Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Neteisėtas migrantų įvežimas sausuma, jūra ir oru: JT protokolas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Neteisėtas migrantų įvežimas sausuma, jūra ir oru: JT protokolas

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimai 2006/616/EB ir 2006/617/EB dėl JT protokolo dėl neteisėto migrantų įvežimo (sausuma, jūra ir oru), papildančio JT konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo

SANTRAUKA

KAM SKIRTI ŠIE SPRENDIMAI?

Sprendimais oficialiai patvirtinama, kad ES pasirašė JT protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra, ir oru tiek, kiek tai patenka į jos ES kompetenciją. Šiuo Jungtinių Tautų konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą protokolu siekiama užkirsti kelią neteisėtam migrantų įvežimui ir su juo kovoti, skatinti pasirašiusių šalių bendradarbiavimą ir apsaugoti neteisėtai įvežtų migrantų teises.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pasirašiusios šalys turi nustatyti, kad toliau išvardytos veikos būtų laikomos baudžiamosios teisės pažeidimais, jei jos yra įvykdytos sąmoningai siekiant finansinės ar materialinės naudos:

 • neteisėtas migrantų įvežimas, t. y. neteisėtas asmens įvežimas į kitą šalį nei tą, kurios pilietis jis yra arba kurioje yra jo įprastinė gyvenamoji vieta;
 • veikos, kuriomis sudaromos sąlygos neteisėtai įvežti migrantus, gaminti, pirkti, suteikti ar turėti suklastotus kelionės ar asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • pagalba asmeniui likti šalyje nesilaikant būtinųjų reikalavimų, kurių reikia laikytis siekiant likti teisėtai;
 • bandymas įvykdyti šias nusikalstamas veikas, dalyvavimas jas vykdant ar jų kurstymas.

Pasirašiusios šalys taip pat privalo atsižvelgti į nusikalstamą veiką sunkinančias aplinkybes:

 • pavojaus atitinkamų migrantų gyvybėms ar saugumui kėlimą;
 • nežmonišką ar žeminantį elgesį su migrantais, įskaitant jų išnaudojimą.

Neteisėto migrantų įvežimo aukos nėra traukiamos baudžiamojon atsakomybėn.

Taikymo sritis

Protokolas taikomas:

 • minėtų nusikalstamų veikų prevencijai, tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui (jei tai yra tarptautinės nusikalstamos veikos ir su jomis susijusi kokia nors organizuoto nusikalstamumo grupuotė);
 • nukentėjusiųjų nuo šių nusikalstamų veikų teisių apsaugai.

Priemonės, skirtos kovai su neteisėtu migrantų įvežimu jūra

 • Jei šalis įtaria, kad nacionalinės priklausomybės neturinčiu laivu yra neteisėtai įvežami migrantai, ji gali įlipti į tokį laivą ir jį apieškoti.
 • Jei šalis įtaria, kad užsienyje registruotu laivu yra neteisėtai įvežami migrantai, ji privalo informuoti šalį, kurioje toks laivas registruotas (vėliavos valstybę), ir paprašyti pateikti registracijos patvirtinimą bei leidimą imtis veiksmų. Įtarimams pasitvirtinus, prašančioji šalis:
  • gali įlipti į laivą ir jį apieškoti, taip pat imtis atitinkamų priemonių laivo, laive esančių asmenų ir krovinio atžvilgiu;
  • privalo užtikrinti laive esančių asmenų saugumą ir humanišką elgesį su jais.
 • Nenustačius jokio neišvengiamo pavojaus, papildomų priemonių galima imtis tik gavus aiškų vėliavos valstybės leidimą.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Šalys privalo stengtis sustiprinti savo sienų kontrolę ir turi teisę neįsileisti asmenų, kurie yra susiję su neteisėtu migrantų įvežimu. Šalys, kurios ribojasi su nusikalstamomis grupuotėmis arba per kurias eina tokių grupuočių keliai, turi keistis tam tikra informacija, įskaitant informaciją apie:

 • kontrabandininkų naudojamus išvykimo ir atvykimo taškus;
 • naudojamus vežimo maršrutus ir būdus;
 • metodus ir priemones, naudojamus:
  • asmenų nuslėpimui ir vežimui;
  • piktnaudžiavimui kelionės ir asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais.

Susijusios patirties turinčios šalys turi teikti techninę pagalbą toms šalims, iš kurių dažnai atvyksta arba per kurias vyksta migrantai.

Prevencija, apsauga, pagalba ir grįžimas

Šalys privalo imtis įvairių veiksmų, kad užkirstų kelią neteisėtam migrantų įvežimui ir padėtų nuo to nukentėjusiems asmenims. Tarp tokių veiksmų yra:

 • viešosios informuotumo didinimo kampanijos ir vystymo programos bei bendradarbiavimas regionų, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, siekiant kovoti su neteisėto migrantų įvežimo priežastimis, visų pirma skurdu ir atsilikimu;
 • priemonės, skirtos apsaugoti migrantų, nukentėjusių nuo neteisėto įvežimo į kitą šalį, visų pirma moterų ir vaikų, teises;
 • apsauga nuo smurto prieš migrantus ir pagalba tiems, kurių gyvybei ar saugumui kyla pavojus dėl neteisėto įvežimo į kitą šalį;
 • pagalba savo piliečiams ar asmenims, kurie turi teisę nuolatos gyventi jų teritorijoje ir kurie buvo neteisėtai įvežti į kitą šalį, grįžti.

KONTEKSTAS

Direktyva 2002/90/EB ir Pamatiniu sprendimu 2002/946/TVR nustatoma bendra nelegalios imigracijos apibrėžtis ir numatomos būtiniausios taisyklės dėl sankcijų bei juridinių asmenų atsakomybės.

DOKUMENTAS

2006 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas 2006/616/EB dėl Protokolo dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo Europos bendrijos vardu, susijęs su tomis Protokolo nuostatomis, kurios patenka į Europos bendrijos steigimo sutarties 179 ir 181a straipsnių taikymo sritį (OL L 262, 2006 9 22, p. 24–33)

2006 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas 2006/617/EB dėl Protokolo dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo Europos bendrijos vardu, susijęs su tomis Protokolo nuostatomis, kurios patenka į Europos bendrijos steigimo sutarties III dalies IV antraštinės dalies taikymo sritį (OL L 262, 2006 9 22, p. 34–43)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/946/TVR dėl bausmių sistemos stiprinimo siekiant užkirsti kelią padėjimui neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (OL L 328, 2002 12 5, p. 1–3)

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (OL L 328, 2002 12 5, p. 17–18)

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis institucijomis (OL L 261, 2004 8 6, p. 19–23)

paskutinis atnaujinimas 04.02.2016

Top