Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES judėjimo ir apsigyvenimo laisvė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES judėjimo ir apsigyvenimo laisvė

Europos Sąjungos piliečiai turi teisę laisvai judėti ir gyventi kitoje ES šalyje pagal ES sutartyse nustatytas sąlygas. Laisvas žmonių judėjimas yra vienas iš pagrindinių ES principų.

DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva:

 • į vieną teisės aktą sujungiami esami teisės aktai;
 • nustatomos sąlygos, taikomos ES piliečių* ir jų šeimos narių* laisvo judėjimo ir (laikino ir nuolatinio) apsigyvenimo teisei;
 • nustatomi tų teisių apribojimai, atsižvelgiant į valstybinės politikos, visuomenės saugumo ar sveikatos apsaugos priežastis;
 • paaiškinamas žmonių, kurie yra darbuotojai, savarankiškai dirbantieji, studentai ar nedirbantys asmenys, statusas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES piliečiai, turintys galiojančią tapatybės kortelę ar pasą, gali:

 • įvažiuoti į kitą ES šalį. Jų šeimos nariai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra ES piliečiai, gali įvažiuoti į kitą ES šalį be išvažiavimo ar įvažiavimo vizos;
 • gyventi kitoje ES šalyje iki trijų mėnesių, netaikant jokių reikalavimų ar formalumų;
 • gyventi kitoje ES šalyje ilgiau kaip tris mėnesius, taikant tam tikras sąlygas, atsižvelgiant į jų statusą priimančiojoje šalyje. Darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims netaikomos jokios kitos sąlygos. Studentai ir kiti nedirbantys asmenys, kaip antai pensininkai, privalo turėti pakankamai išteklių sau ir savo šeimos nariams, kad per savo gyvenimo šalyje laikotarpį netaptų našta priimančiosios šalies socialinės paramos sistemai, ir visavertį sveikatos draudimą;
 • turėti užsiregistruoti atitinkamose institucijose, jei gyvena šalyje ilgiau kaip tris mėnesius. Jų šeimos nariai, jeigu nėra ES piliečiai, privalo turėti penkerius metus galiojančią leidimo gyventi šalyje kortelę;
 • turėti nuolatinio gyvenimo šalyje teisę, jei kitoje ES šalyje legaliai gyveno ištisinį penkerių metų laikotarpį. Ši nuostata taikoma ir šeimos nariams;
 • turėti teisę į tokias pačias sąlygas kaip priimančiosios šalies piliečiai. Vis dėlto priimančiosios šalies institucijos nėra įpareigotos mokėti pašalpas nedirbantiems ES piliečiams pirmuosius tris jų viešnagės mėnesius.

Be to:

 • esant tam tikroms sąlygoms šeimos nariai gali išsaugoti savo teisę gyventi atitinkamoje šalyje, jei ES šalies pilietis miršta ar išvyksta iš šalies;
 • ES piliečiai ar jų šeimos nariai gali būti išsiųsti iš šalies, jei jų elgesys kelia rimtą pavojų pagrindiniams visuomenės interesams;
 • asmens judėjimo laisvę gali varžyti tik tos ligos, kurios, Pasaulio sveikatos organizacijos nuomone, turi epideminį potencialą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. balandžio 30 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*ES pilietis - asmuo turintis bet kurios ES šalies pilietybę.

*Šeimos narys yra, pavyzdžiui, sutuoktinis, partneris, su kuriuo ES pilietis sudarė registruotą partnerystę, ir tiesioginiai palikuonys, nesulaukę 21 metų.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2004/38/EB

2004 4 30

2006 4 30

OL L 158, 2004 4 30, p. 77-123

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 128, 2014 4 30, p. 8-14)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl geresnio direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatų perkėlimo ir taikymo gairių (KOM(2009) 313 galutinis, 2009 m. liepos 2 d.)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Laisvas ES piliečių ir jų šeimos narių judėjimas. Penki veiksmai, kuriais siekiama pokyčių“ (COM(2013) 837 final, 2013 m. lapkričio 25 d.)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Pagalba nacionalinėms institucijoms kovojant su piktnaudžiavimu teise laisvai judėti. Vadovas, kaip spręsti ES piliečių ir ne ES piliečių galimų fiktyvių santuokų problemą atsižvelgiant į ES teisės nuostatas dėl laisvo ES piliečių judėjimo“ (COM(2014) 604 final, 2014 9 26)

paskutinis atnaujinimas 24.09.2015

Top