Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES muitinės administracijų glaudus bendradarbiavimas (konvencija Neapolis II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES muitinės administracijų glaudus bendradarbiavimas (konvencija „Neapolis II“)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo

KOKS ŠIOS KONVENCIJOS TIKSLAS?

 • Šia konvencija pakeičiama ir sugriežtinama 1967 m. priimta pirmoji Neapolio konvencija.
 • Ji taikoma nacionalinių institucijų tarpusavio pagalbai ir bendradarbiavimui tam tikrų Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinių muitų taisyklių pažeidimų prevencijos, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo srityse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalių institucijos turi bendradarbiauti tarpusavyje, kad sėkmingai kovotų su sukčiavimu muitų srityje ir neteisėta tarptautine prekyba, vykdytų baudžiamąjį persekiojimą ir baustų pažeidėjus.
 • ES muitai apima žemės ūkio mokesčius, suderintus akcizus alkoholiui, tabakui bei mineralinei alyvai ir apyvartos mokestį importuojant prekes iš ES nepriklausančių šalių. Konvencija netaikoma pridėtinės vertės mokesčiui.
 • Konvencija taikoma nacionalinėms muitų taisyklėms, įskaitant taisykles, susijusias su narkotikais, ginklais ir vaikų pornografija, taip pat nesuderintais akcizais.
 • Konvencijoje terminas „pažeidimai“ yra vartojamas plačiąja prasme. Jis apima kėsinimus padaryti pažeidimus ir visų formų dalyvavimą, kaip antai kurstymą, bendrininkavimą, taip pat ryšius su nusikalstama organizacija ar pinigų plovimu.
 • Muitinės įstaigos teikia tarpusavio pagalbą po to, kai gauna prašymą pateikti informaciją, stebėti, atlikti tyrimus ar informuoti, arba savo iniciatyva be išankstinio prašymo, įskaitant slaptą stebėjimą ir informacijos teikimą savo iniciatyva.
 • Prašymais paprastai apsikeičia centriniai koordinavimo padaliniai, paskirti kiekvienoje nacionalinėje muitinės administracijoje.
 • Prašymai yra rengiami raštu, nurodant priežastį, susijusius faktus, taisykles ir teisės aktus. Nepaprastosios padėties atveju gali būti priimami žodiniai prašymai, tačiau jie turi būti kuo greičiau patvirtinami raštu.
 • Muitinės administracijos skiria viena kitai reikalingus darbuotojus ir teikia organizacinę paramą, kai bendradarbiaujama tarpvalstybiniais klausimais, pavyzdžiui, dėl:
  • įtariamųjų persekiojimo kertant sieną;
  • stebėjimo kirtus sieną;
  • slaptųjų tyrimų;
  • jungtinių specialiųjų tyrimų grupių;
  • kontroliuojamojo gabenimo, t. y. neteisėtų siuntų, kurios yra ne areštuojamos, o sekamos iki galutinės paskirties vietos.
 • Bendradarbiaujant tarpvalstybiniu mastu daugiausia dėmesio skiriama nelegaliems narkotikams, ginklams, šaudmenims, sprogmenims, kultūros vertybėms, pavojingoms ir toksiškoms atliekoms, branduolinėms medžiagoms ir įrangai biologiniams bei cheminiams ginklams.

Administracinis bendradarbiavimas susijusiose srityse

ES šalių institucijos bendradarbiauja ne tik pagal Neapolio konvenciją, bet ir kitose srityse: akcizų, organizuoto nusikalstamumo, pinigų plovimo, nelegalių narkotikų, ginklų ir atliekų vežimo. Jos taip pat bendradarbiauja, siekdamos užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami ES teisės aktai muitų ir žemės ūkio srityse.

NUO KADA TAIKOMA ŠI KONVENCIJA?

Konvencija taikoma nuo 2009 m. birželio 23 d.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos aktas, kuriuo, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, Sudaroma Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo (98/C 24/01) (OL C 24, 1998 1 23, p. 1)

Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (OL C 24, 1998 1 23, p. 2–22)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1–16)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 515/97 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Aiškinamasis raštas dėl Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (Tarybos 1998 m. gegužės 28 d. patvirtintas tekstas) (OL C 189, 1998 6 17, p. 1–18)

ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba strategija, Europos Sąjungos Taryba, Briuselis, 2006 m. sausio 13 d.

2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 2008/39/TVR dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1997 m. gruodžio 18 d. Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (OL L 9, 2008 1 12, p. 21–22)

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, 2006 7 12, p. 1–98)

Žr. konsoliduotą versiją

2012 m. gegužės 2 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 389/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2073/2004 (OL L 121, 2012 5 8, p. 1–15)

Žr. konsoliduotą versiją

2016 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/979 dėl Kroatijos prisijungimo prie Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (OL L 161, 2016 6 18, p. 35–36)

paskutinis atnaujinimas 14.11.2016

Top