Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kova su sukčiavimu: patikrinimai ES šalyse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kova su sukčiavimu: patikrinimai ES šalyse

Europos Sąjungos (ES) piliečiai turi būti tikri, kad ES biudžetas tinkamai naudojamas. 1995 m. ES nustatė taisykles (1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95), skirtas patikrinimams ES šalyse ir nuobaudų taikymams pažeidimų atveju*.

DOKUMENTAS

1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos

SANTRAUKA

Europos Sąjungos (ES) piliečiai turi būti tikri, kad ES biudžetas tinkamai naudojamas. 1995 m. ES nustatė taisykles (1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95), skirtas patikrinimams ES šalyse ir nuobaudų taikymams pažeidimų atveju*.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu siekiama kovoti su ES finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (ES biudžetas - mokesčių mokėtojų įnašas).

Juo nustatomas bendras teisės normų rinkinys visoms ES politikos sritims.

Reglamentu visų pirma numatomi patikrinimai ir administracinės priemonės bei nuobaudos, jei nesilaikoma ES finansavimo taisyklių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Daugiau nei pusė ES išlaidų gavėjams išmokama tarpininkaujant ES šalių vyriausybėms ir jų agentūroms. Tiek ši decentralizuoto valdymo sistema, tiek išlaidų naudojimo stebėsena reglamentuojamos išsamiomis taisyklėmis. Šios taisyklės skiriasi priklausomai nuo susijusios politikos srities.

ES šalys privalo imtis priemonių, būtinų, kad būtų užtikrintas su ES finansiniais interesais susijusių sandorių teisėtumas ir tikrumas. Patikrinimams taikomos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, kad nesukeltų pernelyg didelių ekonominių apribojimų ar administracinių sąnaudų. Jas taikant turi būti atsižvelgiama į ES šalių administracinę praktiką bei struktūras.

Europos Komisija turi patikrinti, ar:

administracinė praktika atitinka ES taisykles;

egzistuoja būtini pagrindžiantys dokumentai ir ar jie atitinka ES pajamas ir išlaidas;

ar finansiniai sandoriai vykdomi ir tikrinami esant tinkamoms aplinkybėms.

Be to, pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos Komisija gali vietoje atlikti patikrinimus ir inspektavimus.

Neteisingai įgytos naudos panaikinimas

Nustačius bet kokį pažeidimą, neteisingai įgyta nauda paprastai turi būti grąžinama ir gali būti taikomos palūkanos, nustatytos pagal vienodą palūkanų normą. Neteisingai įgyta nauda paprastai panaikinama:

įpareigojant sumokėti nustatytas sumas arba grąžinti neteisėtai įgytas sumas;

visiškai arba dalinai nusavinant bet kokias tos šalies finansines garantijas arba išankstinius mokėjimus.

Padarius tyčinius pažeidimus arba pažeidimus dėl aplaidumo gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos:

administracinė bauda;

reikalavimas sumokėti papildomą sumą, kuri negali būti didesnė nei yra būtina, kad darytų atgrasomąjį poveikį;

visiškai ar dalinai panaikinant suteiktą naudą, net jeigu šalis neteisėtai pasinaudojo tik dalimi šios naudos, arba nesuteikiant ar panaikinant naudą tam tikram laikotarpiui po pažeidimo;

kitos vien tik ekonominės nuobaudos, kurias numato ES teisė.

Bendrieji principai

Administraciniai patikrinimai, priemonės ir nuobaudos turi būti:

veiksmingos;

proporcingos;

atgrasančios.

Jas taikant reikia atsižvelgti į pažeidimo pobūdį ir sunkumą, suteiktą ar gautą naudą bei atsakomybės laipsnį.

Administracinių nuobaudų skirti negalima, jeigu jos nėra numatytos ES teisės akte, priimtame iki tol, kol buvo padarytas pažeidimas.

Patraukimo atsakomybėn senaties terminas - ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas pažeidimas. Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir pakartotinai, senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Vykdant kelerius metus trunkančias (daugiametes) programas, senaties terminas nesibaigia tol, kol nebaigiama programa.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Pažeidimas: tai bet koks ES lėšų gavėjo veiksmas ar neveikimas, dėl kurio ES bendrajam biudžetui padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai ES vardu surinktų nuosavų lėšų, arba darant nepagrįstas išlaidas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95

1995 12 26

-

OL L 312, 1995 12 23, p. 1-4

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2-5)

paskutinis atnaujinimas 08.09.2015

Top