Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vartotojų apsauga nuo nesąžiningų sąlygų sutartyse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vartotojų apsauga nuo nesąžiningų sąlygų sutartyse

Standartinėse sutartyse apibrėžiamos suinteresuotųjų šalių teisės ir pareigos. Tačiau kartais vartotojai gali atsidurti nepalankioje padėtyje. Taip gali atsitikti, jei sutarties sąlygas parengė tik prekybininkai arba jei jose išdėstyti įpareigojimai labiau riboja pirkėją nei pardavėją.

DOKUMENTAS

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais

SANTRAUKA

Standartinėse sutartyse apibrėžiamos suinteresuotųjų šalių teisės ir pareigos. Tačiau kartais vartotojai gali atsidurti nepalankioje padėtyje. Taip gali atsitikti, jei sutarties sąlygas parengė tik prekybininkai arba jei jose išdėstyti įpareigojimai labiau riboja pirkėją nei pardavėją.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva Europos Sąjungos vartotojai apsaugomi nuo nesąžiningų sąlygų, kurios gali būti įtrauktos į standartines jų perkamų prekių ir paslaugų sutartis. Ja įvedama „sąžiningumo“ sąvoka, kuria siekiama išvengti ryškaus abipusių teisių ir pareigų neatitikimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Susijusios prekės ir paslaugos, sandorio aplinkybės bei visos kitos sąlygos lemia, ar sutarties nuostata yra teisinga.
  • Šiame vertinime neatsižvelgiama į faktinę už prekes ar paslaugas sumokėtą kainą, nebent aptariamoji sąlyga yra neaiškiai išdėstyta.
  • Direktyvoje pateikiamas nesąžiningų sąlygų sąrašas. Tarp tokių sąlygų yra reikalavimas, kad vartotojai mokėtų nepagrįstą kompensaciją, arba sąlygos, į kurias vartotojas neturėjo laiko visapusiškai įsigilinti prieš sutarties pasirašymą.
  • Visų rašytinių sutarčių formuluotės turi būti išdėstytos aiškia, suprantama kalba. Kai abejojama dėl sąlygos reikšmės, ją reikėtų interpretuoti vartotojo naudai.
  • Nesąžiningomis laikomos sąlygos vartotojams yra neprivalomos, bet kitos nuostatos galioja abiem šalims, jeigu likusioji sutarties dalis yra taikytina ir galiojanti.
  • ES šalys privalo užtikrinti, kad būtų imtasi reikiamų priemonių neleisti į sutartis ir toliau įtraukti nesąžiningas sąlygas.
  • Organizacijos arba asmenys, kurie yra teisėtai suinteresuoti apsaugoti vartotojų teises, gali kreiptis į teismą, kuris nustatytų, ar sutarties sąlyga yra sąžininga.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1993 m. balandžio 16 d.

KONTEKSTAS

Europos Komisijos interneto svetainės skiltis apie nesąžiningas sutarčių sąlygas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 93/13/EEB

1993 4 16

1994 12 31

OL L 95, 1993 4 21, p. 29-34

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2011/83/ES

2011 12 12

2013 12 13

OL L 304, 2011 11 22, p. 64-88

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo („Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje“) (OL L 364, 2004 12 9, p. 1-11).

paskutinis atnaujinimas 22.09.2015

Top