Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jungtinės tyrimo grupės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jungtinės tyrimo grupės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos pamatinis sprendimas 2002/465/TVR dėl jungtinių tyrimo grupių

KOKS ŠIO PAMATINIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Pamatiniu sprendimu nustatomos taisyklės dėl jungtinių tyrimo grupių (JTG) įsteigimo ir veikimo. Tai grindžiama tuo, kad tam tikrų rūšių nusikaltimus Europos Sąjungoje (ES) gali veiksmingiau ištirti ES šalių susitarimu terminuotam laikotarpiui įsteigtos JTG.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Pamatinis sprendimas buvo parengtas reaguojant į ES šalių susitikimą 1999 m., kurio metu buvo raginama nedelsiant steigti tokias grupes kovai su prekyba narkotikais ir žmonėmis, taip pat terorizmu.
 • 2000 m. gegužės mėn. priimtoje Konvencijoje dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose numatomas JTG steigimas. Tačiau dėl lėto ratifikavimo proceso buvo priimtas šis pamatinis sprendimas, pagal kurį įgyvendinimas turėjo būti baigtas iki 2003 m. sausio 1 d. Pamatinis sprendimas nustos galioti, kai Konvencija įsigalios visose ES šalyse.
 • Jeigu nusikalstamos veikos tyrimui Europos Sąjungoje reikia koordinuotų ir suderintų veiksmų, bent dvi ES šalys gali įsteigti JTG. Šiuo tikslu kompetentingos atitinkamų ES šalių valdžios institucijos sudaro susitarimą, kuriame nustatomos procedūros, kurių grupė turi laikytis. Jungtinė grupė turi būti steigiama:
  • konkrečiam tikslui;
  • nustatytam terminui (kuris dalyvaujančių šalių susitarimu gali būti pratęstas).
 • Grupę įsteigusios ES šalys nusprendžia dėl grupės sudėties, paskirties ir veikimo trukmės. Grupei vadovauja asmuo iš vienos ES šalies, kurioje vyksta tyrimas. ES šalys taip pat gali leisti dalyvauti grupės veikloje Europolo, Eurojusto, OLAF atstovams ir ES nepriklausančių šalių atstovams. Visi grupės nariai turi vykdyti savo pareigas pagal šalies, kurioje jie veikia, įstatymus.
 • JTG taip pat galima steigti su ES nepriklausančiomis šalimis arba jos gali steigti tokias grupes tarpusavyje su sąlyga, kad tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, tarptautinis susitarimas arba nacionalinis teisės aktas.
 • 2014 m. gruodžio 1 d. Jungtinė Karalystė pranešė Europos Komisijai, jog pageidauja dalyvauti įgyvendinant pamatinį sprendimą. Tai patvirtinta Komisijos sprendimu 2014/858/ES. 2016 m. kovo 11 d. Italija pranešė Komisijai, kad ji įtraukė pamatinį sprendimą į savo nacionalinę teisę. Tai reiškia, kad dabar visos ES šalys turi ES teisinį pagrindą, kuriuo remiantis galima steigti jungtines tyrimo grupes.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Pamatinis sprendimas taikomas nuo 2002 m. birželio 20 d. ES šalys turėjo jį perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2003 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

 • 2005 m. liepos mėn. buvo sukurtas nacionalinių ekspertų dėl jungtinių tyrimo grupių tinklas (JTG tinklas), siekiant įgyvendinti „Hagos programą“ ir joje išreikštą įsipareigojimą, kad kiekviena ES šalis turėtų paskirti nacionalinį ekspertą „siekdama skatinti naudoti JTG ir keistis geriausia patirtimi“ (Tarybos dokumentas 11037/05).
 • Nuo 2005 m. JTG tinklas susitinka kartą per metus, o nuo 2011 m. sausio mėn. vidurio JTG tinklas turi sekretoriatą – kuriam išteklius nuomoja Eurojustas – kad skatintų JTG tinklo veiklą ir remtų nacionalinius ekspertus, kai jie atlieka savo darbą. Šiuo požiūriu JTG tinklo sekretoriatas nuo 2012 m. teikė paramą rengiant formą, skirtą padėti praktikams įvertinti JTG veiklą, įskaitant pasiektus rezultatus, teisinius klausimus ir praktinius sunkumus, su kuriais buvo susidurta. Pirmoji JTG vertinimo formos versija buvo sukurta 2014 m. balandžio mėn. ir nuo tada ja galėjo pasinaudoti JTG praktikai.
 • Kasmet tolygiai daugėja steigiamų jungtinių tyrimo grupių ir tai rodo, kad jos yra pagrindinės priemonės, suteikiančios galimybę koordinuoti tyrimus, taip pat jos didina ES teisėsaugos ir teisminių institucijų tarpusavio pasitikėjimą.
 • Daugiau informacijos žr.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/465/TVR dėl jungtinių tyrimo grupių (OL L 162, 2002 6 20, p. 1–3)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimas 2014/858/ES dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie savo pageidavimą dalyvauti taikant policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities Sąjungos teisės aktus, priimtus iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir neįtrauktus į Šengeno acquis (OL L 345, 2014 12 1, p. 6–9)

paskutinis atnaujinimas 12.01.2017

Top