Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa piliečiams (2007–2013 m.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europa piliečiams (2007–2013 m.)

Šiuo sprendimu sukuriama programa „Europa piliečiams“ 2007–2013 m. laikotarpiui. Šios programos tikslas yra su tam tikromis pasiūlytomis naujovėmis tęsti veiklą, pradėtą pagal 2004–2006 m. programą. Siekiant užtikrinti aktyvų piliečių dalyvavimą Europos integravimo procese, programa siūlo kurti sąlygas, kurios vienytų Europos gyventojus ir stiprintų europinės tapatybės jausmą.

DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1904/2006/EB, sukuriantis 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti (Žr. iš dalies keičiantį (-ius) aktą (-us)).

SANTRAUKA

Siekiant aktyviai įtraukti visuomenę į Europos integravimo procesą, šia programa siekiama skatinti piliečių ir jų organizacijų bendradarbiavimą įvairiose šalyse. Taip jie gali susiburti ir imtis veiksmų jų įvairovę gerbiančioje europinėje aplinkoje.

Prieš paskelbdama šį sprendimą, Komisija surengė išsamią viešą konsultaciją, trukusią nuo 2004 m. gruodžio iki 2005 m. vasario, po kurios, 2005 m. vasario 3 ir 4 d., vyko konsultacinis forumas. Internetinės konsultacijos metu gauta daugiau nei tūkstantis nuomonių, tarp jų 700 iš organizacijų ir maždaug 300 iš privačių asmenų. Ši 2007–2013 m. laikotarpiui sudaryta programa tęsia Bendrijos veiksmų programą, skirtą aktyviam europiniam pilietiškumui skatinti (2004–2006 m.).

Tikslai

Bendri programos tikslai:

 • suteikti piliečiams galimybę bendrauti ir dalyvauti kuriant vis glaudesnę, atvirą pasauliui, vieningą ir kultūrinės įvairovės praturtintą Europą;
 • tarp Europos piliečių kurti europinę tapatybę, grindžiamą pripažintomis bendromis vertybėmis, istorija ir kultūra;
 • tarp Europos Sąjungos (ES) piliečių skatinti priklausymo ES jausmą;
 • tarp Europos piliečių stiprinti toleranciją bei tarpusavio supratimą, skatinti kultūrinę bei kalbinę įvairovę ir prisidėti prie tarpkultūrinio dialogo.

Konkretūs programos tikslai:

 • suburti vietos bendruomenių narius iš visos Europos, kad jie galėtų dalintis ir keistis patirtimi, nuomonėmis ir vertybėmis, mokytis iš istorijos bei kurti ateitį;
 • skatinti veiksmus, diskusijas ir svarstymus, susijusius su Europos pilietiškumu ir demokratija, bendradarbiaujant pilietinės visuomenės organizacijoms Europos mastu;
 • priartinti Europą prie jos piliečių skatinant ir minint Europos vertybes bei pasiekimus, ir kartu išsaugant praeities atmintį;
 • skatinti visų dalyvaujančių valstybių piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų sąveiką, prisidedant prie kultūrų dialogo ir pabrėžiant Europos įvairovę bei vienovę, ypač daug dėmesio skiriant pastaruoju metu į Europos Sąjungą įstojusių valstybių narių veiklai.

Programos tikslai turi atsispindėti keturių tipų veiksmuose:

1 veiksmas: „Aktyvūs piliečiai Europai“

Šis veiksmas tiesiogiai įtraukia piliečius į diskusijas Europos klausimais ir tarpusavio supratimo vystymą vykdant miestų giminiavimosi veiklą ir piliečių projektus. Siekiant pagerinti miestų giminiavimąsi ir piliečių projektus, taip pat būtina kurti apsikeitimo geriausia praktika paramos priemones, skatinti interesų grupes dalytis patirtimi vietos bei regioniniu lygmenimis ir kurti naujus gebėjimus, pavyzdžiui, rengiant mokymus. Šiam veiksmui bus skiriama bent 45 % viso programos biudžeto.

