Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiksmingesnės ekstradicijos procedūros: Europos arešto orderis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiksmingesnės ekstradicijos procedūros: Europos arešto orderis

Asmuo, kuris įvykdė sunkų nusikaltimą vienoje ES šalyje, bet gyvena kitoje, gali būti greitai ir be didelės administracinės naštos grąžintas į pirmąją šalį, kurioje bus įvykdytas teisingumas.

DOKUMENTAS

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos. Tam tikrų valstybių narių padaryti pareiškimai dėl pagrindų sprendimo priėmimo.

SANTRAUKA

Asmuo, kuris įvykdė sunkų nusikaltimą vienoje ES šalyje, bet gyvena kitoje, gali būti greitai ir be didelės administracinės naštos grąžintas į pirmąją šalį, kurioje bus įvykdytas teisingumas.

KAM REIKALINGAS ŠIS PAGRINDŲ SPRENDIMAS?

Šiuo pagrindų sprendimu gerinamos ir supaprastinamos teisminės procedūros, taip paspartinant asmenų, įvykdžiusių sunkų nusikaltimą, grąžinimą iš kitos ES šalies.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europos arešto orderiu pakeičiama ekstradicijos sistema. Reikalaujama, kad teisminės institucijos pripažintų ir vykdytų kitos ES šalies teisminės institucijos pateiktus prašymus taikydamos kuo mažiau formalumų ir laikydamosi nustatytų terminų. Arešto orderiu prašoma perduoti asmenį, siekiant:

 • vykdyti baudžiamąjį persekiojimą,
 • tokį asmenį laikinai suimti arba sulaikyti.

Arešto orderis taikomas:

 • nusikalstamoms veikoms, baustinoms laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas - bent vieneri metai;
 • kai galutinė bausmė arba sprendimas dėl įkalinimo, kurio ilgiausias terminas - bent keturi mėnesiai, jau yra priimtas.

Proporcingas arešto orderio naudojimas

ES šalys privalo atsižvelgti į (negalutinis sąrašas):

 • padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir sunkumą,
 • tikėtiną bausmę,
 • švelnesnes alternatyvias priemones.

Suimtasis turi būti informuotas apie arešto orderio turinį.

Kada ES šalys gali atsisakyti taikyti arešto orderį?

 • Jei ES šalis jau priėmė galutinį teismo sprendimą atitinkamam asmeniui už tą pačią nusikalstamą veiką.
 • Jei ES šalyje, kurios prašoma perduoti nusikaltėlį, padarytai nusikalstamai veikai taikoma amnestija.
 • Jei ES šalis, kurios prašoma vykdyti arešto orderį, negali taikyti asmeniui baudžiamosios atsakomybės dėl jo amžiaus.

Taisyklės dėl procesinių teisių užtikrinimo arešto orderio vykdymo procedūrose

Šios taisyklės nustatomos:

 • direktyvoje 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese,
 • direktyvoje 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese,
 • direktyvoje 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą ir suimtųjų teisės informuoti šeimos narius ir darbdavius.

Tobulintinos sritys

2011 m. Europos Komisijos ataskaitoje nustatyta, kad nors Europos arešto orderis labai sėkmingai padėjo ES šalims kovoje su nusikalstamumu, kelias sritis būtų galima patobulinti, įskaitant:

 • perkėlimą,
 • teisingą taikymą,
 • proporcingumą,
 • procesinių teisių užtikrinimą.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie Europos arešto orderį.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR

2002 8 7

2003 12 31

OL L 190, 2002 7 18, p. 1-20

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2009/299/TVR

2009 3 28

2011 3 28

OL L 81, 2009 3 27, p. 24-36

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (Oficialusis leidinys L 280, 2010 10 26, p. 1-7).

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (Oficialusis leidinys L 142, 2012 6 1, p. 1-10).

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (Oficialusis leidinys L 294, 2013 11 6, p. 1-12).

Komisijos ataskaita Parlamentui ir Tarybai dėl 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimo nuo 2007 m. (KOM(2011) 175 final, 2011 4 11).

Pareiškimai, numatyti 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 31 straipsnio 2 dalyje (Oficialusis leidinys L 246, 2003 9 29, p. 1-1).

paskutinis atnaujinimas 29.07.2015

Top