Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES šalių kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonių tarpusavio vertinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES šalių kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonių tarpusavio vertinimas

Europos Sąjungos bendraisiais veiksmais nustatomas mechanizmas, leidžiantis atlikti ES šalių teisinėse sistemose numatytų įvairių kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonių tarpusavio vertinimą.

DOKUMENTAS

1997 m. gruodžio 5 d. Bendrieji veiksmai 97/827/TVR, Tarybos priimti pagal Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnį, sukuriantys mechanizmą, skirtą įvertinti tarptautinių įsipareigojimų kovoje su organizuotu nusikalstamumu taikymą ir įgyvendinimą nacionaliniu lygiu.

SANTRAUKA

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vertinimą parengia Tarybai pirmininkaujanti valstybė, bendradarbiaudama su Tarybos generaliniu sekretoriatu ir Europos Komisija.

Kiekviena ES šalis turi parinkti nuo vieno iki trijų ekspertų, turinčių pakankamai patirties dirbant su dalyku, su kuriuo susijęs vertinimas (pavyzdžiui, policijos, muitinės, teismų sistemos srityse), ir pateikti jų pavardes Tarybai pirmininkaujančiai valstybei. Tarybai pirmininkaujanti valstybė kiekvienai vertintinai ES šaliai iš pavardžių sąrašo išrenka trijų ekspertų grupę, užtikrindama, kad jie nebūtų vertinamos ES šalies piliečiai.

Kiekvieno vertinimo metu dėmesys skiriamas konkrečiai temai, dėl kurios ES šalys susitaria. Šalys taip pat susitaria dėl apsilankymų tvarkos ir klausimyno, kurio pagrindu vertinimo grupės vyksta į kiekvieną ES šalį. Klausimyno tikslas - surinkti visą informaciją, naudingą vertinimui atlikti. Gavusi atsakymus į klausimyną, vertinimo grupė vyksta į vertinamą ES šalį, kad susitiktų su atitinkamomis šalimis (pavyzdžiui, politinėmis, administracinėmis, policijos, muitinės ir teismų institucijomis). Kiekviena ES šalis turi užtikrinti, kad jos valdžios institucijos visokeriopai bendradarbiautų su vertinimo grupėmis, sudarytomis pagal šiuos bendruosius veiksmus.

Ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo apsilankymo ataskaitos projektas pateikiamas vertintai ES šaliai susipažinti. Po to, kai priimami ir atliekami bet kokie pakeitimai, Tarybai pirmininkaujanti valstybė siunčia ataskaitos projektą atitinkamos Tarybos darbo grupės nariams toliau svarstyti ir tvirtinti.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Bendrieji veiksmai 97/827/TVR

1997 12 15

-

OL L 344, 1997 12 15, p. 7-9

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas 2002/996/TVR, nustatantis nacionalinės teisės nuostatų dėl kovos su terorizmu ir jų įgyvendinimo įvertinimo mechanizmą (Oficialusis leidinys L 349, 2002 12 24, p. 1-3).

paskutinis atnaujinimas 02.07.2015

Top