Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro apsaugos nuo padirbinėjimo sistema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro apsaugos nuo padirbinėjimo sistema

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2001 – euro apsauga nuo padirbinėjimo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Jis nustato sistemą, leidžiančią Europos Sąjungos (ES) šalims rinkti ir keistis informacija apie padirbtus banknotus ir monetas tarpusavyje, su Europos Centriniu Banku (ECB), Europos Komisija, Europos policijos biuru (Europolu) ir trečiosiomis šalimis, jei taikytina.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1339/2001 išplečia reglamento veikimą neprisijungusioms prie euro zonos ES šalims.

Pagrindinės euro apsaugos sistemos savybės

  • Sistemingas ES šalių valdžios institucijų (nacionalinių centrinių bankų) techninių duomenų apie padirbtus euro banknotus ir monetas perdavimas ECB, kuris yra atsakingas už šių duomenų laikymą ir tvarkymą.
  • ES šalių valdžios institucijų prievolė leisti savo nacionaliniam analizės centrui tirti įtariamus esant padirbtais banknotus, o Nacionaliniam monetų analizės centrui – tirti įtariamas esant padirbtomis monetas. Šie centrai siunčia visus naujus padirbto banknoto tipus ECB, o visus naujus padirbtos monetos tipus – Europos techniniam ir moksliniam centrui (ETMC).
  • Kredito įstaigoms, mokėjimo paslaugų teikėjams ir kitoms įstaigoms, kurių veikla susijusi su banknotų ir monetų rūšiavimu bei platinimu visuomenėje, yra numatytos tam tikros pareigos. ES šalys privalo taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas savo pareigų nesilaikančioms įstaigoms.
  • Atitinkamų ES šalių valdžios institucijų bendradarbiavimas, be kita ko, per „Pericles“ programą, įsteigtą pagal Reglamentą (ES) Nr. 331/2014, (visų pirma nacionalinių centrinių biurų, įsteigtų pagal Tarptautinę konvenciją dėl kovos su pinigų padirbinėjimu) su ECB, Komisija ir Europolu.
  • Informacijos apie padirbtus euro banknotus ir monetas centralizavimas nacionaliniu lygmeniu ir šios informacijos perdavimas Europolui.
  • Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis (įskaitant Interpolą).

ES šalys Komisijai ir ECB siunčia savo paskirtų kompetentingų nacionalinių institucijų padirbtiems banknotams ir monetoms nustatyti sąrašą.

Europos Komisija įsteigė Kovos su eurų padirbinėjimu ekspertų grupę, kad ji:

  • padėtų rengti pasiūlymus dėl teisės aktų ar politikos iniciatyvų, susijusių su banknotų ir monetų padirbinėjimu;
  • glaudžiai bendradarbiautų su Komisija, ES šalimis, ETMC, ECB ir Europolu;
  • keistųsi informacija ir nustatytų gerąją patirtį, susijusią su apsauga ir kova su padirbinėjimu, taip pat analizuotų padirbinėjimo poveikį;
  • teiktų patarimus Komisijai, siekiant įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001 ir programą „Pericles“.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2002 m. sausio 1 d. Tačiau nuo 2001 m. liepos 4 d. jis taikomas banknotams ir monetoms, kurie dar neišleisti, bet kuriuos ketinama išleisti.

KONTEKSTAS

Reglamentu (EB) Nr. 1338/2001, kuris buvo priimtas prieš 2002 m. įvedant eurą, siekiama apsaugoti euro banknotus ir monetas nuo padirbinėjimo.

Jis papildo anksčiau priimtus sprendimus:

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2001, nustatantis priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (OL L 181, 2001 7 4, p. 6–10)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1339/2001 išplečiantis Reglamento (EB) Nr. 1338/2001, nustatančio priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, veikimą toms valstybėms narėms, kurios nėra priėmusios euro kaip savo bendros valiutos (OL L 181, 2001 7 4, p. 11)

Žr. konsoliduotą versiją.

2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 2001/887/TVR dėl euro apsaugos nuo klastojimo (OL L 329, 2001 12 14, p. 1–2)

2001 m. lapkričio 8 d. Europos Centrinio Banko sprendimas 2001/912/EB dėl tam tikrų sąlygų, susijusių su prieiga prie Padirbtų pinigų stebėjimo sistemos (PPSS) (ECB/2001/11) (OL L 337, 2001 12 20, p. 49–51)

2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas 2003/861/EB dėl analizės ir bendradarbiavimo dėl padirbtų euro monetų (OL L 325, 2003 12 12, p. 44)

2010 m. rugsėjo 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimas 2010/597/ES dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (ECB/2010/14) (OL L 267, 2010 10 9, p. 1–20)

Žr. konsoliduotą versiją.

2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1210/2010 dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo (OL L 339, 2010 12 22, p. 1–5)

2013 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas 2013/211/ES dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (ECB/2013/10) (OL L 118, 2013 4 30, p. 37–42)

2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 331/2014, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“), ir panaikinami Tarybos sprendimai 2001/923/EB, 2001/924/EB, 2006/75/EB, 2006/76/EB, 2006/849/EB ir 2006/850/EB (OL L 103, 2014 4 5, p. 1–9)

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/62/ES dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR (OL L 151, 2014 5 21, p. 1–8)

Europos policijos biuro (Europolo) ir Europos Centrinio Banko (ECB) susitarimas (OL C 123, 2015 4 17, p. 1–5)

2016 m. vasario 12 d. Komijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Kovos su eurų padirbinėjimu ekspertų grupė (OL C 58, 2016 2 13, p. 5–7)

paskutinis atnaujinimas 19.09.2016

Top