Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro apsauga nuo padirbinėjimo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro apsauga nuo padirbinėjimo

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2001/887/TVR dėl euro apsaugos nuo klastojimo

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu siekiama užtikrinti, kad tiriant euro padirbinėjimą būtų atliekama įtartinos padirbtos valiutos nuosekli ir veiksminga ekspertizė, o informacija būtų perduota visoms ES šalims.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Prieš euro įvedimą 2002 m. sausio 1 d. šiuo sprendimu buvo papildytos kelios esamos taisyklės dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo, visų pirma:

Tiriant euro padirbinėjimą, ES šalys privalo užtikrinti, kad nacionaliniai analizės centrai (NAC) atliks įtartinų padirbtų euro banknotų reikiamą ekspertizę, o nacionaliniai monetų analizės centrai (NMAC) – įtartinų padirbtų monetų ekspertizę. ES šalys privalo perduoti šių ekspertizių rezultatus Europolui (Europos policijos biurui).

ES šalių nacionalinės centrinės įstaigos Europolui privalo perduoti centralizuotą informaciją apie euro padirbinėjimą ir susijusius nusikaltimus, įskaitant informaciją, gautą iš ES nepriklausančių šalių. Šią informaciją mažiausiai sudaro:

  • duomenys apie susijusius asmenis;
  • nusikaltimų duomenys;
  • aplinkybės, kuriomis nusikaltimai buvo išaiškinti;
  • konfiskuoti objektai;
  • sąsajos su kitomis bylomis.

ES šalių kompetentingos institucijos, tirdamos euro padirbinėjimą ir nusikaltimus, susijusius su euro padirbinėjimu, turėtų bendradarbiauti su Eurojustu.

Komisijos sprendimu 2005/37/EB buvo įsteigtas Europos techninis ir mokslinis centras, kurio užduotis – apsaugoti euro monetas nuo padirbinėjimo. Jis analizuoja ir klasifikuoja padirbtas euro monetas ir padeda nacionalinėms valdžios institucijoms.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2001 m. gruodžio 14 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 2001/887/TVR dėl euro apsaugos nuo klastojimo (OL L 329, 2001 12 14, p. 1–2)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2001, nustatantis priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (OL L 181, 2001 7 4, p. 6–10)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2004 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas 2005/37/EB, įsteigiantis Europos techninį ir mokslinį centrą (ETMC) ir užtikrinantis jo funkcionavimą bei techninių institucijų veiklos koordinavimą siekiant apsaugoti euro monetas nuo padirbinėjimo (OL L 19, 2005 1 21, p. 73–74)

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/62/ES dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR (OL L 151, 2014 5 21, p. 1–8)

paskutinis atnaujinimas 03.04.2017

Top