Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programa „Kultūra“ (2007–2013 m.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programa „Kultūra“ (2007–2013 m.)

Šiuo sprendimu sukuriama finansavimo ir programavimo priemonė kultūriniam bendradarbiavimui skatinti laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. – iki 2013 m. gruodžio 31 d. Tam numatytas 400 mln. eurų biudžetas, skirtas plėtoti programoje dalyvaujančių veikėjų iš Europos Sąjungos (ES) arba ES nepriklausančių šalių tarpkultūrinį bendradarbiavimą. Programos „Kultūra“ tikslas yra remti kultūrinio bendradarbiavimo veiksmus, europines organizacijas, vykdančias veiklą kultūros srityje, ir informacijos rinkimą bei skleidimą kultūros srityje.

DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1855/2006/EB, nustatantis programą „Kultūra“ (2007–2013 m.) (Žr. iš dalies keičiantį (-čius) aktą (-us)).

SANTRAUKA

Kaip ir ankstesnių kultūrinių programų, bendras programos „Kultūra“ tikslas yra stiprinti visiems europiečiams bendrą kultūrinę erdvę siekiant skatinti Europos pilietybę.

Trys tikslai

Numatyti trys pagrindiniai programos tikslai su reikšminga europine pridėtine verte:

 • remti kultūros sektoriaus profesionalų tarpvalstybinį judumą;
 • skatinti meno kūrinių ir meno bei kultūros produktų platinimą už kilmės valstybės sienų;
 • skatinti tarpkultūrinį dialogą.

Europos Sąjungos (ES) paramos siekiantys projektai turės atitikti vieną ar daugiau šių tikslų.

Trys intervencijos lygmenys

Siekdama trijų aukščiau išvardytų tikslų, Komisija parengė tris, skirtingus poreikius atitinkančius, intervencijos lygmenis:

 • parama kultūros veiksmams. Pagal šį sprendimą nustatomi trijų tipų kultūros veiksmai, galintys gauti ES paramą:
 • parama organizacijoms, dirbančioms kultūros srityje. Ši parama skirta organizacijoms, kurios daro įtaką ES lygmeniu arba apima bent septynias Europos valstybes. Organizacijos gali gauti šią paramą, jei jos dirba ES lygmeniu, skleidžia informaciją, lengvinančią kultūrinį bendradarbiavimą ES lygmeniu, arba dalyvauja kultūrinio bendradarbiavimo projektuose, atlikdamos Europos kultūros atstovų vaidmenį. Atranka atliekama paskelbus kvietimus teikti pasiūlymus;
 • parama tiriamiesiems darbams, informacijos rinkimui ir skleidimui bei projektų kultūrinio bendradarbiavimo ir politikos formavimo srityje poveikiui sustiprinti. Šios paramos tikslas yra didinti informacijos ir duomenų apie kultūrinį bendradarbiavimą ir politikos formavimą Europos lygmeniu apimtį bei kokybę, taip pat skatinti jų sklaidą įvairiomis priemonėmis, tarp jų internetu. Ja taip pat siekiama užtikrinti praktinės informacijos apie programą tikslinę vietos sklaidą. Tam bus kuriami kultūros kontaktiniai centrai, kurie teiks informaciją apie programą, sieks įtraukti į programos veiklą kuo daugiau kultūros srities profesionalų ir subjektų, ir užtikrins veiksmingą ryšį su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis kultūrinę paramą ES valstybėse.

Patogesnė programa

Komisija patikėjo programos valdymą Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai ir taiko paprastesnius būdus naudos gavėjams. Ji ketina supaprastinti formas ir padidinti paramos skirstymo procedūrų skaidrumą. Taip pat ji siekia taikyti proporcingumo principą ir laikytis galiojančio Finansinio reglamento.

Sukčiavimo prevencija

Komisija ir toliau taikys audito sistemą, siekdama patikrinti, kaip panaudojamos lėšos, ir pasilikdama teisę penkerių metų laikotarpiu reikalauti iš naudos gavėjų pateikti įrodančius dokumentus. Taip pat ji turi prieigą prie naudos gavėjų biurų ir visos reikiamos informacijos. Prireikus, remiantis šių patikrų rezultatais, gali būti pareikalauta grąžinti lėšas. Tokias pačias teises turi Audito Rūmai ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF).

Bendradarbiavimas su ES nepriklausančiomis šalimis

Su tam tikromis išlygomis programoje gali dalyvauti:

 • Europos ekonominei erdvei priklausančios ne ES valstybės (Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas);
 • šalys kandidatės, kurios naudojasi pasirengimo narystei strategija;
 • Vakarų Balkanų šalys.

Taip pat programa siūlo bendradarbiavimą kitoms ES nepriklausančioms šalims, sudariusioms su ES dvišalius susitarimus, į kuriuos įtraukti su kultūra susiję straipsniai.

Valdymas, biudžetas ir vertinimas

Komisijai padeda komitetas. Daugelį šiam sprendimui įgyvendinti reikalingų priemonių, ypač jei jos susijusios su kultūros veiksmų parama, būtina patvirtinti pagal nagrinėjimo tvarką.

Pradinis 2007–2013 m. laikotarpiui pasiūlytas biudžetas yra 400 mln. eurų. Šio biudžeto paskirstymas:

 • maždaug 77 % skirta paramai kultūros veiksmams;
 • maždaug 10 % – paramai organizacijoms;
 • maždaug 5 % – analizei ir informacijai;
 • maždaug 8 % – programos valdymui.

Laikotarpio viduryje, bet ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija pateiks pirmąją tarpinę vertinimo ataskaitą apie programą. Po šios ataskaitos ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. bus pateiktas komunikatas apie programos pratęsimą. Galiausiai, ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d., Komisija pateiks galutinę vertinimo ataskaitą.

Kontekstas

ES veiksmų kultūros srityje teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnis. Šis straipsnis sutelktas į kultūrinės įvairovės ir bendro kultūrinio paveldo skatinimą laikantis subsidiarumo principo. Šiais pagrindais buvo sukurta programa „Kultūra“, kuri tęsia programos „Kultūra 2000“ ir ankstesnių „Raphael“, „Ariane“ ir „Kaleidoscope“ programų darbą.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimas – galiojimo pabaigos data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas Nr. 1855/2006/EB

2006 12 28–2013 12 31

-

OL L 372, 2006 12 27

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimas – galiojimo pabaigos data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas Nr. 1352/2008/EB

2008 12 25–2013 12 31

-

OL L 348, 2008 12 24

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. sausio 10 d. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Programos „Kultūra“ įgyvendinimo tarpinė vertinimo ataskaita (KOM(2010) 810 galutinis. Neskelbtas Oficialiajame leidinyje).

Paskutinį kartą atnaujinta: 12.04.2011

Top