Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mokėjimo paslaugos ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mokėjimo paslaugos ES

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų ES vidaus rinkoje

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Direktyva nustatomos mokėjimo paslaugų*, kaip antai kredito pervedimų, tiesioginio debeto pervedimų ir mokėjimų kortelėmis, taisyklės.
 • Šiose taisyklėse numatyti informavimo apie mokėjimo paslaugas reikalavimai, taip pat su mokėjimo paslaugų naudojimu susijusios teisės ir pareigos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Leidimų išdavimas

Mokėjimo paslaugas siūlanti institucija turi gauti leidimą vykdyti mokėjimo veiklą visoje ES. Kiekviena ES šalis turi nacionalinę įstaigą, kuri atsako už tokių leidimų išdavimą. Leidimai išduodami tik institucijoms, kurios turi tvirtą veiklos valdymo tvarką ir tam tikrą kapitalą.

Informavimo reikalavimai

Mokėjimo paslaugų teikėjai turi aiškiai pateikti informaciją savo paslaugų naudotojams.

Prieš suteikdami mokėjimo paslaugą jie turi lengvai suprantamu būdu informuoti apie

 • įkainius,
 • skundų procedūras ir
 • visus mokamus mokesčius.

Po mokėjimo operacijos įvykdymo mokėjimo paslaugų teikėjas turi pateikti mokėtojui informaciją apie:

 • mokėjimo operacijos ir gavėjo nuorodos numerius;
 • mokėjimo sumą;
 • su operacija susijusius mokesčius ir komisinius.

Ši informacija turi būti pateikta gavėjui po operacijos įvykdymo.

Teisės akte taip pat nustatytos specialios taisyklės dėl informacijos, kurią mokėjimo paslaugų teikėjai turi pateikti, kai operacijoms taikoma sutartis, reglamentuojanti būsimą paskesnių mokėjimo operacijų įvykdymą.

Teisės ir pareigos

Mokėjimo operacija eurais arba kita ES šalies, kuri nepriklauso euro zonai, valiuta įvykdoma per vieną darbo dieną.

Mokėjimo paslaugų teikėjai visiškai atsako mokėtojams už tinkamą mokėjimo operacijų įvykdymą. Jei mokėjimo operacija neįvykdoma arba įvykdoma netinkamai, mokėjimo paslaugų teikėjas turi pasitaisyti arba grąžinti mokėtojui atitinkamą sumą. Netinkamo mokėjimo priemonės, kaip antai kreditinės kortelės, panaudojimo atveju (kai ją panaudoja ne mokėtojas) mokėtojo nuostoliai neviršija 150 EUR sumos.

Teisės akte taip pat nustatytos pinigų grąžinimo taisyklės, kai paslaugų teikėjas mokėjimo operacijoms netinkamai išdavė leidimą.

Panaikinimas

Direktyva (ES) 2015/2366 bus panaikinama ir pakeičiama Direktyva 2007/64/EB, kuri įsigalios 2018 m. sausio 13 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2007 m. gruodžio 25 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2009 m. lapkričio 1 d.

KONTEKSTAS

Vartotojai turi būti tikri, kad mokėjimo operacijos, kurias jie atlieka visoje ES yra paprastos, efektyvios ir saugios. Siekdama šio tikslo ES sukūrė bendrą programą mokėjimo paslaugoms, kuri pakeičia ES šalių nacionalines taisykles.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Mokėjimo paslaugos – tai:

 • paslaugos, sudarančios sąlygas grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą arba iš jos išimti, taip pat su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;
 • mokėjimo operacijų (pvz., periodinių pervedimų, tiesioginio debeto pervedimų ir pan.) vykdymas mokėjimo sąskaitose arba elektroninėmis priemonėmis;
 • mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) gavimas;
 • piniginės perlaidos (kai dirbantys užsienyje asmenys perveda pnigus asmenims jų gimtojoje šalyje).

DOKUMENTAS

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 97/5/EB (OL L 319, 2007 12 5, p. 1–36)

Paskesni Direktyvos 2007/64/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (OL L 257, 2014 8 28, p. 214–246)

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35–127)

paskutinis atnaujinimas 24.05.2016

Top