Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugumas tarptautinio masto futbolo renginiuose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugumas tarptautinio masto futbolo renginiuose

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo renginiuose

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

 • Šiuo sprendimu siekiama užkirsti kelią dėl futbolo kylančiam smurtui ir jį pažaboti, nustatant tarptautinio policijos bendradarbiavimo metodus futbolo renginiuose, kad būtų užtikrintas ES piliečių saugumas.
 • Juo įsteigiami nacionaliniai futbolo informacijos centrai, kad būtų galima dalytis informacija ir bendradarbiauti tarptautiniu mastu, o policijai būtų sudarytos sąlygos kontroliuoti tarptautinius futbolo renginius.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalys turi įsteigti nacionalinius futbolo informacijos centrus, skirtus paremti policijos darbą tarptautiniuose aukščiausio lygio futbolo renginiuose, kuriuose dalyvauja skirtingų šalių komandos. Jų uždaviniai:

  • koordinuoti tarptautinį policijos bendradarbiavimą bei keitimąsi informacija ir sudaryti tam sąlygas;
  • dalytis informacija apie didelę riziką keliančius sirgalius;
  • prireikus padėti nacionalinėms valdžios institucijoms;
  • atlikti savo šalies klubų ir nacionalinės komandos rizikos įvertinimą, o rezultatais pasidalyti su kitomis ES šalimis.
 • Prieš futbolo rungtynes, per jas ir po jų keičiamasi šia informacija:

  • strategine informacija, apibūdinančia visus renginio aspektus, ypatingą dėmesį skiriant saugumo grėsmei;
  • operatyvia informacija, kuri leidžia susidaryti tikslų renginio įvykių vaizdą;
  • taktine informacija, leidžiančia imtis reikiamų veiksmų palaikant tvarką bei saugumą ir pateikti atsiliepimą po renginio.
 • Informacija yra konfidenciali ir turi būti pateikiama laiku, naudojant keitimosi asmens duomenimis apsaugos priemones, kaip reikalaujama pagal taikytinus nacionalinės ir tarptautinės teisės aktus.
 • 2007 m. Sprendimas 2002/348/TVR buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2007/412/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse.
 • 2003 m. Tarybos rezoliucija ES šalių buvo prašoma svarstyti galimybę į futbolo stadionus neįleisti asmenų, kurie anksčiau smurtavo futbolo renginiuose, su galimybe perkelti draudimą ir į kitas ES šalis, taip pat taikyti sankcijas už taisyklių nesilaikymą.
 • 1999 m. tarptautiniame policijos bendradarbiavimo vadove („ES futbolo vadovas“), kuris buvo atnaujintas 2006 m. gruodžio 4 d., 2010 m. birželio 3 d. ir 2016 m. lapkričio 29 d. Tarybos rezoliucijomis, pateikiamas šablonas šiems informacijos mainams.
 • Vadove išsamiai paaiškinami susitarimai dėl:

  • žvalgybinės informacijos rinkimo;
  • išžvalgymo;
  • policijos stebėtojų ir informatorių vaidmens;
  • minios valdymo;
  • ryšio su sirgaliais ir žiniasklaida palaikymo;
  • sąlygų, pagal kurias policijos pareigūnai gali teikti tiesioginę pagalbą kitose šalyse.
 • 2014 m. sprendimu Europos Komisija ir Europos futbolo asociacijų sąjunga (UEFA) susitarė stiprinti bendradarbiavimą ir dialogą, įskaitant veiksmus kovojant su smurtu futbolo stadionuose. Abi šalys bent kartą per metus rengia aukšto lygio susitikimus, kuriuose apžvelgia pažangą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2002 m. gegužės 9 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse (OL L 121, 2002 5 8, p. 1–3)

Vėlesni Sprendimo 2002/348/TVR daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. lapkričio 17 d. Tarybos rezoliucija dėl valstybių narių draudimo patekti į tarptautinio masto futbolo rungtynių vietas (OL C 281, 2003 11 22, p. 1–2)

Tarybos rezoliucija dėl atnaujinto vadovo, kuriame pateikiamos tarptautinio policijos bendradarbiavimo rekomendacijos ir smurto bei neramumų, susijusių su tarptautinio masto futbolo rungtynėmis, kuriose dalyvauja bent vienos valstybės narės atstovai, prevencijos ir kontrolės priemonės (ES futbolo vadovas) (OL C 444, 2016 11 29, p. 1–36)

2014 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas dėl susitarimo dėl Europos Komisijos ir Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) bendradarbiavimo (C(2014) 7378 final, 2014 10 14)

paskutinis atnaujinimas 14.09.2017

Top