Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos kultūros sostinė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos kultūros sostinė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas Nr. 1622/2006/EB, nustatantis Europos kultūros sostinės renginius 2007–2019 m.

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Sprendimu sukuriamas „Europos kultūros sostinės“ (EKS) renginys ir apibrėžiamas miestų, kandidatuojančių į Europos kultūros sostinės vardą 2013–2019 m., atrankos procesas bei pasirengimo stebėsenos iki paties renginio metų sistema.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kultūrinė programa ir jos Europos aspektas

Kiekvieno miesto kandidato paraišką sudaro kultūrinė programa, kuri turi atitikti įvairius kriterijus, padalytus į dvi kategorijas:

 • „Europos aspekto“ kriterijų kategoriją, apimančią kultūros darbuotojų bendradarbiavimo stiprinimą visais lygmenimis. Programoje taip pat turi būti pabrėžiamas Europos kultūrų įvairovės turtingumas ir bendri Europos kultūrų bruožai;
 • „Miestas ir miestiečiai“ kriterijų kategoriją, skirtą skatinti visuomenės susidomėjimą renginiu vietos, nacionaliniu bei Europos lygmenimis ir didinti miesto ilgalaikį kultūrinį vystymąsi.

Paprastai programa trunka vienerius metus. Miestai, kurių pasirengimas renginiui yra pripažįstamas puikiu, gali gauti Melina Mercouri vardo apdovanojimą (apdovanojimas pavadintas Graikijos kultūros ministro, kuris pradėjo įgyvendinti kultūros sostinės idėją, vardu). Apdovanojimą skiria Europos Komisija. Jis finansuojamas programos „Kūrybiška Europa“ lėšomis.

Atrankos procesas

 • Kasmet renginį gali organizuoti dvi ES šalys.
 • Atrankos procesą sudaro keturi etapai:
 • 1.

  paraiškų pateikimas. Atitinkamos ES šalys skelbia kvietimus teikti paraiškas ne vėliau kaip prieš šešerius metus iki numatomos renginio pradžios. Paraiškos pateikimui susidomėjusiems miestams skiriama ne mažiau kaip dešimt mėnesių nuo kvietimo paskelbimo dienos;

 • 2.

  pirminė atranka. Likus ne mažiau kaip penkeriems metams iki renginio pradžios renkasi atrankos grupė, kuri vertina pasiūlymus ir sudaro miestų kandidatų, kurie kviečiami tęsti atrankos procesą, trumpąjį sąrašą. Šią grupę sudaro 13 ekspertų, iš kurių septynis trejiems metams skiria Europos Parlamentas, Taryba, Komisija ir Europos regionų komitetas. Likusius šešis ekspertus renka atitinkamos ES šalys;

 • 3.

  galutinė atranka. Praėjus devyniems mėnesiams nuo pirminės atrankos susirinkimo grupė vėl susitinka, kad išnagrinėtų į trumpąjį sąrašą patekusių miestų programas, kurios yra išsamiau pristatomos, ir rekomenduotų vieną iš miestų kaip EKS. Šiame etape grupė atitinkamai ES šaliai ir Komisijai pateikia ataskaitą, kurioje ji taip pat pateikia savo rekomendacijas išrinktam miestui;

 • 4.

  nominavimas. Likus ketveriems metams iki renginio pradžios atitinkamos dvi ES šalys, atsižvelgdamos į grupės rekomendacijas, iki atitinkamų metų pateikia Europos institucijoms vieno miesto paraišką. Taryba oficialiai nominuoja vieną miestą EKS atitinkamose dviejose šalyse.

Stebėsenos etapas

 • Institucijų paskirti ekspertai padeda išrinktoms sostinėms įgyvendinti savo programas, visų pirma garantuodami jų pridėtinę vertę Europos lygiu (t. y. pridėtinę vertę, kurią lėmė nominavimas EKS ir kurios miestas (ar šalis) nebūtų sukūręs savarankiškai).
 • Laikotarpio vidurio stebėsena vyksta likus dvejiems metams iki renginio pradžios, kai tikrinama pasirengimo ir Europos aspekto pažanga.
 • Galutinė stebėsena vyksta likus ne daugiau kaip aštuoniems mėnesiams iki renginio pradžios. Jos metu ekspertai apžvelgia ir vertina parengiamąjį darbą. Jie siunčia ataskaitą Komisijai ir atitinkamiems miestams, kurioje pateikia savo išvadas ir rekomendacijas dėl Melina Mercouri vardo apdovanojimo skyrimo.

Panaikinimas

Sprendimas panaikintas Sprendimu Nr. 445/2014/ES dėl miestų nominavimo nuo 2020 m. Sprendimas Nr. 1622/2006/EB toliau taikomas miestams, kuriems 2013–2019 m. EKS vardas jau yra suteiktas.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d., išskyrus jo 5 straipsnį (dėl paraiškų teikimo), kuris taikomas nuo 2006 m. lapkričio 23 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1622/2006/EB, nustatantis Bendrijos veiksmą dėl Europos kultūros sostinės renginių 2007–2019 m

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m., ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1622/2006/EB (OL L 132, 2014 5 3, p. 1–12)

paskutinis atnaujinimas 27.07.2017

Top