Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sausrų ir vandens trūkumo problemos ES sprendimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sausrų ir vandens trūkumo problemos ES sprendimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2007) 414 galutinis) – Vandens trūkumo ir sausrų problemos ES sprendimas

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Komunikate pripažįstamos pagrindinės problemos, kurias kelia vandens trūkumas ir vidutinės trukmės arba ilgalaikės sausros Europos Sąjungoje (ES). Jame pateikiamos gairės, kaip šias problemas spręsti. Jos apima:

 • vandens apmokestinimą;
 • vandens išteklių paskirstymą;
 • sausrų prevenciją ir veiksmus sausrų atveju;
 • vandens tiekimo alternatyvas;
 • kokybišką informaciją ir technologinius sprendimus, kaip spręsti vandens trūkumo ir sausrų problemą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Tam, kad būtų išspręstos vandens trūkumo ir sausrų problemos, reikia išspręsti kelias kitas problemas, tarp kurių yra:
  • poreikis iki galo įgyvendinti Vandens pagrindų direktyvą, siekiant išspręsti netinkamo vandens išteklių tvarkymo problemą;
  • netinkama vandens apmokestinimo politika;
  • žemėtvarka;
  • vandens taupymo priemonių skatinimas ir
  • poreikis veikti integruotai ir remiantis mokslu.
 • ES šalys, pasitelkdamos veiksmingą vandens apmokestinimo politiką, turi nustatyti tinkamą vandens kainą.
 • Reikia veiksmingiau skirstyti vandens išteklius ir vandeniui skirtą finansavimą, siekiant apriboti neigiamą poveikį upių baseinams. Ypatingų priemonių būtina imtis, visų pirma siekiant įgyvendinti Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo direktyvą.
 • Sausrų pavojus būtų geriau valdomas, jei ES šalys, kai reikia, parengtų sausrų pavojaus valdymo planus ir ES lygiu būtų keičiamasi gerąja patirtimi bei metodais. ES solidarumo fondas ir Europos civilinės saugos mechanizmas gali padėti užtikrinti, kad ES šalys nedelsiant gautų tinkamą pagalbą.
 • Europos Komisija, siekdama padėti sumažinti nuotėkius ir nuostolius, rekomenduoja, pavyzdžiui, parengti vandenį naudojančių prietaisų normas ir teisės aktus, skirtus energijos nenaudojantiems gaminiams, kurie naudoja vandenį (pavyzdžiui, vandens čiaupams, dušo galvutėms ir tualetams).
 • Vartotojai ir ūkio subjektai taip pat turėtų įsitraukti, kad būtų ugdoma vandens taupymo kultūra.
 • Žinių ir duomenų rinkimo gerinimas yra neatskiriama sprendimų priėmimo proceso dalis. Vandens trūkumo ir sausrų visoje Europoje informacinė sistema turėtų būti integruota į Europos vandens informacijos sistemą (WISE).
 • Remdamasi ES šalių informacija ir savo darbo duomenimis, Komisija parengė metines tolesnės veiklos ataskaitas (2008–2010 m.), kuriose įvertintas politikos galimybių įgyvendinimas visoje ES.
 • 2012 m. priimtame dokumente „Europos vandens išteklių išsaugojimo metmenys“ pateikiama vandens trūkumo ir sausrų politikos peržiūros ataskaita. Joje teigiama, kad tikslas pakeisti vandens trūkumo ir sausrų tendencijas nebuvo pasiektas.

KONTEKSTAS

 • Vanduo yra brangus išteklius, tačiau jis gali laikinai išsekti dėl sausrų arba ilgo laiko tarpo, kai vandens poreikis viršija išgaunamus vandens išteklius (vandens trūkumas).
 • Su vandens prieinamumo problemomis susiduria daugelis Europos regionų. Iki 2007 m. dėl vandens trūkumo nukentėjo ne mažiau kaip 11 % ES gyventojų ir 11 % jos žemės. Šiai problemai spręsti reikia bendrų veiksmų ES lygiu, kurie yra ypač būtini, atsižvelgiant į tai, kad dėl klimato kaitos vandens trūkumas greičiausiai tęsis.
 • Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Vandens trūkumo ir sausrų problemos Europos Sąjungoje sprendimas“ (KOM(2007) 414 galutinis, 2007 7 18)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos vandens išteklių išsaugojimo metmenys“ (COM(2012) 673 final, 2012 11 14)

paskutinis atnaujinimas 21.02.2017

Top