interneto svetainėje.

Be to, bendrovės privalo pateikti šią informaciją:

bendrą akcijų ir balsavimo teisių skaičių;

dokumentus, kurie turi būti pateikti susirinkimui;

susirinkimo sprendimo projektą;

formas, kurios turi būti naudojamos balsuojant pagal įgaliojimą.

Visuotiniame susirinkime akcininkai turi šias teises:

įtraukti klausimus į susirinkimo darbotvarkę (jei jie valdo ne mažiau kaip 5 % akcinio kapitalo);

pateikti su darbotvarke susijusius klausimus ir gauti atsakymus į juos;

dalyvauti ir balsuoti be jokių apribojimų, išskyrus dėl apskaitos dienos* taikomus apribojimus.

Kalbant apie balsavimą, ES šalys privalo panaikinti visus apribojimus dėl akcininkų dalyvavimo susirinkimuose ir įgaliotinio (asmens ar grupės asmenų) paskyrimo ar atšaukimo naudojantis elektroninėmis priemonėmis.

Bendrovės nustato tikslų balsų už ir prieš kiekvieną sprendimą skaičių. Tačiau jei nė vienas akcininkas nereikalauja balsavimo ataskaitos, ES šalys gali leisti bendrovėms nustatyti balsavimo rezultatus tik tiek, kiek reikia siekiant įsitikinti, kad dėl kiekvieno sprendimo pasiekta reikalinga balsų dauguma. Bendrovės privalo paskelbti balsavimo rezultatus ne vėliau kaip per 15 dienų po susirinkimo.

2014 m. Europos Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti šią direktyvą, siekdama pašalinti kai kuriuos biržinių bendrovių ir jų akcininkų valdymo trūkumus. Šiuo metu šį pasiūlymą svarsto Europos Parlamentas ir ES Taryba.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2007 m. rugpjūčio 3 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2009 m. rugpjūčio 3 d.

KONTEKSTAS

Priimti direktyvą paskatino 2003 m. Komisijos komunikatas „Bendrovių teisės modernizavimas ir bendrovių valdymo tobulinimas Europos Sąjungoje“. Komisija nurodė, kad reikėtų imtis iniciatyvų stiprinant akcininkų teises bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ir spręsti su nuotoliniu balsavimu susijusias problemas.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Apskaitos diena – bendrovės nustatyta konkreti diena, kurią akcininkas turi turėti akcijų, kad galėtų dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose susirinkimuose.

DOKUMENTAS

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/36/EB dėl naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje (OL L 184, 2007 7 14, p. 17–24)

Paskesni Direktyvos 2007/36/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Bendrovių teisės modernizavimas ir bendrovių valdymo tobulinimas Europos Sąjungoje – veiksmų planas judėti toliau“ ( KOM(2003) 284 galutinis, 2003 5 21)

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais (COM(2014) 213 final, 2014 4 9)

paskutinis atnaujinimas 26.11.2015

Top