Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jūrų aplinkos strategija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jūrų aplinkos strategija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/56/EB dėl ES veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje (Jūrų strategijos pagrindų direktyva)

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva nustatoma bendra sistema ir tikslai, kuriais siekiama apsaugoti bei išsaugoti jūrų aplinką ir neleisti blogėti jos būklei dėl žalingos žmogaus veiklos.
 • Ja nustatomi būtiniausi reikalavimai Europos Sąjungos (ES) šalims rengiant strategijas, kad iki 2020 m. būtų pasiekta gera aplinkos būklė*. Strategijos, kurios tęsis šešerius metus, turi apimti priemones, kurios padėtų apsaugoti jūrų ekosistemą ir užtikrinti tvarią su jūrų aplinka susijusią ekonominę veiklą.
 • Ja pabrėžiama, kad ES šalys turi bendradarbiauti su kaimynais jūrų regionuose (šiaurės rytų Atlanto vandenyno, Baltijos jūros, Viduržemio jūros ir Juodosios jūros), visų pirma rengiant ir įgyvendinant savo jūrų strategijas. Todėl esamų regioninio institucinio bendradarbiavimo struktūrų, kaip antai regioninių jūros konvencijų, naudojimas yra svarbus aspektas, į kurį ES šalys turėtų atsižvelgti.
 • Ja pripažįstama erdvės apsaugos priemonių svarba jūrų aplinkai, taip prisidedant prie saugomų jūrų teritorijų tinklų kūrimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalys, įgyvendindamos jūrų strategijas, turi įvertinti savo jūrų vandenų aplinkos būklę ir žmogaus veiklos poveikį (įskaitant atlikti socialinę ir ekonominę analizę). Jos turi nustatyti, kas yra gera aplinkos būklė jų jūrų vandenims ir numatyti aplinkos apsaugos tikslus. Tada jos turi sukurti stebėsenos programas ir parengti priemonių programas.
 • ES šalių atliekami jų vandenų vertinimai padeda sustiprinti žinias apie Europos jūrų vandenis. Jie taip pat atliekami pagal programas, kaip antai „Žinios apie jūrą“ arba „Copernicus“.
 • Europos jūros yra suskirstytos į keturis jūrų regionus: Baltijos jūra, šiaurės rytų Atlanto vandenynas, Viduržemio jūra ir Juodoji jūra. Tuose pačiuose jūrų regionuose veikiančios šalys turi derinti savo veiksmus.
 • Stebėsenos programos yra rengiamos tam, kad būtų galima išmatuoti ir įvertinti pažangą, padarytą siekiant tikslų. Tam tikrų tikslų nepasiekusios ES šalys turi pasiaiškinti, kodėl taip atsitiko, ir, prireikus, gali taikyti tam tikras išimtis.
 • Direktyva nustatomi kokybiniai „deskriptoriai“, į kuriuos ES šalys turi atsižvelgti rengiant savo strategijas dėl geros jų vandenų aplinkos būklės. Tai apima:
  • biologinės įvairovės išsaugojimą;
  • tausiosios žvejybos vykdymą;
  • jūros dugno apsaugojimą;
  • į jūrą išmestų šiukšlių ir teršalų stebėjimą.

Direktyva pagrįsta esamais ES teisės aktais ir apima konkrečius jūrų aplinkos aspektus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta kitose politikos kryptyse, kaip antai Vandens pagrindų direktyva, Buveinių ir Paukščių direktyvos.

NAUJAUSI POKYČIAI

 • ES patirtis, įgyta plėtojant tvaraus vandenynų valdymo metodą įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, yra vertinama kaip svarbus indėlis į Europos Komisijos 2016 m. viziją dėl vandenynų valdymo.
 • 2015 m. Komisija pranešė apie reikšmingą pažangą nustatant saugomus jūrų regionus ES jūrose, užtikrinant naudą ekonomikai ir aplinkai. Pagal JT biologinės įvairovės konvenciją, ES įsipareigojo iki 2020 m. išsaugoti 10 % pakrančių ir jūrų teritorijų.
 • 2014 m. Komisija peržiūrėjo pirmuosius veiksmus įgyvendinant direktyvą. Nuo tada ES šalys yra parengusios savo stebėsenos programas, kurias netrukus turėtų įvertinti Komisija. Iki 2016 m. kovo mėn. ES šalys Komisijai taip pat turėjo pateikti savo priemonių programas.
 • Mėlynosios ekonomikos inovacijos yra priemonės, kuriomis remiantis galima sukurti ekonomiškai efektyvias jūrų apsaugos priemones, padedančias įgyvendinti Jūrų strategijos pagrindų direktyvą.
 • Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje yra nustatytos ekologinės gairės, skirtos 2014 m. paskelbtai Jūrinių teritorijų planavimo direktyvai.
 • Pastaroji yra integruotos jūrų politikos (IJP), kuria siekiama užtikrinti optimalų vandenynų ir jūrų valdymą, dalis.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva taikoma nuo 2008 m. liepos 15 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2010 m. liepos 15 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Gera aplinkos būklė: tai ekologiniu požiūriu įvairūs ir dinamiški vandenynai bei jūros, kurie yra švarūs, sveiki ir produktyvūs. Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad jūrų aplinka būtų išsaugota dabartinei ir ateities kartoms.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL L 164, 2008 6 25, p. 19–40)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. rugsėjo 1 d. Komisijos sprendimas 2010/477/ES dėl geros jūrų vandenų aplinkos būklės kriterijų ir metodinių standartų (OL L 232, 2010 9 2, p. 14–24)

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22–61)

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 paskesni daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui „Jūrų strategijos pagrindų direktyvos (2008/56/EB) pirmasis įgyvendinimo etapas – Europos Komisijos vertinimas ir gairės“ (COM(2014) 97 final, 2014 2 20)

Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetui ir Regionų Komitetui „Inovacijos mėlynojoje ekonomikoje. Mūsų jūrų ir vandenynų potencialo panaudojimas darbo vietoms kurti ir ekonomikai kelti“ (COM(2014) 254 final/2, 2014 5 8)

2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema (OL L 257, 2014 8 28, p. 135–145)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl saugomų jūrų teritorijų nustatymo pažangos (pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB 21 straipsnį) (COM(2015) 481 final, 2015 10 1)

Bendras komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetui ir Regionų Komitetui „Tarptautinis vandenynų valdymas. Mūsų vandenynų darnaus valdymo darbotvarkė“ (JOIN(2016) 49 final, 2016 11 10)

paskutinis atnaujinimas 23.02.2017

Top