2 veiksmas: „Aktyvi Europos pilietinė visuomenė“

Šiam veiksmui bus skiriama maždaug 31 % viso programos biudžeto. Jis apima:

 • struktūrinę paramą Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (idėjų kalvėms);
 • struktūrinę paramą pilietinės visuomenės organizacijoms Europos lygmeniu;
 • paramą pilietinės visuomenės organizacijų inicijuotiems projektams vietos, regioniniu ir valstybiniu lygmenimis.

3 veiksmas: „Kartu Europos labui“

Šiam veiksmui bus skiriama maždaug 10 % viso programos biudžeto. Jis remia:

 • aukšto lygio renginius, kaip antai istorinių įvykių minėjimus, meno renginius, apdovanojimus už reikšmingus pasiekimus, Europos masto konferencijas;
 • studijas, tyrimus, nuomonių apklausas;
 • informavimo ir sklaidos priemones.

4 veiksmas: „Aktyvus Europos įvykių atminimas“

Šiam veiksmui bus skiriama maždaug 4 % viso programos biudžeto. Jis apima projektus, kuriais siekiama išsaugoti aktyvų Europos įvykių atminimą. Tai daugiausiai projektai, skirti išsaugoti svarbiausias su masinėmis deportacijomis susijusias vietas bei archyvus ir buvusias koncentracijos stovyklas ir paminėti masinio naikinimo bei masinių deportacijų, vykusių valdant nacistiniam ir stalinistiniam režimams, aukas.

Dalyvavimas

Pagal bendrąsias dalyvavimo Bendrijos programose sąlygas, programoje gali dalyvauti šios valstybės:

 • valstybės narės;
 • ELPA valstybės, pasirašiusios EEE susitarimą;
 • šalys kandidatės, kurios naudojasi pasirengimo narystei strategija;
 • Vakarų Balkanų šalys.

Programoje gali dalyvauti:

 • vietos valdžios institucijos ir organizacijos;
 • Europos viešosios politikos tyrimų organizacijos (idėjų kalvės);
 • piliečių grupės ir kitos pilietinės visuomenės organizacijos, kaip antai nevyriausybinės organizacijos, platformos, tinklai, asociacijos, federacijos, profesinės sąjungos, švietimo institucijos ir organizacijos, aktyviai dalyvaujančios savanorystės ir mėgėjiško sporto srityse.

Valdymas, biudžetas ir vertinimas

Komisijai padeda komitetas. Ji yra atsakinga už daugelio įgyvendinimo priemonių tvirtinimą pagal valdymo procedūrą. Tai apima sprendimus dėl veiklos subsidijų, daugiamečių giminiavimosi susitarimų ir aukšto lygio renginių atrankos. Atlikdama kitas atrankas, Komisija privalo apie priimtus sprendimus informuoti komitetą ir Europos Parlamentą. Siūlomas programos įgyvendinimo biudžetas yra 215 mln. eurų. Maždaug 10 % viso biudžeto bus skirta administracinėms išlaidoms padengti.

Tarpinę įvertinimo ataskaitą apie programos įgyvendinimą Komisija privalo pateikti ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. Komunikatą apie programos pratęsimą – ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. Ex-post (galutinę) įvertinimo ataskaitą – ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimas – galiojimo pabaigos data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas Nr. 1904/2006/EB

2007 1 1–2013 12 31

-

OL L 378, 2006 12 27

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimas – galiojimo pabaigos data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas Nr. 1358/2008/EB

2008 12 31–2013 12 31

-

OL L 350, 2008 12 30

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Communication from the Commission - Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final – Official Journal C 122 of 30.4.2004] (2004 m. kovo 9 d. Komisijos komunikatas – Pilietiškumo raida: Europos kultūros ir įvairovės skatinimas jaunimo, kultūrinėmis, vaizdo ir garso ir pilietinio dalyvavimo programomis).

See also

 • Daugiau informacijos galite rasti Europos Komisijos tinklalapyje: Pilietiškumas (DE) (EN) (FR)

Paskutinį kartą atnaujinta: 27.01.2009

Top