Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybė

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2006/113/EB dėl vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Europos Sąjunga (ES) nustato privalomus kokybės kriterijus ES šalių vandenims, kuriuose veisiasi vėžiagyviai.
 • Tokiu būdu siekiama apsaugoti tam tikras vėžiagyvių populiacijas nuo žalingų padarinių, atsirandančių dėl į jūrą išliejamų teršalų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vandenys

Direktyva reglamentuojama vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, t. y. vėžiagyvių vystymuisi tinkamų vandenų, kokybė.

Ji taikoma tiems pakrančių ir sūriems vandenims, kuriems reikalinga apsauga arba kokybės pagerinimas, kad būtų leidžiama vėžiagyviams vystytis ir tokiu būdu būtų prisidedama prie žmogaus valgomų iš vėžiagyvių pagamintų produktų aukštos kokybės.

Vandenų priskyrimas

ES šalys priskiria vandenis, kuriuose gali gyventi ir veistis vėžiagyviai. Priskirtųjų vandenų sąrašą galima keisti, atsižvelgiant į veiksnius, nenumatytus priskyrimo metu.

Jei ES šalis numato priskirti vandenis, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, visai greta kaimyninių ES šalių, šios šalys turi konsultuotis.

Kokybės kriterijai

Direktyva nustatomi parametrai, kurie yra taikomi priskirtiems vandenims, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, orientacinės vertės, privalomos vertės, pamatiniai analizės metodai ir mažiausias mėginių ėmimo bei matavimo dažnumas.

Parametrai, taikomi vandenims, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, yra susiję su:

 • pH,
 • temperatūra,
 • spalva,
 • suspenduotomis kietosiomis dalelėmis,
 • druskingumu,
 • vandens prisotinimu deguonimi ir
 • tam tikrų medžiagų (angliavandenilių, metalų, organinių halogenintų medžiagų) buvimu ir koncentracijomis.

Pagal šiuos kriterijus ES šalys nustato vertes, kurias turi atitikti vandenys, kuriuose veisiasi vėžiagyviai. Šios ribinės vertės gali būti griežtesnės nei tos, kurios nustatytos šioje direktyvoje. Metalų ar organinių halogenintų medžiagų atveju jos turi atitikti nuotekų išleidimo taisykles, nustatytas pagal Direktyvą 2006/11/EB dėl tam tikrų į vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų (ir nuo 2013 m. įtrauktų į Direktyvą 2000/60/EB, vadinamąją ES vandens pagrindų direktyvą).

ES šalys turėjo sudaryti programas, siekdamos užtikrinti, kad priskirtieji vandenys per šešerius metus nuo priskyrimo atitiktų nustatytas ribines vertes.

Mėginiai

Kiekvienos ES šalies kompetentingos institucijos turi imti mėginius, kad patvirtintų jų atitiktį direktyvoje nustatytiems kriterijams. Šios mėginių proporcijos turi atitikti nustatytas vertes:

 • 100 % mėginių pagal parametrus, priklausančius „organinių halogenintų medžiagų“ ir „metalų“ grupėms;
 • 95 % mėginių pagal parametrus „druskingumas“ ir „ištirpęs deguonis“;
 • 75 % mėginių kitiems parametrams.

Lengvatos

Įvykus stichinei nelaimei gali būti taikoma speciali lengvata dėl nustatytų ribinių verčių ir kriterijų laikymosi.

Jei vandens kokybė yra daug geresnė už tą, kuri būtų laikantis ES teisės aktų nustatytų kriterijų, mėginius galima imti rečiau.

Jei nesilaikoma ribinių verčių ar nustatytų kriterijų, kompetentinga institucija turi nustatyti, ar tai atsitiktinis rezultatas, natūralus reiškinys ar tarša, ir imtis atitinkamų priemonių. Šios priemonės jokiu būdu negali tapti pakrančių ir sūrių vandenų padidėjusios taršos priežastimi.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

ES šalys turėjo perkelti Direktyvą 2006/113/EB, kuria buvo pakeista Direktyva 79/923/EEB, į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1981 m. lapkričio 6 d.

KONTEKSTAS

2013 m. Direktyva 2006/113/EB panaikinta Direktyva 2000/60/EB (Vandens pagrindų direktyva). Taisyklės, nustatytos Direktyvoje 2006/113/EB, visų pirma dėl mikrobiologinių, fizinių ir cheminių parametrų, svarbių upių baseinų valdymo planams, buvo integruotos į Vandens pagrindų direktyvą.

DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/113/EB dėl vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės (kodifikuota redakcija) (OL L 376, 2006 12 27, p. 14–20)

Paskesni Direktyvos 2006/113/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 08.05.2016

Top