Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kova su masinio naikinimo ginklų platinimu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kova su masinio naikinimo ginklų platinimu

ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategija

DOKUMENTAS

2003 m. gruodžio 12 d. ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategija (dok. Nr. 15708/03, neskelbta Oficialiajame leidinyje)

SANTRAUKA

Masinio naikinimo ginklų (MNG) platinimas - viena didžiausių ES saugumo problemų. ES parengė strategiją, kuria siekiama apriboti ir galiausiai panaikinti MNG kūrimo ir tiekimo programas viso pasaulio šalyse.

KAM SKIRTA ŠI STRATEGIJA?

Strategijos tikslas - užkirsti kelią, atgrasyti, sustabdyti ir, jei įmanoma, panaikinti MNG platinimo programas visame pasaulyje. Nuo parengimo 2003 m. jos pagrindiniai principai yra šie:

stiprinti tarptautinius neplatinimo mechanizmus ir gerinti daugiašalėse sutartyse išdėstytų taisyklių pažeidimų tikrinimą;

skatinti stabilią aplinką regioniniu ir tarptautiniu mastu, stiprinant programas, kuriomis siekiama padėti nusiginklavimui ir įtraukti neplatinimo tikslą į visą ES politinę, diplomatinę ir ekonominę veiklą;

glaudžiai bendradarbiauti su svarbiausiais partneriais, kaip antai JAV, Rusija bei NATO, ir padėti ne ES šalims.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES Taryba nuolatos stebi strategijos įgyvendinimą. Kas šeši mėnesiai ji gauna pažangos ataskaitas.

Strategija įgyvendinama per įvairius projektus ir veiksmus, kaip antai:

ES teikiamą paramą Hagos elgesio kodeksui, kuriame išdėstytos taisyklės dėl balistinių raketų (Sprendimas 2014/913/BUSP);

ES teikiamą paramą Pasaulio sveikatos organizacijos veiklai biologinės saugos ir saugumo srityje (Sprendimas 2013/668/BUSP).

2008 m. ES patvirtino naujas veiksmų kryptis kovojant su MNG platinimu, kuriomis siekiama užtikrinti didesnį strategijos efektyvumą, pavyzdžiui, didinant informuotumą mokslo, akademinėse bei finansų įstaigose ir rengiant priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias žinių apie MNG perdavimui netinkamoms šalims.

KONTEKSTAS

ES kovos su MNG platinimu priemonės.

paskutinis atnaujinimas 24.09.2015

Top