Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Neginčytini reikalavimai – Europos vykdomasis raštas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Neginčytini reikalavimai – Europos vykdomasis raštas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Reglamentu sukuriamas Europos vykdomasis raštas reikalavimams, kurių skolininkai neginčija.
 • Vykdomuoju raštu pripažinti teismo sprendimai, susitarimai ir autentiški dokumentai dėl neginčytinų reikalavimų gali būti automatiškai pripažįstami ir vykdomi kitoje ES šalyje, neatliekant jokių tarpinių procedūrų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas civilinėse ir komercinėse bylose. Jis neapima pajamų, muitinių ar administracinių bylų. Jis taikomas visose ES šalyse, išskyrus Daniją.

Reikalavimas laikomas neginčytinu, jeigu:

 • skolininkas, pripažinimu ar susitarimu, kurį patvirtino teismas arba kuris buvo sudarytas prieš teismą procesinių veiksmų metu, aiškiai sutiko su juo; arba
 • teisminio bylos nagrinėjimo metu skolininkas niekada jam neprieštaravo; arba
 • skolininkas nedalyvavo ar jam nebuvo atstovaujama teismo posėdyje, susijusiame su šiuo reikalavimu po to, kai teismo proceso metu iš pradžių prieštaravo reikalavimui; arba
 • skolininkas aiškiai sutiko su juo autentiškame dokumente.

Europos vykdomasis raštas

Teismo sprendimas dėl neginčytino reikalavimo pripažįstamas Europos vykdomuoju raštu toje ES šalyje, kuri pateikė sprendimą (kilmės valstybė). Pažymėjimas išduodamas užpildant standartinį blanką. Tai gali būti taikoma tik tam tikroms teismo sprendimo dalims. Tokiu atveju raštas bus „dalinis Europos vykdomasis raštas“.

Minimalūs reikalavimai

Tam, kad teismo sprendimas būtų pripažįstamas Europos vykdomuoju raštu, teismo procesiniai veiksmai kilmės ES šalyje turi atitikti tam tikrus procedūrinius reikalavimus.

Todėl teismo sprendimas yra pripažįstamas Europos vykdomuoju raštu tik tuo atveju, jei taikomi šiame reglamente išvardyti dokumentų įteikimo būdai.

Be to, bylos iškėlimo dokumente turi būti pateikiama ši informacija:

 • reikalavimas (šalių asmeninė informacija, reikalavimo suma ir, jei taikoma, palūkanų norma, laikotarpis, už kurį numatytos palūkanos, ir kt.);
 • procedūriniai reikalavimai ieškiniui užginčyti (laikotarpis reikalavimui užginčyti, prieštaravimo nebuvimo pasekmės ir kt.).

Galiausiai, kilmės ES šalis išskirtiniais atvejais turi suteikti teisę peržiūrėti teismo sprendimą.

Vykdymas

Vykdymo procedūros atliekamos vadovaujantis ES šalies, kurioje reikalaujama teismo sprendimo, teisės aktais (valstybė, kurioje vykdytinas teismo sprendimas). Institucijoms, kurios atsakingos už vykdymą, kreditorius turi pateikti:

 • teismo sprendimo kopiją;
 • Europos vykdomojo rašto pažymėjimo kopiją;
 • jei būtina, Europos vykdomojo rašto pažymėjimo kopiją arba jo vertimą į ES šalies, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, valstybinę kalbą arba į kitą ES šalies, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, priimtiną kalbą.

Iš kreditorių negali būti reikalaujama jokių garantijų, pasižadėjimo ar užstato, remiantis tuo, kad jie yra užsienio piliečiai arba nėra nuolatiniai ES šalies, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, gyventojai ar rezidentai.

ES šalies, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, kompetentingas teismas gali tam tikromis aplinkybėmis atsisakyti vykdyti teismo sprendimą, jei jis yra nesutaikomas su bet kurioje ES šalyje ar ES nepriklausančioje šalyje anksčiau priimtu teismo sprendimu. Tam tikrais atvejais teismas gali atidėti arba apriboti vykdymą.

Baigiamosios ir bendrosios nuostatos

ES šalys, siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas pasinaudoti vykdymo procedūromis, teikia atitinkamą informaciją visuomenei ir specialistų grupėms, naudodamos Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose.

Kreditoriai gali siekti teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo pagal Reglamentą (ES) Nr. 1215/2012. Be to, šiuo reglamentu nepažeidžiamas Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimo.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2005 m. spalio 21 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą (OL L 143, 2004 4 30, p. 15–39)

Reglamento (EB) Nr. 805/2004 paskesni daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 28.06.2016

Top